Retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger

Advokatforeningen har utarbeidet retningslinjer for offentlighet for disiplinærbeslutninger.

1. Offentlighet2. Forholdet til taushetsplikten3. Hva omfattes av offentlighetsreglene4. Hvem som kan be om innsyn5. Hvordan det gis innsyn6. Særlig om masseforespørsler7. Når er beslutningene fra disiplinærmyndigheten offentlig tilgjengelige8. Ikrafttredelse

Fastsatt med hjemmel i advokatforskriften § 5-3 og vedtak i Advokatforeningens representantskap 21. november 2003.

Retningslinjene ble vedtatt 8. mai 2004 og endret 8. juni 2006, 28. mars 2014, 1. februar 2019 og 21. januar 2022

Retningslinjene trådte i kraft 1. januar 2005.

1. Offentlighet

Beslutninger avsagt av Advokatforeningens disiplinærutvalg og Disiplinærnemnden for advokater (disiplinærmyndigheten) er offentlig tilgjengelige med de begrensninger som følger av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Beslutningene med angivelse av advokatens navn vil være offentlig tilgjengelige ved forespørsel. Disiplinærmyndigheten vil også kunne gå aktivt ut offentlig med viktige beslutninger dersom forholdene tilsier det, for eksempel hvis det allerede har vært offentlighet omkring forholdet.

2. Forholdet til taushetsplikten

Det er av avgjørende betydning at taushetsplikten overfor klientene, andre berørte og advokatene ivaretas når det gis innsyn i en disiplinærbeslutning. Informasjon som kan identifisere klienten eller er taushetsbelagt på annen måte, vil derfor bli anonymisert før beslutningene gjøres offentlig tilgjengelige. Annen særlig sensitiv informasjon vil også kunne anonymiseres.

I enkelte tilfeller vil det av hensyn til taushetsplikten bare kunne gis innsyn i beslutningens konklusjon.

3. Hva omfattes av offentlighetsreglene

Reglene om offentlighet omfatter alle beslutninger som er fattet av disiplinærmyndigheten. Offentligheten gjelder hele beslutningen, både begrunnelsen og konklusjonen.

Regler om offentlighet omfatter ikke informasjon om at det har kommet inn en klage til disiplinærmyndigheten. Klagen og sakens dokumenterer er heller ikke offentlige.

Beslutningene er offentlige i fem år fra beslutningsdato.

4. Hvem som kan be om innsyn

Disiplinærmyndighetens beslutninger er tilgjengelige for alle som spør etter dem.

Innsyn kan gis ved skriftlig eller muntlig henvendelse til Advokatforeningen. Det kreves ingen begrunnelse for innsyn.

Den som ber om innsyn må oppgi e-postadresse, eventuelt postadresse, hvor informasjonen skal sendes.

5. Hvordan det gis innsyn

Innsyn skal gis uten ugrunnet opphold.

Besvarelse fra Advokatforeningen skal gis skriftlig. Informasjon om at det ikke finnes disiplinærbeslutninger mot en angitt advokat kan gis muntlig.

Informasjon om alle beslutninger fremgår av advokatens disiplinærjournal. Journalen vil blant annet inneholde opplysninger om saksnummer, advokatens navn, hvilken disiplinærmyndighet som har truffet beslutningen og beslutningens konklusjon. I tillegg lages det en liste over alle beslutninger som er rettskraftige.

Informasjon om enkeltadvokat gis normalt ut i form av liste over rettskraftige beslutninger, men man kan også be om utskrift av journalen eller av disiplinærbeslutninger. Dersom det anmodes om kopi av selve beslutningen, skal taushetsbelagt informasjon i beslutningen fjernes før den sendes ut.

Advokaten skal varsles om at det er bedt om innsyn. Det skal fremgå av svaret at advokaten er varslet om innsynet.

Innsyn gis vederlagsfritt, med unntak for masseforespørsler, jf. punkt 6.

6. Særlig om masseforespørsler

Advokatforeningen kan også gi oversikt over rettskraftige avgjørelser eller journalen for en angitt tidsperiode og/eller et nærmere bestemt geografisk område.

Ved innsyn som omfatter flere beslutninger har disiplinærmyndigheten anledning til å kreve et rimelig gebyr etter faste satser.

Dersom en forespørsel om kopi av selve beslutningen gjelder flere beslutninger, vil man måtte påregne noe lenger behandlingstid, for at Advokatforeningen skal kunne gjennomgå og fjerne taushetsbelagt informasjon i beslutningene.

7. Når er beslutningene fra disiplinærmyndigheten offentlig tilgjengelige

Disiplinærnemndens beslutninger er offentlig tilgjengelige når beslutningen er gjort tilgjengelig for partene, og beslutninger fra disiplinærutvalgene når ankefristen til Disiplinærnemnden er utløpt.

8. Ikrafttredelse

Hovedstyret bestemmer når endringer i retningslinjene for offentlighet skal tre i kraft, og kan vedta overgangsbestemmelser.