Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger

Advokatforeningen har utarbeidet retningslinjer for offentlighet for disiplinærutvalget og Disiplinærnemndens beslutninger.

Retningslinjene ble vedtatt av hovedstyret 8. mai 2004 og ble sist endret 1. februar 2019.

Dersom du ønsker innsyn i en disiplinærbeslutning kan Advokatforeningens sekretariat kontaktes per telefon eller e-post. Ved innsyn i disiplinærbeslutninger vil den aktuelle advokat informeres om utsendelsen, og hvem henvendelsen kommer fra. Informasjon som kan identifisere klienter eller er taushetsbelagt på annen måte, vil anonymiseres før beslutningene gjøres offentlig tilgjengelig. Beslutninger som er eldre enn fem år er ikke offentlig tilgjengelig.

1. Offentlighet

Beslutninger av disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden (disiplinærmyndigheten) er offentlig tilgjengelige med de begrensninger som følger av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Avgjørelsene med angivelse av advokatens navn vil være offentlig tilgjengelig ved forespørsel. Disiplinærmyndigheten vil også kunne gå aktivt ut offentlig med viktige beslutninger dersom forholdene tilsier det, for eksempel hvis det allerede har vært offentlighet omkring forholdet.

2. Forholdet til taushetsplikten

Det er av avgjørende betydning at taushetsplikten overfor klientene og advokatene ivaretas ved offentlighet for disiplinærbeslutninger.  
Informasjon som kan identifisere klienten eller er taushetsbelagt på annen måte, vil derfor bli anonymisert før beslutningene gjøres offentlig tilgjengelige.

I helt spesielle tilfelle vil det ikke være mulig å ”vaske” uttalelsen slik at taushetsbelagt informasjon ikke blir offentlig tilgjengelig. Det vil innebære at bare resultatet av klagebehandlingen kan gjøres offentlig tilgjengelig, med mindre klienten eller advokaten samtykker i at informasjon om dem gjøres offentlig tilgjengelig.”

3. Hva omfattes av offentlighetsreglene

Reglene om offentlighet omfatter alle beslutninger som er fattet av disiplinærmyndigheten. Offentligheten gjelder således både beslutningens premisser og konklusjon.

Offentlighet gjelder for alle beslutninger, enten disiplinærmyndigheten avgjør klagen som første instans eller som ankeinstans.

Offentligheten gjelder beslutninger som er truffet i løpet av de siste fem år forut for forespørselen.

Alle beslutninger som er offentlige, vil bli innført i en journal som vil være offentlig tilgjengelig. Journalen vil inneholde angivelse av hvilken disiplinærmyndighet som har truffet beslutningen og sakens nummer, hvilken advokat det gjelder og hvilken krets vedkommende tilhører, avgjørelsens dato og om den er enstemmig, angivelse av sakstype og hvilken reaksjon som er gitt. Det skal videre fremgå om beslutningen er avsagt som første instans eller som ankeinstans samt når det gjelder beslutninger fra disiplinærutvalgene hvorvidt beslutningen er anket til Disiplinærnemnden. 

Også frifinnende beslutninger vil bli inntatt i journalen.

Det presiseres at det bare er selve beslutningen som er offentlig. Det at det har innkommet en klage til disiplinærmyndigheten er ikke offentlig. Det vil si at journal over innkomne klager er intern og ikke offentlig. Selve klagen og andre dokumenter under saksforberedelsen er heller ikke offentlige.

4. For hvem er beslutningene tilgjengelige

Disiplinærmyndighetens beslutninger er tilgjengelige for alle som spør etter dem. Den som forespør må oppgi navn og adresse hvor informasjonen skal sendes.

Det kreves ikke noen begrunnelse for forespørselen.

5. Hvordan er beslutningene tilgjengelige

Beslutningene er tilgjengelige i Advokatforeningen som også er sekretariat for Disiplinærnemnden.

Henvendelse kan skje ved telefon eller e-post. Besvarelse fra Advokatforeningen skal alltid gis skriftlig til oppgitt navn og adresse. Informasjon om at det ikke finnes klageavgjørelser på en angitt advokat i aktuell periode kan gis muntlig.

Informasjon om enkeltadvokat sendes normalt ut i form av utskrift av journalen. 

Ved slik utsendelse vil det følge med et standardbrev som gir en kortfattet beskrivelse av sakstypene som utdyper de stikkordsmessige angivelsene i journalen. Tilsvarende vil det være en kortfattet beskrivelse av reaksjonsalternativene.

Dersom det anmodes om kopi av selve beslutningen, skal taushetsbelagt informasjon i beslutningen fjernes før den sendes ut.

Vedkommende advokat sendes varsel om utsendelsen i form av kopi av svaret til forespørreren. Det skal fremgå av svaret at kopi sendes advokaten.

Kopi av enkeltavgjørelser – enten i form av utskrift av journalen eller kopi av selve vedtaket, gis ut vederlagsfritt.

6. Særlig om ”masseforespørsler”

På forespørsel vil Advokatforeningen også levere ut utskrift av hele journalen for en angitt tidsperiode og/eller et nærmere bestemt geografisk område.

Ved forespørsler om utskrift som omfatter mer enn en konkret beslutning, har disiplinærmyndigheten anledning til å kreve et rimelig gebyr. Satser for dette vil bli fastsatt.

Dersom en forespørsel om kopi av selve beslutningen gjelder flere beslutninger, vil Advokatforeningen kunne ta forbehold om å bruke den nødvendig tid for å gjennomgå og fjerne taushetsbelagt informasjon i beslutningene.

7. Når er beslutningene fra disiplinærmyndigheten offentlig tilgjengelige

Disiplinærmyndighetens beslutninger er offentlig tilgjengelige når beslutningen er skrevet og sendt ut til partene, og for beslutninger fra disiplinærutvalgene når klagefristen til Disiplinærnemnden er utløpt.

Selve beslutningen må anonymiseres i forhold til klienter og andre taushetsbelagte opplysninger før den kan sendes ut.

8. Når trer ordningen med offentlighet i kraft

Disiplinærutvalgenes beslutninger truffet etter 1.1.2005 i saker innkommet etter 1.1.2004, vil være offentlig tilgjengelige.

Offentlighet av Disiplinærnemndens beslutning gjøres gjeldende for alle saker innkommet Disiplinærnemnden etter 1.1.2005, med unntak av saker som gjelder klage over Advokatforeningens disiplinærutvalgs beslutning i sak innkommet Advokatforeningens disiplinærutvalg før 1.1.2004.