Disiplinær- og tilsynsfunksjonen

Disiplinærfunksjonen utføres av Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden. Tilsynsfunksjonen utføres av Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden.

Disiplinærutvalgene

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over brudd på Regler for god advokatskikk og salær. Disiplinærutvalget er obligatorisk førsteinstans hvor innklagede advokat er medlem av Advokatforeningen. Disiplinærutvalget er også førsteinstans dersom den innklagede advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen, men ber om at klagesaken behandles av utvalget som førsteinstans.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden er ankeinstans for beslutninger avsagt av Advokatforeningens disiplinærutvalg, men er førsteinstans dersom den innklagede advokaten ikke er medlem av Advokatforeningen og advokaten ikke ønsker at klagen skal behandles av Advokatforeningens disiplinærutvalg som førsteinstans.

Her kan du lese mer om Disiplinærnemnden.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn og kontroll med alle praktiserende advokater og rettshjelpere. Tilsynsrådet skal bl.a. tilse at alle advokatvirksomheter er organisert i samsvar med bestemmelsene i domstolsloven §§ 231-233.

Her kan du lese mer om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Advokatbevillingsnemnden

Advokatbevilgningsnemnden behandler spørsmål om tilbakekall eller suspensjon av advokatbevilling mv., jf. domstolloven § 230, og er klageinstans for nærmere bestemte vedtak truffet av Tilsynsrådet, jf. domstolloven § 225 fjerde ledd.

Her kan du lese mer om Advokatbevillingsnemnden.