Personvern

Behandling av personopplysninger i Advokatforeningen.

Advokatforeningen behandler personopplysninger om medlemmer, besøkende på våre nettsider og andre. Advokatforeningen er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene som Advokatforeningen behandler er Den Norske Advokatforening, org. nr. 936 575 668, ved generalsekretær Merete Smith. Alle spørsmål du måtte ha om Advokatforeningens behandling av personopplysninger kan rettes til oss.

Kontakt oss.

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post til oss.

Personopplysninger som samles inn og behandles

Advokatforeningen mottar og innhenter personopplysninger i forbindelse med de tjenester som Advokatforeningen yter sine medlemmer og andre. Advokatforeningen vil kun innhente personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjenester og oppfylle plikter overfor medlemmer og andre. Personopplysninger vil i det vesentlige innhentes fra de registrerte selv, men kan i enkelte tilfeller også innhentes fra tredjeparter.

Advokatforeningen benytter Microsofts rammeverk for sikker autentisering av våre brukere mot våre nettsider.

Advokatforeningen innhenter kun vanlig besøksstatistikk for sine nettsider. Dette innebærer statistikk som genereres automatisk som hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og videreutvikling av foreningens nettsider, og kan ikke kobles til fysiske personer.

Advokatforeningens nettsider gjør bruk av informasjonskapsler (cookies) og pixel tags for å kunne oppfylle forespørsler fra brukere av nettsidene og tilpasse vårt nettsted for å hjelpe deg og gi deg informasjon du forespør.

Formålet, samt grunnlaget, for å behandle personopplysninger, er avhengig av bakgrunnen for at opplysningene samles inn og behandles. Advokatforeningen vil behandle personopplysninger i forbindelse med å oppfylle avtaler med sine medlemmer, og eventuelt andre (se GDPR Artikkel 6 nr. 1 bokstav b). Advokatforeningen har også rettslige forpliktelser hvor det vil kunne være nødvendig å behandle personopplysninger, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt c), eller for å utføre oppgaver i allmenhetens interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt e). I tilfelle hvor det ikke foreligger grunnlag for behandling som nevnt, vil grunnlag for behandling av personopplysninger basere seg på at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigete interesser som forfølges av Advokatforeningen, dersom ikke de grunnleggende rettighetene til de registrerte går foran, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt f). Dersom det ikke foreligger andre grunnlag, eller det er usikkert om andre grunnlag er tilstrekkelig dekkende for behandlingen, vil behandlingen bli basert på samtykke fra de registrerte, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt a).

For behandling i Disiplinærnemden, vil behandling av personopplysninger om klager gjøres på grunnlag av samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Slikt samtykke gis ved innsending av klage. Behandlingsgrunnlaget for Disiplinærnemndens behandling av personopplysninger om innklagede og informasjon fra partene om tredjepersoner er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, jf. advokatforskriften § 5-1 fjerde ledd.

Disiplinærbeslutninger er offentlig tilgjengelige med de begrensninger som følger av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Beslutningene er offentlige i fem år fra beslutningsdato.

Nærmere bestemmelser om hvordan beslutningene offentliggjøres, fremgår av Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger.

Personopplysninger vil kun bli oppbevart og behandlet så lenge det er behov for å behandle personopplysningene, og opplysningene vil bli sikkert slettes så snart formålet for behandling ikke foreligger lenger.

Advokatforeningen gjennomfører lønnsundersøkelse blant medlemmene årlig for å gi medlemmene statistikk over lønn i bransjen og lønnskalkulator. Opplysningene samles inn via databehandler som foretar innsamling av opplysningene fra medlemmene. Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Ingen andre enn Advokatforeningens ansatte har tilgang til innsamlet data, og alle opplysninger knyttet til undersøkelsen behandles konfidensielt av et fåtall medarbeidere som er underlagt taushetsplikt. Besvarelsene kobles til medlemssystemet for å sikre statistikkens riktighet, for å gi bedre data og spore utvikling over tid. Det vil ikke være mulig å koble opplysninger mot den enkelte advokat eller det enkelte advokatfirma i noe av det materialet som publiseres, eller på annen måte deles med andre. For å sikre anonymitet blir det ikke vist resultater for respondenter i grupper som består av færre enn 10 personer. Opplysningene behandles på grunnlag av at Advokatforeningen har en berettiget interesse av å tilby denne tjenesten til medlemmene (GDPR artikkel 6 (1) bokstav f), og det er vurdert at denne interessen ikke er til fortrengsel for personvernet til de som deltar i undersøkelsen. Opplysningene behandles i seks år, for at utviklingen skal kunne vises over tid. Etter dette blir opplysningene anonymisert.

Kontroll over informasjonen din - dine rettigheter som registrert

Du kan kontakte Advokatforeningen når som helst for å få informasjon om hvordan Advokatforeningen behandler personopplysninger om deg. Behandler Advokatforeningen personopplysninger om deg, kan du enten få informasjon om opplysningene eller behandlingen, i den grad du ikke har tilgang på dette gjennom "Min side", se nedenfor, og få utlevert opplysningene om du krever det.

Vi vil imidlertid være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg - og vil derfor be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg få tilgang til eller oppdatere personopplysningene.

Dersom du er medlem av Advokatforeningen har du tilgang til det vesentlige av personopplysninger som behandles om deg gjennom "Min side" (velg «Logg inn» øverst på siden), samt informasjon om registrert etterutdanning og forsikringer du har tegnet gjennom Advokatforeningen. På disse sidene kan du også oppdatere/korrigere opplysningene dine. Informasjon som ikke er tilgjengelig på dine sider, eller du ønsker informasjon av andre grunner, så kan du få innsyn i eller få oppdatert/korrigert gjennom å kontakte Advokatforeningen.

For behandling av personopplysninger som er basert på samtykke, vil du ha mulighet til å trekke tilbake samtykket hvis du senere ikke ønsker at behandlingen skal fortsette. Dette vil enten kunne gjøres via dine sider, eller ved å kontakte Advokatforeningen - avhengig av hvordan samtykket er innhentet.

Hvis du trekker samtykke vil dette imidlertid kunne medføre at de tjenester som ytes eller behandling som skjer på grunnlag av samtykket, ikke vil kunne gjennomføres. Hvis du ønsker å slette deler eller alle personopplysninger tilknyttet deg, hvis det er anledning til slik sletting, så kan det enten gjøres gjennom din side eller ved å kontakte Advokatforeningen.

Advokatforeningen benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering etter GDPR Artikkel 22 nr. 1 og 4.

Overføring av personopplysninger og bruk av databehandlere

Advokatforeningen gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen eller Advokatforeningens berettigete interesser. En tredjepart får kun innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for oss, slik at vi kan yte tjenester til medlemmer og andre. Det inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i slike tilfeller.

Advokatforeningen benytter seg av databehandlere for å behandle personopplysninger i tilknytning til leveranse av it-tjenester til oss. Advokatforeningen deler også utmeldingslister med enkelte tilbydere av medlemstilbud med det formål å verifisere medlemskap i foreningen.

Klager

Du kan til enhver tid kontakte Advokatforeningen dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til behandling av dine personopplysninger. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan har du anledning til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.

Endringer

Det vil kunne være at denne informasjonen om behandling av personopplysninger vil bli endret fra tid til annen, bl.a. som følge av endringer i tjenester eller dersom det skjer endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. Endres denne informasjonen, vil vi gjøre deg oppmerksom på det dersom vi har dine kontaktopplysninger. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på Advokatforeningens nettsider.