Disiplinær- og tilsynsfunksjonen

Disiplinærfunksjonen utføres av Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemden, mens tilsynsfunksjonen utføres av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemnden.

Disiplinærutvalgene

 • Advokatforeningens disiplinærutvalg (disiplinærutvalget) behandler klager som gjelder brudd på Regler for god advokatskikk og salær. Disiplinærutvalget er obligatorisk førsteinstans hvor innklagede advokat er medlem av Advokatforeningen. I tillegg et disiplinærutvalget førsteinstans dersom innklagede advokat ber om at saken behandles av utvalget som førsteinstans.

 • Advokatforeningen har til sammen syv regionale disiplinærutvalg. Utvalgene består av flere medlemmer, hvorav ett oppnevnes som utvalgets leder (utvalgsleder).

 • Disiplinærutvalgene kan, hvor den finner at det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk, meddele innklagede advokat kritikk, irettesettelse eller advarsel. Hvis disiplinærutvalget finner at en advokat har krevd for høyt salær, kan utvalget fastsette nytt salær og pålegge innklaget advokat å betale det overskytende tilbake til klager.

Disiplinærnemden

 • Beslutninger fra Advokatforeningens disiplinærutvalg kan påklages til Disiplinærnemnden. Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt partene ble kjent med disiplinærutvalgets beslutning.

 • Disiplinærnemnden har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Nemndens leder skal være dommer av yrke, to av medlemmene skal være advokater og de to siste medlemmene bør representere henholdsvis forbruker- og næringslivsinteresser.

 • Disiplinærnemnden har samme sanksjonsmuligheter som disiplinærutvalget. I tillegg er pålegg fra Disiplinærnemnden om å betale tilbake overskytende salær tvangsgrunnlag for utlegg.

 • Disiplinærnemndens beslutninger er endelige, og kan ikke påklages, jf. domstolloven §227 syvende ledd. Søksmål mot avgjørelser truffet av nemnden kan reises mot staten ved Disiplinærnemnden, jf. domstolloven § 227 siste ledd. Klage på saksbehandlingsfeil kan påklages til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan imidlertid ikke omgjøre vedtaket fattet av nemnden, men gi en uttalelse om hans syn på hvorvidt det foreligger en saksbehandlingsfeil.

 • Advokatforeningen har sekretariatsfunksjonen for Disiplinærnemnden og kan kontaktes på telefon 22 03 50 50 mellom 12 og 14 mandag-fredag, eller nemnden@advokatforeningen.no.

Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn og kontroll med alle praktiserende advokater og rettshjelpere. Tilsynsrådet skal også tilse at alle advokatvirksomheter er organisert i samsvar med driftsbestemmelsene i domstolsloven §§231-233.

 • Søknader om tillatelse til å yte rettshjelp/rettshjelpsvirksomhet, autorisasjon som advokatfullmektig og advokatbevilling behandles av Tilsynsrådet.

 • Advokatbevilgningsnemnden behandler spørsmål om tilbakekall eller suspensjon av advokatbevillinger mv., jf. domstolloven (dl.) § 230, samt er klageinstans for nærmere bestemte vedtak truffet av Tilsynsrådet, jf. dl. § 225 (4).

 • Sekretariatsfunksjonen for Tilsynsrådet og Advokatbevilgningsnemnden ivaretas av Tilsynsrådets sekretariat som kan kontaktes på telefon 22 00 75 00 eller post@tilsynet.no.