Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden er ankeinstans for beslutninger avsagt av Advokatforeningens disiplinærutvalg, men førsteinstans dersom den innklagede advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen.

Kompetanse

Disiplinærnemnden er ankeinstans for beslutninger avsagt av Advokatforeningens disiplinærutvalg. Disiplinærnemnden er førsteinstans dersom den innklagede advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen og advokaten ikke ønsker at klagen skal behandles av Advokatforeningens disiplinærutvalg som førsteinstans.

Disiplinærnemnden behandler klager over brudd på Regler for god advokatskikk og salær, jf. domstolloven § 227. Spørsmål om erstatning fra den innklagde advokat, kan ikke behandles av Disiplinærnemnden. Slike krav skal rettes mot advokatens forsikringsselskap. Advokatforskriften kapittel 5 regulerer nærmere nemndens kompetanse og oppgaver.

På advokatklageordningen.no kan klage på advokat sendes inn elektronisk. 

Klagebehandlingen er gratis.

Reaksjonsformer

Disiplinærnemnden kan, når den finner at det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk, meddele den innklagede advokaten kritikk, irettesettelse eller advarsel. Dersom disiplinærnemnden finner at en advokat har krevd for høyt salær, kan nemnden fastsette nytt salær og pålegge advokaten å betale et eventuelt overskytende tilbake til klager. Slike pålegg er tvangsgrunnlag for utlegg.

Får Disiplinærnemnden gjennom sin saksbehandling mistanke om alvorlige kritikkverdige forhold, som misbruk av betrodde midler, skal Disiplinærnemnden rapportere dette til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, jf. advokatforskriften § 5-9.

Disiplinærnemnden kan også fremme forslag om at Advokatbevillingsnemnden trekker tilbake advokatens bevilling.

Disiplinærnemndens beslutninger er endelige, og kan ikke påklages, jf. domstolloven §227 syvende ledd. Søksmål mot avgjørelser truffet av nemnden kan reises mot staten ved Disiplinærnemnden, jf. domstolloven § 227 siste ledd. Klage på saksbehandlingsfeil kan påklages til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke omgjøre vedtak fattet av nemnden, men gi en uttalelse om sivilombudsmannens syn på hvorvidt det foreligger en saksbehandlingsfeil.

Sentrale avgjørelser fra Disiplinærnemnden kan leses på Lovdata.

Medlemmene av Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen skal være dommer og to medlemmer skal være advokater. En uttalelse fra Stortingets justiskomite tilsier at øvrige medlemmer bør representere henholdsvis forbruker- og næringslivsinteresser.

Disiplinærnemndens medlemmer og varamedlemmer oppnevnes etter beslutning av Justis- og beredskapsdepartementet på grunnlag av Kgl.res. av 28.01.00, hvor myndigheten er delegert til departementet av Kongen i statsråd.

Disiplinærnemndens medlemmer/varamedlemmer per 1. januar 2021 er:

Leder

Leder: dommer Ruth-Louise Osborg, Ålesund

Personlig varaleder: tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen, Romsdal tingrett

Medlemmer 

Advokatmedlem: advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co

Personlig varamedlem: advokat Bjørn Dyrland, Advokatfirmaet Wexels DA

Advokatmedlem: advokat Leif Oscar Olsen, Advokatfirmaet Tofte AS

Personlig varamedlem: advokat Ole J. Devold, Tvedestrand

Forbrukerrepresentant: seniorrådgiver Kaja Breivik Furuseth, Datatilsynet

Personlig varamedlem: daglig leder Cecilie Ask Oftedahl, Norsk ReiselivsForum

Næringslivsrepresentant: jurist Niels Schweigaard, Oslo

Personlig varamedlem: daglig leder Torunn Ness, Mogul Invest AS

Kontaktinformasjon

Advokatforeningen har sekretariatsfunksjonen for Disiplinærnemnden, og kan kontaktes på telefon 22 03 50 50 mellom kl. 12 og 14 mandag-fredag, eller ved å sende en henvendelse til nemnden@advokatforeningen.no

Alternativt kan post adresseres til:

Disiplinærnemnden
Kristian Augustsgt. 9
0164 OSLO

Disiplinærnemndens årsberetning 2020