Hopp direkte til innhold

Program 2016

 

Fast eiendom

Arbeidsrett

Forsvarerkurs

Familie, arv og skifte

Selskapsrett

Aktuelle temaer 1

Aktuelle temaer 2

Aktuelle temaer 3

Aktuelle temaer 4

  Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle Velg alle

Torsdag 26. mai

Del 1

10:00

Leiekontrakter for retailsektoren - juridiske særegenheter og utfordringer

Nyheter i rettsutviklingen – oppdatering på rettspraksis og nytt regelverk – Norge

Start kl. 09.15.

Nytt i strafferett - ny rettspraksis

Fulltegnet

Skifte av norsk statsborgers dødsbo i Spania

Kredittstillelse i konsernforhold

Ekspropriasjonsretten i et nøtteskall

Produktetterlikninger, piratkopier eller replikaprodukter - Hvordan stanse andres utnyttelse av ditt design, produktutvikling og markedsinnsats?

Virksomhetsoverdragelse før konkurs

Politiets beslag av elektroniske bevis

11:45

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Del 2

12:45

Fravikelse av bakgrunnsretten på næringseiendomsfeltet – utvikling og praksis

To temaer: Nyheter i rettsutviklingen – EU/EØS. EØS-rettslige begrensninger for tariffavtaler og bruk av arbeidskamp.

To temaer: Nytt i strafferett - ny rettspraksis. Aktuelle forsvareretiske problemstillinger – oppdatering i avgjørelser fra disiplinærnemnden.

Fulltegnet

Stiftelser opprettet i testament, båndleggelser og tillitsmannsordningen

Bruk av aksjeklasser – muligheter og begrensninger

Obligasjonsretten på 2x45 min.

Fulltegnet

Midlertidig sikring – arrest og midlertidig forføyning

Utbyggingsavtaler – hvor langt kan man gå?

Fulltegnet

Elektroniske bevis og personvernet

Fulltegnet

14:30

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 3

15:00

Kjøp og salg av næringseiendom. Hva er et balansert utgangspunkt?

Få plasser igjen

Pensjon – viktige ting å huske på

Parallellsesjon 1 av 3 ulike arbeidsrettstemaer

Aktivt forsvar

Få plasser igjen

Vederlagskrav i ekteskap og samboerforhold

To temaer: Aksjelovens virkemidler i aksjonærkonflikter. Styremedlemmers taushetsplikt ift. selskapets aksjonærer

Arbeidskontrakter i internasjonal privatrett, lovvalg og jurisdiksjon

Parallellsesjon 2 av 3 ulike arbeidsrettstemaer

Leverandørens bistandsplikt ved opphør og overføring av tjenesteavtaler til ny leverandør

Hvordan få eks-en til å hjelpe deg med å innlede et nytt forhold?

Nye arbeidstidsregler? Arbeidstidsutvalgets innstilling

Parallellsesjon 3 av 3 ulike arbeidsrettstemaer

Bevissikring i sivile saker – tilgang til elektroniske bevis på andres servere (”sivilprosessuelle beslag”)

16:45

Advokatfesten. Fest ved fjorden, Onda, Aker Brygge. Velges i påmeldingsskjemaet. Skal du bare melde deg på festen kan du klikke her

Fredag 27. mai

Del 4

09:00

To temaer: Erstatning for manglende vedlikehold. Anleggseiendom.

Ansattes ytringsfrihet og den ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold

Påtalemyndighetens og domstolenes bruk av KK-materiale

Internasjonal privatrett

Fusjon og fisjon – Utfordringer i grenselandet mellom selskapsrett, skatterett og regnskapsrett

Den gode prosess - advokatenes arbeid med sivile rettssaker

Fulltegnet

Hvordan skal partenes exit fra et aksjeselskap reguleres?

Fulltegnet

Omstilling og outsourcing - der arbeidsretten og IT-bransjen møtes

Avtaleloven § 36 mellom profesjonelle parter

10:45

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Minglepause

Del 5

11:30

Trepartsforhold: Prosessuelle utfordringer og taktiske vurderinger

To temaer: Nye lovregler i arbeidsmiljøloven om konkurranseklausuler. Tariffavtalens stilling ved virksomhtesoverdragelse.

NB! Slutt kl. 13.30.

Sakkyndigbeviset

Få plasser igjen

Skatterett for Dummies – hva må en familie- og arverettsadvokat vite om skatt?

Utbytte fra aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Tvisteløsningsmekanismer i et nøtteskall

EUs nye personvernregler

Bedrifters "know-how"

Advokatansvar

13:15

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Slutt

Ditt program:

Tøm ditt program

 • Del 1

  (Velg tema)

 • Del 2

  (Velg tema)

 • Del 3

  (Velg tema)

 • Del 4

  (Velg tema)

 • Del 5

  (Velg tema)

Meld på