Advokatforeningens retningslinjer for mekling ved sertifisert mekler

Vedtatt av Representantskapet 26. mai 2016

Innledning

Advokatforeningen ønsker å fremme bruk av mekling som alternativ tvisteløsningsform. Advokatforeningen har etablert en meklingsutdannelse som gir rett til tittelen; sertifisert mekler.Advokater som er sertifiserte meklere har advokatbevilling, erfaring som advokat innenfor sitt rettsområde i tillegg til spesialkompetanse innen mekling.

Avtale om mekling

Ved mekling må det foreligge en avtale mellom partene om at en rettslig tvist skal søkes løst gjennom mekling.
En avtale om mekling kan gjøres ved å innta en klausul om mekling i en annen avtale mellom partene, eller i en selvstendig avtale.
Meklingen er frivillig og partene kan når som helst kreve meklingen avsluttet.

Valg av mekler

Utgangspunktet for meklingsoppdraget er at partene kommer til enighet om hvilken sertifisert mekler som skal benyttes i tvisten.

Partene kan i stedet for selv å finne frem til en mekler, anmode Advokatforeningen om å oppnevne en mekler fra Advokatforeningens utvalg av sertifiserte meklere. Anmodningen skal være skriftlig og undertegnet av begge parter. Den skal opplyse om hva tvisten gjelder.
Advokatforeningen skal gjøre tilgjengelig på Advokatforeningens nettsider hvilke personer som til enhver tid er sertifisert som meklere.

Forholdet til tvisteloven

Med mindre partene og mekler skriftlig avtaler noe annet, skal mekling etter disse retningslinjene skje i samsvar med tvistelovens regler om utenrettslig mekling.

Oppbevaring

Mekleren har 12 måneder etter avsluttet mekling rett til å makulere alle dokumenter mottatt fra partene eller andre i saken, samt egne notater. Alternativt kan dokumentene returneres til partene.

Regler for god advokatskikk

Ved mekling skal regler for god advokatskikk følges så langt de passer.

Forholdet til de ordinære domstolene og voldgift

Mekling etter disse reglene forutsettes normalt å være gjennomført før et tvistespørsmål bringes inn for domstolene eller til voldgift. Det er likevel ikke noe til hinder for at en sak som står for domstolene, eller voldgift, kan forsøkes meklet eller fortsatt meklet etter disse regler.

Meklingen avbryter uansett ikke foreldelsesfrister eller andre lovbestemte frister.

Mekler sertifisert av Advokatforeningen

For å bli sertifisert mekler kreves:
a) Fullført og bestått meklingskurs i regi av JUS (40-50 timer i løpet av fire dagers trening samt en dags evaluering).
b) For advokater er det et krav om aktiv advokatbevilling og medlemskap i Advokatforeningen.
c) I særlige tilfeller kan det søkes om sertifisering ved dokumentert annen relevant erfaring. Slik sertifisering kan ikke gis til andre yrkesgrupper enn advokater.

Krav til fornyet sertifisering

For å beholde sertifiseringen oppstilles krav om vedlikehold av kompetansen i løpet av en periode på tre år regnet fra 1.januar året etter at mekleren har blitt sertifisert. Mekleren må kunne dokumentere ett av følgende alternativer:
a) To meklinger med varighet av en dag (minst 5 timer).
b) Tre meklinger som co-mekler.
c) Oppfriskningskurs i regi av JUS (6-8 timer).
Advokatforeningens hovedstyre delegerer til Advokatforeningens meklingsutvalg å forvalte reglene om kvalifikasjonskrav for meklere i punkt 8 og 9.

Overgangsordning for godkjente advokatmeklere

Godkjente advokatmeklere MNA etter tidligere ordning beholder sin tittel frem til 31.desember 2017.