Prisopplysning

Etter markedsføringsloven plikter selger av tjenester å opplyse om pris så langt det er praktisk mulig. Advokater omfattes av prisopplysningsforskriften.

Salg av tjenester som bare skjer til næringsdrivende faller utenfor forskriftens anvendelsesområde. Formålet med forskriften er å fremme god prisinformasjon for å bedre konkurransen mellom næringsdrivende og gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne priser.

Opplysningspliktens innhold

Forskriften fastslår at den næringsdrivende skal opplyse om de fullstendige prisene på de tjenestene som tilbys. Alle priser det opplyses om skal inkludere merverdiavgift og offentlige avgifter.

Dersom stykkprisen på den enkelte tjeneste varierer innenfor et bestemt intervall, skal høyeste og laveste pris innenfor intervallet opplyses. Eventuelle minstepriser skal også oppgis.

Når ikke annet er oppgitt, skal prisene dekke alle materialer og ytelser, også fra underleverandør, som inngår i tjenesten.

Der det ikke er praktisk mulig å oppgi prisen på en tjeneste, skal den næringsdrivende i stedet informere om hvordan prisen på den enkelte tjeneste blir beregnet.

Prisopplysning skal gis ved lett synlig prisoppslag eller ved prisliste lagt frem på det stedet tjenesten vanligvis bestilles.

En viktig nyvinning i den nye prisopplysningsforskriften er at den pålegger næringsdrivende med hjemmeside å ha en oppdatert prisliste på hjemmesiden.

Pristilbud og spesifisert regning

Næringsdrivende skal gi skriftlig pristilbud før avtale om en tjeneste inngås dersom forbrukeren ber om det. Pristilbudet skal inneholde alle deltjenester og varer som inngår i tjenesten og angi totalprisen så langt det er praktisk mulig.

Videre skal den næringsdrivende gi forbrukeren spesifisert regning når tjenesten er utført.

Regningen skal være så utfyllende at det er mulig å kontrollere hvilke varer og tjenester som er mottatt. Se for øvrig også Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1

Hvem betaler?

Advokater vil enten motta betaling for sine tjenester av sin klient/forsikringsselskap eller ved at det offentlige betaler honoraret.

Dersom din klient skal betale for dine tjenester som advokat:
Forskrift om prisopplysninger for tjenester

Dersom det offentlige betaler for dine tjenester:
Salærforskriften

Dersom det offentlige betaler for dine tjenester og saken er omfattet av stykkprisordningen:
Stykkprisforskriften

Dersom det foreligger retthjelpsdekning under rettshjelpsforsikring:
Rettshjelpsforsikring