Nylig avsagte beslutninger fra Disiplinærnemnden

Nedenfor finner du sammendrag av nylige beslutninger fra Disiplinærnemnden.

Saksnummer: 16423. Dato: 16. mai 2023

Advokaten bisto klagers motpart i en skilsmisse- og barnefordelingssak. Klager viste til en rekke kritikkverdige forhold vedrørende advokatens opptreden. Disiplinærnemnden kom til at anken var åpenbart grunnløs. Klager hadde blant annet fremsatt vidtgående og alvorlige beskyldninger mot advokaten som ikke var dokumentert. Det ble også lagt vekt på at anken måtte ses i lys av at det var et høyt konfliktnivå mellom klager og motparten.

Saksnummer: 16169. Dato: 16. mai 2023

Klager kontaktet advokaten for å få bistand til å gå til søksmål mot klagers fylkeskommune. Bakgrunnen for søksmålet var at klager hadde strøket på en fagprøve. Klager krevde blant annet at tingretten skulle gi karakteren "bestått" på fagprøven. For det saksforberedende arbeidet medgikk 122 arbeidstimer. Fakturaen for dette arbeidet kom på kroner 276 345,5. Disiplinærnemnden viste til at saken var til dels omfattende og juridisk krevende. I tillegg uttalte nemnden at advokaten hadde advart klager om prosessrisikoen, samt forsøkt å få til en utenrettslig løsning. Klager ønsket likevel å ta saken til retten. På denne bakgrunn mente nemnden at 122 timer arbeid var nødvendig for å ivareta klagers interesser, og salæret på kroner 276 345,5 ble derfor ansett rimelig.

Saksnummer: 16156. Dato: 16. mai 2023

Klager klaget inn samtlige advokater som hadde bistått henne i mangelsak ved bolig. Beslutningen må ses i sammenheng med beslutning i sak ADA-2023-D16155 og ADA-2023-D16157. Disiplinærnemnden avviste klagen grunnet fristoversittelse, og fant etter en konkret vurdering ikke at det var særlige grunner som tilsa at saken likevel burde realitetsbehandles.

Saksnummer: 16155. Dato: 16. mai 2023

Klager klaget inn samtlige advokater som hadde bistått henne i mangelsak ved klagers bolig. Beslutningen må ses i sammenheng med beslutning i sak ADA-2023-D16156 og ADA-2023-D16157. Disiplinærnemnden avviste klagen grunnet fristoversittelse, og fant etter en konkret vurdering ikke at det var særlige grunner som tilsa at saken likevel burde realitetsbehandles.

Saksnummer: 16081. Dato: 15. mai 2023

Advokaten representerte klagers motpart i en sak om gyldigheten av et vedtak fra Statsforvalteren. Klager anførte at advokaten ikke hadde opptrådt tilstrekkelig uavhengig, ikke hadde tilstrekkelig kompetanse og at advokaten bevisst hadde prosedert på en uriktig rettslig forståelse. Disiplinærnemnden fant at klager ikke hadde rettslig klageinteresse for alle de påklagede forhold, men at det var rettslig interesse for så vidt gjaldt anførte brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.2, 1.3 og 4.2. Det ble ikke konstatert brudd på god advokatskikk for noen av de anførte forholdene. Nemnden presiserte videre at det faller utenfor nemndens myndighet å overprøve den materielle vurderingen tingretten hadde foretatt av saken.

Saksnummer: 15910. Dato: 15. mai 2023

Advokaten bistod klager i en sak om lønnsfastsettelse. Underveis i perioden for bistanden oppstod det uenighet mellom advokaten og klager for så vidt gjaldt valg av strategi, og advokaten avsluttet oppdraget. Klager mente at advokaten ikke hadde fulgt opp saken for klager, og at advokaten dermed hadde et ugrunnet salærkrav. Disiplinærnemnden sluttet seg til disiplinærutvalgets vurdering om at det ikke forelå brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.1.6 og 3.3.1. Nemnden bemerket ellers at forholdet heller ikke var i strid med punkt 1.2 eller 3.1.2. Advokaten ble frifunnet.

Saksnummer: 16055. Dato: 15. mai 2023

Advokaten hadde bistått klager og klagers bror i et arveoppgjør etter deres fars bortgang. Det sentrale spørsmålet i saken var hvorvidt advokaten, ved å bistå begge brødrene under arveoppgjøret i perioden 2016 til 2021, hadde handlet i strid med reglene om dobbeltrepresentasjon. Disiplinærnemnden kom til at klagen var inngitt innenfor klagefristen, idet klager ikke rimeligvis burde ha blitt kjent med forholdene tidligere. Nemnden kom videre til at advokaten hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.2 og punkt 1.2 annet ledd første punktum. Det var særlig kritikkverdig at advokaten hadde valgt å fortsette bistanden til tross for at det etter hvert oppstod tydelige interessemotsetninger mellom brødrene. Det var ellers tale om brudd på sentrale advokatetiske regler. Advokaten ble derfor meddelt en irettesettelse samt pålagt å betale klagers saksomkostninger.

Saksnummer: 16098. Dato: 15. mai 2023

Advokaten bistod klager med en erstatningssak mot Oslo Pensjonsforsikring. Etter at selskapet fastholdt avslaget, orienterte advokaten klager om situasjonen. Da klager mottok sluttfaktura, oppstod det uenighet om betydningen av innholdet i advokatens e-post og de etterfølgende omstendighetene. Gitt uklarhetene i saken både om det fortsatt pågikk et advokatoppdrag, og kostnadsutviklingen, kom Disiplinærnemnden til at innklagede ikke kunne kreve ytterligere salær enn det forsikringen hadde dekket. Risikoen for uklarheter om hva som er avtalt og størrelsen på salær er det advokaten som profesjonell part som må ta konsekvensene av.

Saksnummer: 16141. Dato: 15. mai 2023

Advokaten representerte klagers motpart som var et tysk selskap. På vegne av klienten fremmet advokaten en forliksklage bestående av et pengekrav mot klager. Advokaten hadde ikke opplyst forliksrådet om at pengekravet tidligere hadde vært avvist av en tysk domstol som følge av at kravet skulle vært fremmet i Norge. Dette var ikke i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.2 og punkt 1.3. Klagers anførsel om at advokaten måtte ha forstått at kravet var foreldet og at kravet dermed ikke skulle vært fremsatt, førte heller ikke frem. Advokaten ble frifunnet.

Saksnummer: 16180. Dato: 15. mai 2023

Advokaten bistod klager i en eiendomsrettslig sak. Like etter oppdragets start oppstod det uenighet mellom advokaten og klager om utformingen av en henvendelse til motparten. Oppdraget ble avsluttet som følge av manglende tillitsforhold mellom advokaten og klager. Det var i klagen fremsatt en rekke svært vidtgående og alvorlige anklager mot advokaten, som Disiplinærnemnden fant åpenbart grunnløse. For så vidt gjaldt klagers anførsler knyttet til advokatens håndtering av saken, kom nemnden til at advokaten hadde opptrådt forsvarlig ved sitt valg av strategi, og advokaten ble frifunnet.

Saksnummer: 16176. Dato: 12. mai 2023

Klager hadde vært i kontakt med advokaten i anledning en sak. Klagen omhandlet advokatens manglende tilbakelevering av dokumenter i saken. Disiplinærnemnden kom til at det ikke var holdepunkter for at advokaten hadde handlet i strid med god advokatskikk, og advokaten ble frifunnet.

Saksnummer: 16422. Dato: 5. mai 2023

Disiplinærnemnden avviste saken da forholdene ble vurdert i klagesak 16208. Disiplinærnemnden kunne ikke se at klager har interesse i å få samme forhold behandlet to ganger, og avviste derfor grunnet manglende rettslig klageinteresse.

Saksnummer: 16087. Dato: 5. mai 2023

Advokaten bistod klager i sak om erstatningsansvar mot tidligere advokat. Klagen begrenset seg til anførsel om nedsettelse av salær, og Disiplinærnemnden kom etter en skjønnsmessig vurdering til at salæret var rimelig og nødvendig. Det ble uttalt at advokater må tåle et visst “mas” fra klientens side, uten at det er rimelig å belaste med fullt salær. I den konkrete saken var det fremlagt timeliste og korrespondanse mellom klient og advokat som viste at advokaten ikke hadde krevd salær for all korrespondanse.

Saksnummer: 16241. Dato: 28. april 2023

Advokaten hadde bistått klagers motpart i en kjøpsrettslig tvist. Tvisten gjaldt krav om heving og erstatning etter kjøp av bruktbil. Klagen omhandlet advokatens formuleringer i en e-post til klager, hvor det ble uttalt at klagers opplysningssvikt ble vurdert på grensen mot det strafferettslige. Disiplinærnemnden fant at uttalelsen ikke var nødvendig for å ivareta klientens interesser i tilknytning til det sivile søksmålet. Advokaten hadde dermed handlet i strid med kravet til saklig og korrekt opptreden i Regler for god advokatskikk punkt 1.3, og ble for dette meddelt kritikk.

Saksnummer: 16377. Dato: 28. april 2023

Advokaten hadde bistått klager i en erstatningssak etter yrkesskade. Klagen gjaldt advokatens ivaretakelse av klagers interesser. Disiplinærutvalget hadde behandlet de samme klageforholdene tidligere, og klager hadde dermed ikke rettslig klageinteresse i å få behandlet saken i Disiplinærnemnden, jf. advokatforskriften § 5-3.

Saksnummer: 16414. Dato: 26. april 2023

Advokaten bistod klager i en arbeidsrettstvist. Partene inngikk forlik i mai 2022, hvor det blant annet ble avtalt at motparten skulle dekke klagers advokatkostnader. Disiplinærnemnden kom til at klagefristen begynte å løpe fra forlikstidspunktet. Da klagen var mottatt i april 2023 var klagefristen oversittet, og klagen ble avvist. Det at klager hadde hatt det travelt var ikke en særlig grunn som kunne begrunne at klagen likevel skulle tas til behandling.

Saksnummer: 16181. Dato: 26. april 2023

Advokaten ble engasjert av klager for å gjennomgå to personskadesaker. Klager mente at advokaten ikke skulle gjøre noen undersøkelser i den ene saken. Nemnden mente imidlertid at det var naturlig og nødvendig at advokaten undersøkte om klager kunne ha et krav. I den andre saken mente klager at det ikke var avtalt at advokaten skulle gi en skriftlig vurdering av saken. Nemnden mente at det ikke var nødvendig med en særskilt avtale om hvordan advokaten skulle løse sitt oppdrag, og fant at advokaten løste oppdraget på en hensiktsmessig måte. Det ble bemerket at det ofte er hensiktsmessig å gi klienten en skriftlig tilbakemelding hvor advokatens råd fremgår, for å unngå at det i ettertid fremkommer bevismessig tvil om hvilke råd advokaten har gitt.

Saksnummer: 16044. Dato: 26. april 2023

Advokaten bistod klager i en sak om tvangssalg av kjøretøy. Disiplinærnemnden fant det ikke sannsynliggjort at advokaten hadde unnlatt å legge frem sentral dokumentasjon i anken til Høyesterett. Videre hadde advokaten opptrådt i tråd med Regler for god advokatskikk punkt 3.4 ved å undersøke klagers muligheter for å få dekket advokatbistanden gjennom rettshjelpsforsikring. Advokaten hadde også besvart klagers henvendelser på e-post innen rimelig tid, og klager ble ikke hørt med at advokaten hadde nektet å møte han. Det forelå dermed ikke brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2. Advokaten ble frifunnet.

Saksnummer: 16009. Dato: 26. april 2023

Klage på salær fremsatt mot advokat ved advokatfullmektig. Bistanden gjaldt sak om erstatning for urettmessig avskjed. Klager var tidligere representert av en annen advokat, som trakk seg kort tid før berammet hovedforhandling. Innklagede overtok da saken. Disiplinærnemnden bemerket at nemnden ved salærsaker har praksis for å ta stilling til det samlede salærkravet som foreligger når saken er avsluttet fra advokaten sin side. Etter nemndens syn var klagen på advokatens salær fremsatt rettidig. I saken fant nemnden at salæret var rimelig og nødvendig for at advokaten kunne gjøre en forsvarlig gjennomføring av oppdraget. Klager ble ikke hørt med at advokatens salær var urimelig ettersom hans tidligere advokat hadde foretatt seg mye i forbindelse med saken. Salæret ble ikke satt ned.

Saksnummer: 16142. Dato: 25. april 2023

Klage på motpartens advokat. Saken gjaldt flere forhold knyttet til advokatens opptreden under rettsmekling, samt opptreden i forkant av rettsmeklingen. Om de anførte forholdene knyttet til advokaten opptreden før og under rettsmeklingen, fant ikke Disiplinærnemnden at advokaten handlet i strid med god advokatskikk. I forbindelse med klagers anførsel om at advokaten la frem usanne påstander, presiserte nemnden at det måtte anses som særlig belastende forhold som setter advokaten i et svært negativt lys. I slike tilfeller oppstilles det et krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt.

Saksnummer: 16270. Dato: 25. april 2023

Advokaten bistod klager i forbindelse med et arveoppgjør. Klager anførte at advokaten og klient hadde avtalt at advokaten ikke skulle foreta seg noe i saken før offentlig bobestyrer var oppnevnt. Disiplinærnemnden fant etter en konkret vurdering av partenes innlegg og den fremlagte dokumentasjonen at advokaten ikke hadde gått utenfor de avtalte rammene for bistanden. Advokaten ble frifunnet, og salæret ble ikke nedsatt.