Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere jf. domstollovens § 225. At de fører tilsyn innebærer blant annet at de vurderer advokaters og rettshjelperes håndtering av klientmidlergjennom årlig gjennomgang av innsendte egeneklæringer med revisoruttalelse og årsregnskap. Om nødvendig avholder Tilsynsrådet også bokettersyn hos advokater og rettshjelpere. Videre sørger de for at praktiserende advokater og rettshjelpere har stillet lovbestemt sikkerhet for sin virksomhet og at virksomheten er organisert i samsvar med driftsbestemmelsene i domstolloven §§ 231-233.

Tilsynsrådet utsteder også alle typer tillatelser til å utøve advokatvirksomhet eller rettshjelpsvirksomhet, blant annet søknader om advokatbevillinger og autorisasjon av advokatfullmektiger. Tilsynsrådet er likevel ikke et ordinært klagebehandlingsorgan. Ved avslag på en søknad om advokatbevilling eller andre tillatelser, er Advokatbevillingsnemnden rette klageinstans, jf. domstolloven § 225, fjerde ledd.

Du kan lese mer om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet her