Disiplinær- og tilsynsfunksjonen

Disiplinærfunksjonen utføres av Disiplinærnemnden. Tilsynsfunksjonen utføres av Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden.

DisiplinærnemndenTilsynsrådet for advokatvirksomhetAdvokatbevillingsnemnden

Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden behandler klager mot advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær.

Her kan du lese mer om Disiplinærnemnden.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn og kontroll med alle praktiserende advokater og rettshjelpere. Tilsynsrådet skal bl.a. tilse at alle advokatvirksomheter er organisert i samsvar med bestemmelsene i domstolsloven §§ 231-233.

Her kan du lese mer om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Advokatbevillingsnemnden

Advokatbevilgningsnemnden behandler spørsmål om tilbakekall eller suspensjon av advokatbevilling mv., jf. domstolloven § 230, og er klageinstans for nærmere bestemte vedtak truffet av Tilsynsrådet, jf. domstolloven § 225 fjerde ledd.

Her kan du lese mer om Advokatbevillingsnemnden.