Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn og kontroll med alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere jf. domstollovens § 225. Det at Tilsynsrådet fører tilsyn innebærer blant annet at Tilsynsrådet vurderer advokaters og rettshjelperes håndtering av klientmidler gjennom årlig gjennomgang av innsendte egeneklæringer med revisoruttalelse og årsregnskap. Videre sørger Tilsynsrådet for at praktiserende advokater og rettshjelpere har stilt lovbestemt sikkerhet for sin virksomhet, og at virksomheten er organisert i samsvar med driftsbestemmelsene i domstolloven §§ 231-233. Om nødvendig avholder Tilsynsrådet bokettersyn hos advokater og rettshjelpere. 

Tilsynsrådet utsteder også alle typer tillatelser til å utøve advokatvirksomhet eller rettshjelpsvirksomhet. Det er Tilsynsrådet som behandler søknad om advokatbevilling og autorisasjon som advokatfullmektig. Ved avslag på en søknad om advokatbevilling eller andre tillatelser, er Advokatbevillingsnemnden klageinstans, jf. domstolloven § 225, fjerde ledd.

Se tilsynet.no for mer informasjon om Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.