Nylig avsagte beslutninger fra Disiplinærnemnden

Nedenfor finner du sammendrag av nylige beslutninger fra Disiplinærnemnden. Disiplinærnemndens beslutninger publiseres i sin helhet på www.lovdata.no/pro.

Saksnummer: 21600. Dato: 15. februar 2024

Advokaten bistod klagers mor ved utforming av testament, hvor klagers bror sin kone ble tilgodesett. Klager fremholdt at advokaten handlet i strid med god advokatskikk grunnet hans håndtering av oppdraget, herunder aktsomhet i forhold til klientens testasjonsvilje og testasjonsførhet, innholdet i testamentet og rådgivning knyttet til testamentet rekkevidde. Klagen ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse.

Saksnummer: 16735. Dato: 15. februar 2024

Advokaten bistår klagers motpart i flere saker, blant annet sak om barnefordeling og sak om midlertidig forføyning. Klager anførte at advokaten handlet i strid med god advokatskikk ved å fremlegge en angivelig falsk saksomkostningsoppgave for retten. Det ble om dette vist til at advokaten brukte ulik timesats i to av sakene. Etter en konkret vurdering av partenes innlegg og den fremlagte dokumentasjonen, er Disiplinærnemndens syn at klager ikke har rettslig klageinteresse i å få vurdert om advokaten handlet i strid med punkt 1.3 ved det anførte forholdet. Disiplinærnemnden begrunnet dette med hensynet til sakens opplysning og advokatens taushetsplikt, og bemerket at forholdet knyttet til timesats for det konkrete oppdraget beror på avtalen mellom advokaten og advokatens klient. Klagen ble avvist.

Saksnummer: 16709. Dato: 15. februar 2024

Advokaten var oppnevnt av fylkesmannen som klagers verge. Vergeoppdraget innebar å ivareta klagers økonomiske og personlige interesser. Advokaten sendte inn feil søknadskjema om bostøtte, noe som medførte at klager ikke fikk innvilget kommunal bostøtte. Disiplinærnemnden avviste klagen da vergeoppdraget ikke utgjorde advokatvirksomhet. Konkret vurdering.

Saksnummer: 16604. Dato: 15. februar 2024

Klager engasjerte advokat A til å bistå klager med et pengekrav mot klagers tidligere samboer. Innklagede var ansvarlig advokat og advokat A var saksbehandler og den som bisto klager. Etter en stund måtte advokat A trekke seg fra oppdraget grunnet sykdom. En av advokatfirmaets fullmektiger ble da satt på saken, hvor det fremdeles var innklagede som var ansvarlig advokat. For det første gjorde klager gjeldende at advokatbyttet var i strid med klagers ønsker og at salæret av den grunn måtte settes ned ettersom bistanden fra fullmektigen var verdiløs. Disiplinærnemnden fant at klager hadde godtatt advokatbyttet. Videre bemerket nemnden at salæret på kroner 409 152 inkl. mva. isolert sett fremsto høyt. Nemnden kom likevel til at salæret var rimelig. Som begrunnelse ble det vist til at det var en omfattende sak med en rettslig prosess hvor det både var utført arbeid i forbindelse med hovedforhandling og rettsmekling. Videre hadde klager vært med på å drive kostnadsnivået opp, blant gjennom hyppig og omfattende kontakt med advokaten. Det ble også lagt vekt på at salæret sto i et rimelig forhold til sakens økonomiske omfang og tvistegjenstandens verdi.

Saksnummer: 16525. Dato: 15. februar 2024

Advokaten og advokatfullmektigen bistod klagers motpart i sak om skifteoppgjør. Klagen ble avvist grunnet fristoversittelse, da det kom frem av saksdokumentene at klager senest ble kjent eller burde blitt kjent med de anførte forhold da dom ble avsagt i lagmannsretten i juli 2022. Klagen er mottatt 9. juni 2023, og Disiplinærnemnden fant etter en konkret vurdering at det ikke forelå særlige grunner som gjorde det rimelig å se bort fra at klagefristen var oversittet.

Saksnummer: 16445. Dato: 15. februar 2024

Advokaten bistod klagers motpart i sak om skifteoppgjør. Saken må ses i sammenheng med klagesak 16444 og 16525. Disiplinærnemnden fant at de anførte forholdene knyttet seg til forhold som fant sted i 2019. Saken ble dermed avvist.

Saksnummer: 16444. Dato: 15. februar 2024

Klage på motpartens advokat. Klager anførte flere kritikkverdige forhold knyttet til advokatens opptreden i forbindelse med et skifte. Disiplinærnemnden vurderte de anførte forholdene opp mot kravet om saklig og korrekt opptreden. For anførselen om at advokaten aktivt bidro til å skjule verdier i skiftet, oppstilte nemnden krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Slik nemnden forstod klager, var anførselen begrunnet i at klager og advokatens klient hadde forskjellige syn på hva som var verdien av ulike gjenstander i skiftet. Advokaten ble derfor frifunnet. Disiplinærnemnden fant det videre ikke sannsynliggjort at advokaten opptrådte konflikteskalerende eller trenerte saken.

Saksnummer: 16696. Dato: 14. februar 2024

Advokaten hadde bistått klager over flere år i sak mot Norsk pasienterstatning med spørsmål om erstatningsplikt for pasientskade. Klagen gjaldt i hovedsak advokatens opptreden og ivaretakelse av klientens interesser under hovedforhandling i tingretten og senere i ankeforhandlingene i lagmannsretten. Klagefristen var oversittet og Disiplinærnemnden avviste klagen.

Saksnummer: 16677. Dato: 14. februar 2024

Advokaten hadde unnlatt å svare på klagers gjentatte henvendelser over flere måneder. Klagers henvendelser gjaldt status på søknad om voldserstatning. Disiplinærnemnden mente at advokatens utilgjengelighet var i strid med plikten til å ivareta klientens interesser med tilstrekkelig hurtighet og til å holde klienten underrettet om sakens gang, jf. Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2. Med henvisning til tidligere fellelse for tilsvarende forhold og de krav som stilles til at oppnevne bistandsadvokat følger opp fornærmede ble advokaten meddelt en irettesettelse. 

Saksnummer: 16578. Dato: 14. februar 2024

Det ble inngått oppdrag om bistand mellom klager og innklagedes kollega, advokat A, i forbindelse med krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning. Innklagede er daglig leder i Advokatfirma X, hvor advokat A jobber. Klager anførte at innklagede hadde påtatt seg et oppdrag i strid med punkt 3.1.1 og handlet i strid med taushets- og fortrolighetsplikten ved at politidokumentene ble sendt til firmaets Altinn-bruker. Hva gjaldt taushets-og fortrolighetsplikten, ble forholdet avvist, da advokaten ikke hadde utøvet advokatvirksomhet. Forholdet knyttet seg til mer administrative forhold.  Advokaten ble frifunnet for brudd på punkt 3.1.1 ettersom det ikke var fremlagt noe dokumentasjon som tilsa at advokaten hadde påtatt seg noe oppdrag.

Saksnummer: 16425. Dato: 13. februar 2024

Advokaten bistod klager med et erstatningskrav mot kriminalomsorgen. Advokaten bistod også i en tvist om økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd. Etter tilkjent erstatning motregnet advokaten deler av summen for dekning av salær i en annen sak. Disiplinærnemnden kom til at det ikke var anledning til å motregne. Advokaten handlet i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.5, og ble meddelt kritikk.

Saksnummer: 16589. Dato: 12. februar 2024

Advokaten bistod klager med utfylling av skjema for søknad om oppholdskort etter EØS-regelverket og etterfølgende bestilling av søknadstidspunkt hos politiet. Etter en konkret vurdering av partenes innlegg var Disiplinærnemndens syn at advokaten ikke handlet i strid med god advokatskikk, og det ble vektlagt at advokatens anledning til å opplyse saken var begrenset ettersom klager ba han om å makulere sakens dokumenter. Nemnden konkluderte videre med at salæret på kroner 5 000 inkl. mva. var rimelig og nødvendig i saken. Advokaten ble dermed frifunnet.

Saksnummer: 16576. Dato: 12. februar 2024

Advokaten representerer klagers motpart i tvist om erstatningsansvar. Advokaten sendte på vegne av sin klient en forliksklage. Klager mente advokaten handlet i strid med god advokatskikk ved flere av setningene i forliksklagen. Disiplinærnemnden bemerket at det ikke er noen motsetning mellom å ivareta klientens interesse og kravet om å opptre saklig og korrekt, samt at advokaten på må gis et relativt vidt skjønn for vurderingen. Etter en konkret vurdering var nemndens syn at advokaten ikke handlet i strid med Regler for god advokatskikk. Advokaten ble dermed frifunnet.

Saksnummer: 21580. Dato: 8. februar 2024

Advokaten bistod klager i forbindelse med en reklamasjonssak. Klagen knyttet seg til advokatens bistand og håndtering av saken. Disiplinærnemnden kom til at klager hadde manglende rettslig klageinteresse når det gjaldt et av klagepunktene, og at klagen for øvrig var for sent fremsatt. Klagen ble avvist.

Saksnummer: 16725. Dato: 8. februar 2024

Advokaten ble oppnevnt som klagers forsvarer 18. juli 2023. Den 15. september 2023 mottok advokaten en telefon og SMS fra klager hvor klager informerte om at han ikke ønsket advokaten som sin forsvarer. Advokaten sendte dermed brev til tingretten samme dag, med anmodning om å fratre som klagers forsvarer. Anmodningen ble imøtekommet. Klagen gjaldt i hovedsak at advokaten ikke hadde orientert klager om når straffesaken skulle behandles i tingretten og at advokaten ikke har tatt klagers sak alvorlig. Disiplinærnemnden uttalte at advokaten ikke hadde en plikt til å ivareta klagers interesser ettersom advokaten ikke lenger var klagers forsvarer. Klagen ble dermed ansett som åpenbart grunnløs og advokaten ble frifunnet.

Saksnummer: 16602. Dato: 8. februar 2024

Advokaten hadde bistått selskap X, hvor klagers selskap var aksjonær og styreleder, og A, daglig leder i selskap X, i et søksmål anlagt av selskap Y. A ble på et tidspunkt suspendert fra sin rolle som daglig leder i selskap X, som medførte en vedvarende konflikt mellom A og klager. Selskap X og A vant frem på alle punkter i tingretten, men selskap Y anket saken videre til lagmannsretten. Selskap Z startet i etterkant av dette innenfor samme bransje som selskap X, hvor klagers selskap er eneeier. For å unngå fremtidige søksmål mot selskap Z, inngikk klagers selskap en oppdragsavtale med advokaten som innebar bistand til selskap X og A i saken for lagmannsretten. Klagesaken omhandlet for det første spørsmålet om advokaten hadde handlet i strid med reglene om dobbeltrepresentasjon, ved at advokaten hadde bistått både klager og A. Herunder var det et spørsmål om advokaten hadde handlet kritikkverdig ved inngåelse av en forliksavtale mellom styremedlemmene i selskap Y og A. Klagesaken omhandlet også advokatens salær, hvor klager mente at det var inngått en fastpris for oppdraget. Disiplinærnemnden kom til at deler av klagen over god advokatskikk måtte avvises, som følge av at klagefristen var oversittet. Videre ble klagen over salær og deler av klagen over god advokatskikk avvist, som følge av at salærkravet var brakt inn for domstolen. For så vidt gjaldt spørsmålet om advokaten hadde handlet i strid med reglene om dobbeltrepresentasjon i forbindelse med styreansvarssaken, kom nemnden til at advokaten ikke hadde handlet i strid med god advokatskikk. Advokaten ble frifunnet.

Saksnummer: 16597. Dato: 8. februar 2024

Advokaten ble klaget inn for ikke å ha ivaretatt klagers interesser i en foreldretvist. Klager gjorde også gjeldende at advokaten hadde opptrådt diskriminerende og ydmykende overfor klager. Disiplinærnemnden viste til Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 og 1.3. Advokaten ble frifunnet for begge forhold som følge av manglende dokumentasjon.

Saksnummer: 16570. Dato: 8. februar 2024

Advokaten representerer klagers motpart i foreldretvist. Klager anførte at advokaten handlet i strid med god advokatskikk ved at hun ikke orienterte om muligheten for mekling i varsel etter tvl. § 5-2 om samvær i sommerferien 2023. Disiplinærnemnden bemerket at barnets beste er overordnet hensyn i slike saker, og at det stilles krav om at advokatens råd har en faglig kvalitet som er forsvarlig, også for å ivareta barnets interesser. Nemnden fant det ikke dokumentert klare feil eller forsømmelser, og vektla at det var blitt avholdt flere samtaler på familievernkontoret. Det ble også vektlagt at forholdet var tidssensitivt, samt at varselet begrenset seg til samvær i sommerferien samme år.

Saksnummer: 16543. Dato: 8. februar 2024

Klage på advokat i forbindelse med en boligkjøpstvist som hadde pågått over flere år. Disiplinærnemnden kom til at klagen skulle avvises som for sent fremsatt, jf. advokatforskriften § 5-4. Nemnden kom til at det ikke forelå særlige grunner for å likevel ta klagen til behandling. Nemnden bemerket at klager verken hadde begrunnet sine anførsler eller fremlagt dokumentasjon som underbygget påstandene.

Saksnummer: 16542. Dato: 8. februar 2024

Advokaten bistod klagers motpart (boligkjøper) i forbindelse med en erstatningssak. Klager var boligselger. Saken endte med forlik mellom partene. Klagen knytter seg til advokatens bistand til klagers motpart. Disiplinærnemnden kom til at klager ikke hadde rettslig klageinteresse, jf. Advokatforskriften § 5-3. Klagen ble avvist.

Saksnummer: 16516. Dato: 8. februar 2024

Advokaten bistod klager i 2020 og i slutten av 2022. Klager anførte at advokaten hadde brutt en rekke bestemmelser i Regler for god advokatskikk fordi advokaten ikke hadde ivaretatt klagers interesser, at bistanden var mangelfull og at advokaten ikke hadde den nødvendige kompetansen til å utføre oppdraget på en forsvarlig måte. Deler av klagen ble avvist grunnet oversittet klagefrist og advokaten ble for øvrig frifunnet. Disiplinærnemnden la blant annet vekt på at advokatens strategivalg og innfallsvinkel til en sak er blant de vurderingene hvor advokaten må innrømmes et vidt skjønn. Klagers påstander mot advokaten var ikke tilstrekkelig sannsynliggjort.

Saksnummer: 16490. Dato: 8. februar 2024

Advokaten har bistått klagers motpart i forbindelse med opprettelse av låneavtale og gjeldsbrev. Advokaten hadde overtatt oppdraget fra en kontorfelle som hadde hatt kontakt med klagerne tidligere. Klagerne hevdet at dette utgjorde et brudd på Regler for god advokatskikk punkt 2.1.1, 3.2.4 jf. 3.2.6. Denne del av klagen ble avvist som følge av at den var for sent fremsatt. Klagerne hevdet også at advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk punkt 4.7 ved å påta seg prosessoppdrag for advokatens klient. Advokaten ble frifunnet for dette. Disiplinærnemnden la vekt på at det var uklar vitnestatus ved oppdragets oppstart og at det ikke kan ha vært opplagt for advokaten at vitneprov fra han kunne bli nødvendig.

Saksnummer: 16382. Dato: 8. februar 2024

Klager tok kontakt med advokaten for bistand i tvist med selger etter bilkjøp. Det ble ikke utstedt oppdragsbekreftelse før etter at klager hadde byttet advokat. På denne bakgrunn, og at advokaten aldri bekreftet at oppdrag var inngått, anførte klager at det ikke var inngått et oppdrag og at det totale salæret skulle refunderes. Disiplinærnemnden kom til at det var inngått et oppdrag, men at advokaten måtte bære risikoen for uklarheter med hensyn til blant annet beregning av salæret, og salæret ble dermed satt ned. Advokaten ble også felt for brudd for manglende orientering om rettshjelpsdekning. Advokaten ble ilagt kritikk.