Nylig avsagte beslutninger fra Disiplinærnemnden

Nedenfor finner du sammendrag av nylige beslutninger fra Disiplinærnemnden. Disiplinærnemndens beslutninger publiseres i sin helhet på www.lovdata.no/pro.

Saksnummer: 21516. Dato: 24. juni 2024

Advokaten bistår klagers motpart i sak om skifteoppgjør. Tidligere har advokaten bistått kjøperne av klagers eiendom i forbindelse med avtaleutforming. Flere av klagers anførsler, blant annet om det var en interessekonflikt mellom advokatens klienter, ble avvist grunnet manglende rettslig klageinteresse. Klager anførte at advokaten handlet i strid med god advokatskikk ved å “true” klager med politianmeldelse. Etter en konkret vurdering av partenes innlegg og den fremlagte dokumentasjonen, ble advokaten frifunnet. Det ble vektlagt at klager gjentatte ganger hadde truet med å møte opp på advokatens kontor uten avtale, for å diskutere saken, samt at klager i et prosesskriv hadde skrevet at advokaten “burde se seg over skulderen”. Videre la Disiplinærnemnden til grunn at klager ikke har vært advokatens klient, og det var dermed ikke noen interessekonflikt da han påtok seg sak for klagers motpart. Advokaten ble frifunnet.  

Saksnummer: 21766. Dato: 21. juni 2024

Advokaten representerte klagers motpart i tvist om mangel ved oppføring av bolig. Klager anførte at advokaten fremsatte en trussel i strid med god advokatskikk i en e-post. Ettersom e-posten var datert 21. februar 2023, var klagefristen på seks måneder oversittet da klagen ble sendt inn 18. februar 2024. Det forelå ingen særlige grunner. Klagen ble avvist.  

Saksnummer: 21714. Dato: 21. juni 2024

Advokaten representerte klagers motpart i forbindelse med tvist ved oppløsning av sameie etter samlivsbrudd. Disiplinærnemnden kom til at klager ikke hadde rettslig klageinteresse i få vurdert om advokaten hadde brutt taushetsplikten i anledning klagesaken, men at klager hadde rettslig klageinteresse til å få behandlet spørsmålet om det forelå brudd på fortrolighetsplikten. Nemnden fant at det ikke var grunnlag for å felle advokaten, hverken for brudd på fortrolighetsplikten, jf. Regler for god advokatskikk punkt 2.3.2 eller for brudd på bestemmelsen om saklig og korrekt opptreden, jf. punkt 1.3.  

Saksnummer: 21703. Dato: 21. juni 2024

Advokaten bisto klager i forbindelse med en søknad om pasientskadeerstatning. Advokaten var blitt representert av to ulike advokatfullmektiger i anledning saken. Advokatfullmektigen denne klagen var rettet mot arbeidet med saken frem til 12. desember 2022. Klager anførte blant annet at advokaten ikke hadde gitt tilstrekkelig informasjon om kostnadene ved å engasjere advokaten i saken, og at de utøvde juridiske tjenestene ikke var av tilstrekkelig kvalitet. Da klagen først ble inngitt 19. januar 2024 konkluderte Disiplinærnemnden med at saken måtte avvises grunnet oversittet klagefrist.  

Saksnummer: 21935. Dato: 19. juni 2024

Advokaten bistod klager i en avtaletvist. Klager hevdet at advokaten hadde satt ham i en veldig dårlig situasjon, krevd et urimelig salær og truet ham. Disiplinærnemnden avviste deler av kragen grunnet oversittet klagefrist, og kom til at den resterende delen av klagen var åpenbart grunnløs.

Saksnummer: 21879. Dato: 19. juni 2024

Advokaten bisto klager i en skiftesak. Fristen for å klage begynte å løpe fra klager mottok bekreftelser fra politiet som avvek fra hans forventninger om registrering av politianmeldelse. Klagen inngitt 1. april 2024, 1 år og 6 måneder etter fristens utløp. Klagers anførsler om at soningsopphold vanskeliggjorde innsendelse av klage ble ikke tillagt vekt, da dette ble påbegynt etter klagefristens utløp. Klagen ble avvist som for sent fremsatt.

Saksnummer: 21772. Dato: 18. juni 2024

Advokatens salærkrav var brakt inn for forliksrådet. Klagefristen for anført brudd på Regler for god advokatskikk var oversittet med ca. ett år. Særlige grunner ble ikke funnet å foreligge.

Saksnummer: 16530. Dato: 18. juni 2024

Advokatfirmaet, ved blant annet advokat A, B og C, hadde bistått i et gruppesøksmål vedrørende et krav om erstatning. Klager, grupperepresentant i søksmålet, klaget inn de tre advokatene til Disiplinærnemnden. Klagen omhandlet først og fremst advokatfirmaets salærkrav, men også advokatenes opptreden underveis i perioden for bistanden. Klagen er en del av et sakskompleks, med saksnummer 16524, 16529 og 16530. Nemnden kom til at klagen over god advokatskikk delvis måtte avvises som følge av oversittet klagefrist. Klagen over salær ble avvist som følge at salærkravet allerede var vurdert av tingretten. For øvrig ble advokatene frifunnet.  

Saksnummer: 16529. Dato: 18. juni 2024

Advokatfirmaet, ved blant annet advokat A, B og C, hadde bistått i et gruppesøksmål vedrørende et krav om erstatning. Klager, grupperepresentant i søksmålet, klaget inn de tre advokatene til Disiplinærnemnden. Klagen omhandlet først og fremst advokatfirmaets salærkrav, men også advokatenes opptreden underveis i perioden for bistanden. Klagen er en del av et sakskompleks, med saksnummer 16524, 16529 og 16530. Nemnden kom til at klagen over god advokatskikk delvis måtte avvises som følge av oversittet klagefrist. Klagen over salær ble avvist som følge at salærkravet allerede var vurdert av tingretten. For øvrig ble advokatene frifunnet.  

Saksnummer: 16524. Dato: 18. juni 2024

Advokatfirmaet, ved blant annet advokat A, B og C, hadde bistått i et gruppesøksmål vedrørende et krav om erstatning. Klager, grupperepresentant i søksmålet, klaget inn de tre advokatene til Disiplinærnemnden. Klagen omhandlet først og fremst advokatfirmaets salærkrav, men også advokatenes opptreden underveis i perioden for bistanden. Klagen er en del av et sakskompleks, med saksnummer 16524, 16529 og 16530. Nemnden kom til at klagen over god advokatskikk delvis måtte avvises som følge av oversittet klagefrist. Klagen over salær ble avvist som følge at salærkravet allerede var vurdert av tingretten. For øvrig ble advokatene frifunnet.  

Saksnummer: 21917. Dato: 17. juni 2024

Advokaten var bistandsadvokat i en sak. Klager var ikke part i saken, men var i familie med en som ble straffedømt i en av sakene. Klager hevdet at advokaten hadde brutt flere enkeltpersoners personvern ved å dele et straffesaksdokument som identifiserte dem med fullt navn. Disiplinærnemnden avviste saken grunnet manglende rettslig klageinteresse. 

Saksnummer: 21632. Dato: 17. juni 2024

Klager er advokat, og representerte advokatens klient sin motpart i en tvist om krav etter bustadoppføringslova. Klager anførte at advokaten hadde oppgitt uriktig timepris både overfor lagmannsretten og Høyesterett, og at advokaten dermed hadde brutt flere av bestemmelsene i Regler for god advokatskikk. Videre ble anført at advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk ved ikke å besvare klagers henvendelser om dette. Disiplinærnemnden fant at klager til dels ikke hadde rettslig klageinteresse, og at klagen for øvrig var åpenbart grunnløs med den følge at advokaten frifinnes. 

Saksnummer: 21841. Dato: 14. juni 2024

Advokaten hadde på vegne av et boligsameie blant annet sendt klager et salgspålegg. Klager hadde allerede inngitt flere klager mot advokaten i samme sak uten at noen av klagene hadde ført frem. Klager anførte igjen at advokaten hadde brutt flere av bestemmelsene i Regler for god advokatskikk. Beskyldningene var ikke dokumenterte. Disiplinærnemnden konkluderte derfor med at advokaten måtte frifinnes da klagen ble ansett som åpenbart grunnløs.

Saksnummer: 21744. Dato: 14. juni 2024

Advokaten hadde sendt i alt fem fakturaer for bistand til klager i en toårsperiode. Klager protesterte på siste faktura i februar 2023, og det ble da inngått avtale om reduksjon og oppdelt betaling av denne. Klage over manglende informasjon blant annet om kostnadsutvikling og klage over den siste fakturen var fremsatt for sent og ble derfor avvist. Klager hadde gitt en misvisende fremstilling i klagen ved ikke å nevne avtalen som var inngått.  

Saksnummer: 21727. Dato: 14. juni 2024

Advokaten hadde på vegne av et boligsameie fremmet flere utleggsbegjæringer mot klager. Klager anførte blant annet at utleggsforretningene var ulovlige, og at advokaten hadde blokkert all økonomisk drift i klagers selskaper. Klager hadde ikke underbygget sine beskyldninger med dokumentasjon. Disiplinærnemnden konkluderte med at klagen var åpenbart grunnløs. Advokaten ble frifunnet.  

Saksnummer: 21865. Dato: 13. juni 2024

Advokaten jobber som advokat i B AS, og opprettet i 2018 et ideelt selskap, A AS, hvor hun arbeider som jurist og daglig leder. Klager mente advokaten handlet i strid med god advokatskikk ved sin bistand til klager i forbindelse med en diskrimineringssak. Etter en konkret vurdering var Disiplinærnemndens syn at advokaten ikke utøvet advokatvirksomhet i den foreliggende saken, og klagen ble følgelig avvist. Det ble begrunnet med at advokaten holdt hennes advokatvirksomhet adskilt fra arbeidet i A AS, og at klager ikke hadde fremlagt dokumentasjon som underbygget at innklagede ga uttrykk for at hun utøvet arbeid som advokat i klagers sak. 

Saksnummer: 21750. Dato: 13. juni 2024

Klager mente at advokaten hadde krevd et altfor høyt salær, og at hun hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å inngi forliksklage for å avskjære klagers mulighet til å få saken behandlet av Disiplinærnemnden. Nemnden avviste saken da den ble ansett å være brakt inn for domstolene. 

Saksnummer: 21718. Dato: 13. juni 2024

Advokaten ble oppnevnt som forsvarer for klager. I telefonsamtale mellom partene gjorde klager det klart at han ønsket å forsvare seg selv. Advokaten viste til at han var oppnevnt av tingretten og kjent med at klager ikke ønsket bistand. Disiplinærnemnden viste først til nemndens kompetanse. Videre forelå det ikke holdepunkter som sannsynliggjorde at advokaten hadde handlet kritikkverdig ved å ikke avstå fra oppdraget. Advokaten velger selv å påta seg oppdraget, jf. Regler for god advokatskikk punkt 1.2 femte ledd. 

Saksnummer: 16715. Dato: 13. juni 2024

Klage på motpartens advokat for å ta direkte kontakt med klager, jf. Regler for advokatskikk punkt 5.3. Det var ubestridt at klager var bistått av advokat, spørsmålet i saken var om henvendelsen gjaldt samme sak eller forskjellige sider i samme sakskompleks. Etter en gjennomgang av sakdokumentasjonen, var det Disiplinærnemndens syn at advokaten hadde tilstrekkelig grunnlag til å ikke ta direkte kontakt med klager. Nemnden fremhevet at bestemmelsen håndheves strengt. Advokaten ble frifunnet for brudd på punkt 1.3.

Saksnummer: 21734. Dato: 12. juni 2024

Advokaten bistod klager i sak vedrørende arv. Klager anførte at advokaten handlet i strid med Regler for god advokatskikk ved å bruke en måned på å gi sin rettslige vurdering av saken, når det var avtalt at klager skulle motta dette etter 14 dager. Disiplinærnemnden viste til at advokaten etterspurte opplysninger om saken, og ba om å få tilsendt disse snarest. Den rettslige vurderingen ble ferdigstilt uten at advokaten hadde sett de etterspurte opplysningene. Salæret var rimelig og nødvendig. Advokaten ble frifunnet.  

Saksnummer: 21733. Dato: 12. juni 2024

Advokaten er tidligere samboer av klagers far. Klagen omhandlet advokatens opptreden i forbindelse med klagers foreldretvist, samt generelt i foreldretvister . Disiplinærnemnden kom til at klagen måtte avvises på flere grunnlag. Det var ikke sannsynliggjort at klager hadde rettslig klageinteresse, at klagen var inngitt innenfor klagefristen eller at advokaten hadde utøvd advokatvirksomhet. For øvrig hadde klager fremsatt svært vidtgående og alvorlige anklager mot advokaten, som ikke var underbygget med dokumentasjon. Klagen fremstod dermed åpenbart grunnløs.

Saksnummer: 16729. Dato: 12. juni 2024

Advokaten bistod klager med et arveoppgjør og ordnet en privat skifteavtale. Klager hevdet at advokaten hadde ytet mangelfull bistand, trenert saken unødvendig, krevd for høyt salær og truet klager. Disiplinærnemnden avviste klagen om den materielle bistanden grunnet oversittet klagefrist, og frifant advokaten for klagen på salær. Disiplinærnemnden kom imidlertid til at advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3 ved at advokaten hadde fremsatt uriktige juridiske opplysninger om at skiftet ville måtte gjennomføres på nytt dersom klager ikke betalte salæret i sin helhet.

Saksnummer: 21695. Dato: 11. juni 2024

Advokaten bistod klager og klagers søster som bostyrer i privat skifte etter deres foreldres død. Klager engasjerte senere to egne advokater til å bistå seg under skiftet. Ved sine advokater begjærte klager etter hvert offentlig skifte. Klager mente at advokaten ikke hadde utført sine plikter som bostyrer, og at advokaten hadde tatt et uforholdsmessig høyt salær. Disiplinærnemnden kom til at deler av klagen måtte avvises som for sent fremsatt. Nemnden kom imidlertid til at advokaten hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2, punkt 3.2.2 og punkt 3.3.1 første punktum, ved at advokaten ikke i tilstrekkelig grad hadde orientert klager underveis i arveoppgjøret, herunder fremlagt dokumentasjon og underbilag på forespørsel, samt orientert om beregningen av salæret. Advokaten ble for dette meddelt kritikk. Nemnden kom ellers til at salæret skulle nedsettes med kroner 100 000.

Saksnummer: 21513. Dato: 11. juni 2024

Advokaten var testamentfullbyrder, og ble i etterkant av bobehandlingen klaget inn av en av arvingene. Disiplinærnemnden kom til at klagers anførsler vedrørende god advokatskikk, som gjaldt udokumenterte påstander som satte advokaten i et svært dårlig lys, var åpenbart grunnløse. Anførslene som gikk på advokatens opptreden overfor klager var for sent fremsatt. Hva gjaldt salæret ble advokaten frifunnet for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1 første punktum. Arbeidet med bobehandlingen var etter Disiplinærnemndens syn effektivt og nødvendig. Gitt omstendighetene rundt avdøde, innebar advokatens rolle som testamentfullbyrder mer enn det som vanligvis blir ansett som alminnelig bostyrerarbeid. Salæret ble ikke satt ned.

Saksnummer: 21707. Dato: 7. juni 2024

Advokaten bistod klager i en sak etter barnelova. Klager ble bistått av flere advokater, der kommunikasjonen foregikk på polsk og engelsk. Klager hevdet at advokaten handlet mot klagers vilje, utøvd utilbørlig press og bevisst handlet slik at klager tapte saken. Disiplinærnemnden vurderte de forholdene etter Regler for god advokatskikk punkt 1.2 og 3.1.2. Nemden fant forholdene ikke sannsynliggjort og frifant advokaten.  

Saksnummer: 21635. Dato: 7. juni 2024

Advokaten bistod klagers motpart i en sak om varsling. Klager hevdet at advokaten under et møte hadde utlevert taushetsbelagt informasjon om henne. Klager mente også at advokaten, ved å unnlate å rådgi motparten om ikke å fremsette løgner om klager, ikke hadde oppfylt sin plikt til å hindre urett. Disiplinærnemnden kom til at påstandene ikke var sannsynliggjort og frifant advokaten.  

Saksnummer: 21556. Dato: 7. juni 2024

Klager som offentlig etat klaget på privat parts advokats opptreden overfor etaten. Advokaten bestred det. Advokaten som advokatfullmektig var klaget inn i sak 21522 ved sin prinsipal. Klagen var ikke underbygget med bevis. Advokaten ble frifunnet.  

Saksnummer: 21522. Dato: 7. juni 2024

Klager som offentlig etat klaget på privat parts advokats opptreden overfor etaten. Advokaten bestred det. Advokatfullmektigen ble også selvstendig klaget inn i egen sak som advokat i sak 21556. Klagen var ikke underbygget med bevis. Advokaten ble frifunnet.  

Saksnummer: 21518. Dato: 7. juni 2024

Advokaten bistod klager i forbindelse med en sak for domstolen, samt en annen tvist. Klager hadde fremsatt en rekke påstander om advokatens opptreden. Disiplinærnemnden kom til at de fleste av klagers anførsler ikke kunne tas til følge. Nemnden kom likevel til at advokaten ikke i tilstrekkelig grad hadde opplyst klager om salærberegningen. Advokaten hadde dermed handlet i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 siste punktum og punkt 3.3.1 første punktum, og ble for dette meddelt kritikk. For så vidt gjaldt klagen over salær, kom nemnden til at det ikke var grunnlag for å nedsette salæret.  

Saksnummer: 16705. Dato: 7. juni 2024

Advokaten bistod klager (far) i en barnefordelingssak. Klager hadde fremsatt en rekke påstander om advokatens opptreden og uttalelser overfor klager, som ble tilbakevist av advokaten. Det var ikke fremlagt dokumentasjon som ga klarhet i hva som faktisk hadde skjedd i saken, herunder hva som hadde blitt sagt mellom partene. Nemnden fant det derfor ikke sannsynliggjort at advokaten hadde handlet i strid med god advokatskikk. Advokaten ble frifunnet.  

Saksnummer: 16685. Dato: 7. juni 2024

Advokaten representerte klagers motpart i tvist om regulering av festeavgift. I forbindelse med et prosesskriv, ble det oversendt kopi av et brev som inneholdt forlikstilbud fra klager. Advokaten fremholdt at dette hadde skjedd ved en feil i opplastningen i aktørportalen. Disiplinærnemnden viste til at bestemmelsen inneholder en absolutt regel, og at dette ikke kunne vektlegges. Det var fremlagt et forlikstilbud fra motpart, og forholdet utgjorde dermed et brudd på Regler for god advokatskikk punkt 4.5. Advokaten ble meddelt kritikk.  

Saksnummer: 21570. Dato: 6. juni 2024

Klage på motpartens advokat i forbindelse med en pågående arvetvist. Disiplinærnemnden avviste flere anførsler grunnet manglende rettslig klageinteresse. Nemnden fant at advokaten hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk punkt 5.3 ved å henvende seg direkte til klager. Det ble vist til at advokaten har en aktsomhetsplikt og at advokaten ikke hadde gjort noe for å få avklart om klager ikke lenger var representert av advokat. Etter nemndens syn var det derfor ikke sannsynliggjort at advokaten kunne legge dette til grunn. Vilkårene i unntaksregelen var ikke oppfylt.

Saksnummer: 21509. Dato: 6. juni 2024

Advokaten bistod klager, og oppdragsbekreftelse ble utstedt 5. september 2023. Klager anførte at salæret måtte tilbakebetales ettersom advokaten ikke hadde påtatt seg oppdraget. Disiplinærnemnden la til grunn at advokaten påtok seg oppdrag for klager, og viste til den fremlagte oppdragsbekreftelsen. Selv om advokaten ved e-post av 7. september frasa seg oppdraget, var det ikke fremlagt noe dokumentasjon som tilsa at advokaten ikke skulle fakturere for det utførte arbeidet. Salæret ble vurdert som rimelig og nødvendig.  

Saksnummer: 16720. Dato: 6. juni 2024

Advokaten bistod klager i en skiftesak etter samlivsbrudd. Klagesaken omhandlet advokatens utførelse av oppdraget og det salær advokaten hadde krevd for arbeidet. Klager anførte at hele eller deler av salæret skulle nedsettes, særlig ettersom det utførte arbeidet ikke brakte klager nærmere en løsning. Disiplinærnemnden kom til at det ikke var sannsynliggjort at advokaten hadde handlet i strid med god advokatskikk. Nemnden kom ellers til at det ikke var grunnlag for å nedsette salæret. Advokaten ble frifunnet.