Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden behandler klage over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær.

KompetanseReaksjonsformerMedlemmene av DisiplinærnemndenKontaktinformasjon

Kompetanse

Disiplinærnemnden behandler klager over brudd på Regler for god advokatskikk og salær, jf. domstolloven § 227. Spørsmål om erstatning fra den innklagde advokat, kan ikke behandles av Disiplinærnemnden. Slike krav skal rettes mot advokatens forsikringsselskap. Advokatforskriften kapittel 5 regulerer nærmere nemndens kompetanse og oppgaver.

På Advokatklageordningen.no kan klage på advokat sendes inn elektronisk.

Klagebehandlingen er gratis.

Reaksjonsformer

Disiplinærnemnden kan, når den finner at det foreligger brudd på Regler for god advokatskikk, meddele den innklagede advokaten kritikk, irettesettelse eller advarsel. Dersom Disiplinærnemnden finner at en advokat har krevd for høyt salær, kan nemnden fastsette nytt salær og pålegge advokaten å betale et eventuelt overskytende tilbake til klager. Slike pålegg er tvangsgrunnlag for utlegg.

Får Disiplinærnemnden gjennom sin saksbehandling mistanke om alvorlige kritikkverdige forhold, som misbruk av betrodde midler, skal Disiplinærnemnden rapportere dette til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, jf. advokatforskriften § 5-9.

Disiplinærnemnden kan også fremme forslag om at Advokatbevillingsnemnden trekker tilbake advokatens bevilling.

Disiplinærnemndens beslutninger er endelige, og kan ikke påklages, jf. domstolloven §227 syvende ledd. Søksmål mot avgjørelser truffet av nemnden kan reises mot staten ved Disiplinærnemnden, jf. domstolloven § 227 siste ledd. Klage på saksbehandlingsfeil kan påklages til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke omgjøre vedtak fattet av nemnden, men gi en uttalelse om sivilombudsmannens syn på hvorvidt det foreligger en saksbehandlingsfeil.

Avgjørelser fra Disiplinærnemnden kan leses på Lovdata og i kommentarene til Regler for god advokatskikk som du finner her.

Medlemmene av Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen skal være dommer og to medlemmer skal være advokater. En uttalelse fra Stortingets justiskomite tilsier at øvrige medlemmer bør representere henholdsvis forbruker- og næringslivsinteresser.

Disiplinærnemndens medlemmer og varamedlemmer oppnevnes etter beslutning av Justis- og beredskapsdepartementet på grunnlag av Kgl.res. av 28.01.00, hvor myndigheten er delegert til departementet av Kongen i statsråd.

Disiplinærnemndens medlemmer og varamedlemmer per 2. januar 2024 er følgende:

Leder

Leder:
Dommer Ruth-Louise Osborg, Sunnmøre tingrett                                       

Varaledere:
Dommer Øyvind Panzer Iversen, Romsdal tingrett       
Dommer Cecilie Lysjø Jacobsen, Indre og Østre Finnmark tingrett

Medlemmer 

Advokatmedlem:
Advokat Karl Inge Rotmo, LO juridiske regionskontor i Midt-Norge     

Varamedlemmer:
Advokat Ingunn Greve Tøllefsen, Tromsø         
Advokat Silje Remøy, Pelagia AS

Advokatmedlem:
Advokat Leif Oscar Olsen, Advokatfirmaet Tofte AS           

Varamedlemmer:
Advokat Ole J. Devold, Tvedestrand                     
Advokat Toralf Haver, Haver Advokatfirma AS

Forbrukerrepresentant:
Jurist Rita Paramalingam, Kirkens bymisjon - Ung rettshjelp

Varamedlemmer:
Juridisk seniorrådgiver Anders Sæve Obrestad, Datatilsynet
Førsteamanuensis dr. philos Dag Jørgen Hveem, UiA Handelshøyskolen

Næringslivsrepresentant:
Daglig leder Torunn Ness, Mogul Invest AS

Varamedlemmer:
Juridisk leder Eirin Larsen, Unloc AS
Økonomisjef Dag Harlem Stenersen, JYSK AS

Kontaktinformasjon

Advokatforeningen har sekretariatsfunksjonen for Disiplinærnemnden, og kan kontaktes på telefon 22 03 51 08 mellom kl. 12 og 14.30 mandag-fredag eller ved å sende en henvendelse til

Disiplinærnemndens årsberetning for 2023