Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden behandler klage på advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk, domstolloven eller annen lov, jf. domstolloven (dl.) § 227. Advokatforskriften kapittel 5 regulerer nærmere nemndens kompetanse og oppgaver.

Hva behandles

Disiplinærnemnden behandler klage over salærets størrelse, samt klage for brudd på Regler for god advokatskikk, brudd på domstolloven eller brudd på annen lovgivning.

Saker hvor det kreves erstatning fra den innklagde advokat, kan ikke behandles av Disiplinærnemnden. Slike krav skal rettes mot advokatens forsikringsselskap.

Disiplinærnemnden er ankeinstans for beslutninger avsagt av Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Disiplinærnemnden er førsteinstans for  advokater som ikke er medlem av Advokatforeningen, og som ikke har bedt om at Advokatforeningens disiplinærutvalg skal være førsteinstans.

Klagebehandlingen er gratis.

Reaksjonsformer

Finner Disiplinærnemnden at en advokat har opptrådt rettsstridig er nemndens reaksjonsformer, etter alvorlighetsgrad:

  • Kritikk
  • Irettesettelse
  • Advarsel

Finner Disiplinærnemnden at en advokat har krevd for høyt salær, kan nemnden fastsette nytt salær og eventuelt pålegge innklaget advokat å betale det overskytende tilbake. Slike pålegg er tvangsgrunnlag for utlegg.

Får Disiplinærnemnden gjennom sin saksbehandling mistanke om alvorlige kritikkverdige forhold, som misbruk av betrodde midler, skal dette rapporteres til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet – jf. Advokatforskriften § 5-9.

Disiplinærnemnden kan dessuten fremme forslag om at Advokatbevillingsnemnden trekker tilbake advokatens bevilling.

Annen informasjon

Disiplinærnemndens vedtak kan ikke påklages, men søksmål om vedtakets gyldighet kan bringes inn for retten - jf. domstolloven § 227 syvende ledd.

Advokatforeningen har sekretariatsfunksjonen for Disiplinærnemnden.

Sentrale avgjørelser fra Disiplinærnemnden kan leses på Lovdata.

Medlemmene av Disiplinærnemnden

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes etter beslutning av Justis- og beredskapsdepartementet på grunnlag av Kgl.res. av 28.01.00, hvor myndigheten er delegert til departementet av Kongen i statsråd.

Disiplinærnemnden har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen skal være dommer, to medlemmer skal være advokater. En uttalelse fra Stortingets justiskomite tilsier at øvrige medlemmer bør representere henholdsvis forbruker- og næringslivsinteresser.

Disiplinærnemndens medlemmer/varamedlemmer pr. 1. januar 2021 er følgende:

Leder (personlig varaleder)

Dommer Ruth-Louise Osborg, Ålesund (tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen, Romsdal tingrett)

Medlemmer (med personlige varamedlemmer)

Advokatmedlem: Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co (advokat Bjørn Dyrland, Advokatfirmaet Wexels DA)

Advokatmedlem: Advokat Leif Oscar Olsen, Advokatfirmaet Tofte AS (advokat Ole J. Devold, Tvedestrand)

Forbrukerrepresentant: Seniorrådgiver Kaja Breivik Furuseth, Datatilsynet (daglig leder Cecilie Ask Oftedahl, Norsk ReiselivsForum)

Næringslivsrepresentant: Jurist Niels Schweigaard, Oslo (daglig leder Torunn Ness, Mogul Invest AS)

Kontaktinformasjon

Disiplinærnemnden
Kristian Augustsgt. 9
0164 OSLO
Tlf. 22 03 50 50, kl. 12-14 mandag-fredag
E-post: nemnden@advokatforeningen.no

Klage på advokat sendes elektronisk via portalen Advokatklageordningen.no