Nylig avsagte beslutninger fra Disiplinærnemnden

Nedenfor finner du sammendrag av nylige beslutninger fra Disiplinærnemnden. Disiplinærnemndens beslutninger publiseres i sin helhet på www.lovdata.no/pro.

Saksnummer: 16000. Dato: 20. september 2023

Advokaten representerte klagers motparter i en nabotvist. Saken ble behandlet i forliksrådet. Klager mente blant annet at advokaten hadde fremmet krav på vegne av sine klienter som var udokumenterte og bygget på uriktige opplysninger. Disiplinærnemnden viste til at advokaten først og fremst skulle ivareta sine egne klienters interesser. Det var etter nemndens syn ikke noe ved advokatens opptreden som var usaklig eller i strid med prosesslovgivningen. Advokaten ble frifunnet.

Saksnummer: 16473. Dato: 19. september 2023

Advokaten bistod klager i sak om økonomisk oppgjør ved skilsmisse, foreldretvist og sak vedrørende barnevernstjenesten. Disiplinærnemnden fant etter en konkret vurdering av sakens dokumenter at kr 161 218, 75 inkl. mva. var rimelig og nødvendig salær for det utførte arbeidet på de tre sakene. Klager anførte at advokaten handlet i strid med kravet til rask saksbehandling, samt at advokaten ikke orienterte om sakens gang. Disiplinærnemnden frifant advokaten.

Saksnummer: 16255. Dato: 19. september 2023

Advokaten bistår klagers motpart i sak om foreldreansvar og samvær for klagers og advokatens klient sitt felles barn og i sak om stebarnsadopsjon. Det ble anført brudd på flere bestemmelser i Regler for god advokatskikk, men advokaten ble frifunnet for samtlige. Disiplinærnemden uttalte at advokaten må ha vide grenser for sin opptreden og ytringsfrihet, men at advokaten ikke kan uttale seg mot bedre vitende når det gjelder faktiske forhold. Nemnden fant det imidlertid ikke sannsynliggjort at advokaten hadde uttalt seg mot bedre vitende om faktiske forhold i den foreliggende saken.

Saksnummer: 16497. Dato: 18. september 2023

Advokaten ble klaget inn for Disiplinærnemnden med påstand om at advokaten hadde forsøkt å skaffe en klient som allerede var representert av advokat i ett bestemt fengsel. Det var klart at klagers tidligere klient hadde byttet advokat til innklagede advokat. Spørsmålet for nemnden var dermed om forsvarerbyttet skyldtes at advokaten hadde tatt eget initiativ for å bistå denne klienten. Det var ikke lagt frem dokumentasjon for nemnden som kunne sannsynliggjøre at dette var tilfellet. Advokaten ble derfor frifunnet.

Saksnummer: 16467. Dato: 18. september 2023

Advokaten hadde bistått klager i en konflikt med sameiet der klager bodde. Klager mente blant annet at advokaten hadde brukt en fullmektig på saken i strid med avtalen og at advokaten ikke hadde fulgt opp klagers interesser overfor sameiet. Klagen gjaldt også salærets størrelse og advokatens orientering om kostnadene i saken før arbeidet påbegynte. Disiplinærnemnden mente i likhet med disiplinærutvalget, at advokaten ikke hadde opptrådt i strid med god advokatskikk og at salæret var rimelig.

Saksnummer: 16305. Dato: 18. september 2023

Advokaten bistod klagers motpart i sak om samvær. Advokaten ble med sin klient til klagers bopel, da advokatens klient ønsket å undersøke om barnet hadde det bra under samværet. Disiplinærnemnden foretok en konkret vurdering av hvorvidt advokaten handlet i strid med punkt 1.3, men frifant advokaten. Det ble vektlagt at nemnden fant det sannsynliggjort at advokaten verken hadde noen hensikt om å vise seg for klager, ei heller ha dialog med klager, og at hun kun var med som støtte for sin klient. I den anledning ble det vist til advokatens vide skjønn i vurderingen av hvordan advokaten best bistår sin klient.

Saksnummer: 16280. Dato: 18. september 2023

Advokaten bistod klager med spørsmål om oppsigelse. Klager avsluttet oppdraget, men skrev dagen etter at hun likevel ønsket bistand fra advokaten. Advokaten svarte klager at hun ville sette i gang med arbeidet der de slapp, så lenge klager ikke bestred dette. Klager forholdt seg taus, og klagen reiste spørsmål om betydningen av klagers passivitet. Klager hevdet advokaten ikke var berettiget salær for den delen av arbeidet. Disiplinærnemnden kom til at det forelå et advokatoppdrag på tidspunktet advokaten utførte arbeidet i tråd med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1 og var dermed i utgangspunktet berettiget salær. Salæret var rimelig etter Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1.

Saksnummer: 16238. Dato: 18. september 2023

Advokaten bistod klagers søster i arveoppgjøret etter deres mors bortgang. Klagen knyttet seg hovedsakelig til advokatens egne bevitnelse av en fullmakt fra klagers søster om å handle på hennes vegne i arveoppgjøret, samt advokatens kontakt med klagers venninne og fetter, som klager mente var et brudd på fortrolighetsplikten. Disiplinærnemnden avviste den delen av klagen som gjaldt fullmakten, da klager ikke hadde rettslig klageinteresse. For så vidt gjaldt spørsmålet om brudd på fortrolighetsplikten, ble advokaten frifunnet da nemnden ikke fant forholdet sannsynliggjort.

Saksnummer: 16587. Dato: 14. september 2023

Advokaten har representert klagers motpart i en sak om arrest i fast eiendom. Klager ble dømt til å betale motpartens sakskostnader. Klagen gjaldt størrelsen på advokatens sakskostnadsoppgave. Disiplinærnemnden avviste klagen med henvisning til advokatforskriften § 5-3 siste ledd og bemerket at klager uansett ikke hadde rettslig klageinteresse i få vurdert motpartens kostnadsoppgave.

Saksnummer: 16552. Dato: 13. september 2023

Advokaten hadde bistått klagers motpart i en samværssak vedrørende partenes felles barn. Det var i klagen fremsatt svært vidtgående og alvorlige anklager mot advokaten. Disiplinærnemnden kom til at anførslene var åpenbart grunnløse, og advokaten ble frifunnet.  

Saksnummer: 16509. Dato: 13. september 2023

Klager ga et lån til advokaten. Klagen gjelder advokatens opptreden i forbindelse med lånet. Advokaten har hatt oppdrag for klagers selskap og klager personlig tidligere. Advokaten hadde i tilknytning til låneforholdet opptrådt som privatperson og ikke i egenskap av å være advokat. Disiplinærnemnden kom til at klagen ikke gjaldt utøvelse av advokatvirksomhet. Klagen ble avvist.

Saksnummer: 16415. Dato: 13. september 2023

Advokaten bistod klager med å undersøke muligheten for ytterligere erstatning i en sak der klager allerede var tilkjent rettferdsvederlag. Klager menter at advokaten burde ha informert om at det ikke var mulighet for ytterligere erstatning. Disiplinærnemnden frifant advokaten og viste til at det skal foreligge klare feil eller forsømmelser før nemnden kritiserer en advokat sine faglige vurderinger. Nemnden mente videre at advokaten var berettiget salær i saken og at salæret var rimelig, jf. Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1.

Saksnummer: 16158. Dato: 13. september 2023

Klager var far til innklagde advokat sin klient, som var 15 år gammel. Sønnen var i det offentliges omsorg. Klager hadde tidligere, senest i 2012, blitt bistått av innklagde advokats nåværende kollega. Kollegaen jobbet på det tidspunktet i et annet advokatfirma.  Disiplinærnemnden fant det ikke sannsynliggjort at det forelå reell risiko for at kollegaens kjennskap til klager ville kunne brukes til "urettmessig fordel for den nye klient eller medføre skade for den tidligere klient". Nemnden frifant advokaten for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.2.4, jf. punkt 3.2.6. Hovedregelen i punkt 3.2.1 var heller ikke overtrådt. 

Saksnummer: 16133. Dato: 13. september 2023

Klager var disponent på morens bankkonto. Advokaten bistod klagers mor (motpart) med å besvare henvendelser fra klager vedrørende aktivitet inne på morens bankkonto, som hun anså som «snoking». Motparten hevdet klager hadde handlet i strid med en fremtidsfullmakt, som ikke var trådt i kraft enda. Advokaten la til grunn klientens påstand uten å ta noe forbehold. Advokaten uttalte at klager hadde handlet rettsstridig og at han hadde skaffet seg tilgang til kontoen på en «uærlig måte». Forholdet utgjorde et brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3, jf. punkt 1.2 fjerde ledd. Advokaten ble frifunnet for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3 ved å sende brev til klagers profesjonelle e-postadresse.

Saksnummer: 16197. Dato: 12. september 2023

Advokaten bistod klager blant annet med en nabotvist i forbindelse med en gangsti på klagers eiendom som naboen hadde bruksrett til. Klager hadde rettshjelpsdekning gjennom sin boligforsikring. Advokaten sendte ikke anmodning om rettshjelpsdekning før mot slutten av oppdraget, som gjorde at klager ikke ble fakturert før oppdragets slutt. Disiplinærnemnden kom til at advokaten ikke hadde oppfylt sin orienteringsplikt om kostnadsutviklingen etter Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2, og ble meddelt kritikk. Salæret ble likevel ansett som rimelig etter punkt 3.3.1.

Saksnummer: 16533. Dato: 11. september 2023

Klager tok kontakt med advokaten i mars 2022 for å få vurdert om klager hadde en sak. Senere påtok advokaten seg å opptre som prosessfullmektig for klager i anke over tingrettens kjennelse. Lagmannsretten avsa beslutning i august 2022. Klagen til Disiplinærnemnden innkom i juli 2023. Klager anførte at det forelå særlige grunner på grunn av grovheten på de brudd klagen gjaldt. Nemnden fant ikke at det forelå særlige grunner, og klagen på god advokatskikk ble avvist. Salærklagen knyttet til vurderingsoppdraget ble avvist på grunn av oversittet klagefrist og salærkravet knyttet til prosessoppdraget ble avvist da salæret allerede var rettskraftig avgjort av lagmannsretten.  

Saksnummer: 16378. Dato: 11. september 2023

Advokaten var oppnevnt som midlertidig verge for klagers barn. Disiplinærnemnden fant etter en konkret vurdering at opptredenen som midlertidig verge i den konkrete saken utgjorde advokatvirksomhet. Etter nemndens syn var det ikke grunnlag for å konstatere at advokaten handlet i strid med god advokatskikk ved å ikke orientere klager om oppnevnelsen da det fulgte av vedtaket at politiet skulle orientere barnets faste verger om vedtak og klageadgang. Advokaten ble frifunnet.  

Saksnummer: 15496. Dato: 11. september 2023

Advokaten bistod klager ved gjennomføring av en forutgående avtale med klagers bror i forbindelse med et arveoppgjør hvor fritidseiendommer ble fordelt. Før advokaten bistod klager var det inngått en avtale mellom klager og hans bror om overføring av en bryggerett, dette ble imidlertid ikke gjennomført. Klagen gjaldt salær, og de anførte forholdene knyttet seg til om advokaten hadde gjort en klar feil eller forsømmelse under bistanden ved å ikke foreta en selvstendig vurdering av behovet for samtykke fra grunneier på et tidligere tidspunkt. Disiplinærnemnden fant etter en konkret vurdering at det forelå klare feil eller forsømmelser, da advokaten ikke foretok selvstendige undersøkelser om en vesentlig rettslig side i saken. Salæret ble nedsatt til kroner 378 135.

Saksnummer 16262. Dato: 10. september 2023

Advokaten representerte klager i 2020/2021 i flere sammenhenger. På grunn av manglende betaling fra klager oppstod det en salærtvist mellom partene som ble behandlet i tingretten. Klager mente at advokaten hadde delt taushetsbelagt informasjon med retten. Disiplinærnemnden viste til at taushetsplikten kan oppheves ved implisitt samtykke og at advokaten ikke hadde gått utenfor det som var nødvendig for å belyse salærtvisten overfor retten. Advokaten ble frifunnet.  

Saksnummer 16224. Dato: 8. september 2023

Advokaten bistod klagers motpart og selgers forsikringsselskap etter kjøp av bolig. Klager anførte at advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk blant annet ved å fremlegge falske dokumenter og bevisst feilinformert retten. Disiplinærnemnden uttaler at motpartskonstellasjonen i seg selv medfører at partene har ulik oppfatning av hva som er rett og urett i den konkrete saken, men uten at det medfører at advokaten har handlet i strid med god advokatskikk. Advokaten har et vidt spillerom i vurderingen av hvordan hun eller han best bistår egen klient innenfor rammene av Regler for god advokatskikk punkt 1.2 og 1.3. Nemnden frifant advokaten, da klagers anførsler ikke var sannsynliggjort.  

Saksnummer: 16252. Dato: 7. september 2023

Bakgrunnen for klagen var et salgspålegg i et sameie der klager er styreleder og advokaten representerer seksjonseier. Klagen gjelder advokatens kommunikasjon og korrespondanse med klager i forbindelse med tvisten. Disiplinærnemnden kom til at det ikke var grunnlag for å anse advokatens opptreden i strid med saklig og korrekt opptreden, jf. Regler for god advokatskikk punkt 1.3.

Saksnummer: 16520. Dato: 6. september 2023

Advokaten bisto klager i en reklamasjonssak mot klagers entreprenør. For dette arbeidet mottok klager sluttfaktura i saken den 31. mai 2022. Klager betalte ikke fakturaen og advokatfirmaet sendte derfor inkassovarsel i august 2022. Klager gjorde gjeldende at advokaten hadde utført lite arbeid av dårlig kvalitet, og at salæret dermed ikke sto i et rimelig forhold til det utførte arbeidet. Disiplinærnemnden kom til at saken skulle avvises ettersom klagen ble sendt 31. mai 2023, det vil si ni måneder etter at klager ble kjent med de påklagede forhold. At klager ikke var kjent med klagefristen på seks måneder, representerte ingen særlig grunn som gjorde det rimelig å se bort fra at klagefristen var oversittet.  

Saksnummer: 16368. Dato: 6. september 2023

Advokaten representerte klagers motpart i en sak om advokatsalær for domstolene. Under saksforberedelsen fikk advokaten en mistanke om at klager hadde fakturert i strid med reglene i bokføringsforskriften. Advokaten orienterte per e-post Tilsynsrådet om forholdet, samt at det trolig ville bli inngitt en politianmeldelse for grovt bedrageri, noe som senere ble inngitt av klienten selv. Ankesaken omhandlet spørsmålet om advokaten hadde handlet i strid med god advokatskikk gjennom sine anklager mot klager, herunder at advokaten ikke varslet klager på forhånd. Disiplinærnemnden frifant advokaten. 

Saksnummer: 16334. Dato: 5. september 2023

Klagen gjaldt advokatens salær, samt advokatens orientering til klient om salærberegning og fakturering. Disiplinærnemnden fant etter en konkret vurdering at salæret på 2,25 timer måtte anses rimelig og nødvendig for å utføre oppdraget på en forsvarlig måte, og i tråd med avtalen mellom advokaten og klager. Hva gjaldt anførselen knyttet til mangelfull informasjon om betaling og fakturering, viste nemnden til oppdragsbekreftelsen og den spesifiserte timelisten. Advokaten ble frifunnet.  

Saksnummer: 16315. Dato: 5. september 2023

Advokaten bistod klager i to saker vedrørende oppføring av et drivhus. Bistanden gjaldt både i tvist med kommunen og tvist med borettslaget. Disiplinærutvalget konkluderte med at klagefristen var oversittet da fakturaene i saken var utstedt 29. september 2021 og 31. januar 2022, og klagen var innregistrert 19. november 2022. Disiplinærnemnden fant at klagefristen løp fra 12. juli 2022, og uttalte at klager først ble klar over kostnader ved saken han selv måtte dekke. Etter en konkret vurdering fant nemnden at salæret var rimelig og nødvendig. For øvrig ble advokaten frifunnet.  

Saksnummer: 16247. Dato: 5. september 2023

Advokaten bistod klager i en arbeidstvist. Klagen gjaldt først og fremst advokaten sin utførelse av oppdraget under hovedforhandlingen og forberedelser til denne. Klager viste særlig til at advokaten ikke hadde viet nok oppmerksomhet til et bestemt bevis. Disiplinærnemnden kom til at advokaten hadde fulgt opp klienten i samsvar med kravene i Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2. Når det gjaldt den faglige utførelsen av oppdraget, viste Disiplinærnemnden til at det må foreligge klare feil eller forsømmelser før kvaliteten på arbeidet vil bli ansett i strid med god advokatskikk. Disiplinærnemnden fant at det ikke kunne sannsynliggjøres at det forelå klare feil eller forsømmelser ved advokatens utførelse av oppdraget.

Saksnummer: 16244. Dato 5. september 2023

Et selskap og selskapets konsernsjef klaget inn en advokat i et stort advokatfirma for brudd på god advokatskikk. Partene hadde ikke en klientrelasjon, men klager hadde hatt erfaringer med advokatfirmaet, blant annet gjennom tidligere motpartsforhold. Klager ønsket ikke å bruke advokatfirmaet og motsatte seg også enhver involvering fra advokatfirmaet i transaksjoner de var part i. Advokaten inviterte klager til et møte hvor det ble tematisert fra advokatens side at advokatfirmaet kunne yte et vederlagsfritt advokatoppdrag for klager, samt yte en økonomisk kompensasjon. Disiplinærnemnden kom til at advokaten hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3 og meddelte en irettesettelse. I vurderingen ble det vektlagt at advokatens opptreden representerte «et eklatant brudd på sentrale bestemmelser i de advokatetiske regler», og at det dreide seg om «et betydelig beløp». 

Saksnummer: 16125. Dato: 4. september 2023

Advokaten bistod klager fra 2017-2021 i flere sakskomplekser. Advokaten bistod i sak mot Norsk Pasientskadeerstatning, Pasientskadenemnda, Fylkeslegen og KLP. Da klienten ønsket at advokaten skulle påta seg ansvarssak mot kommunen, fant advokaten at han ikke kunne bistå grunnet muligheten for at det skulle oppstå interessekonflikt. Etter et brev fra klager frasa advokaten seg hele klientforholdet. Klager anførte en rekke forhold, hvor flere ble avvist grunnet oversittet klagefrist. Advokaten ble felt for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 og meddelt kritikk. Disiplinærnemnden kom etter en konkret vurdering til at advokaten hadde anledning til å frasi seg oppdraget som følge av manglende tillit mellom advokat og klient. Nemnden fant imidlertid at advokaten ikke hadde informert klienten tilstrekkelig om kostnadsutviklingen i saken og at det ikke var gitt tilstrekkelig rådgivning i forbindelse med inngåelse av forlik.

Saksnummer: 16468. Dato: 1. september 2023

Klage på motpartens advokat. Advokaten ringte grunneierne og et styremedlem i et veglag, og diskuterte saken. Veglaget ved styret hadde engasjert advokat for representasjon i tvisten med advokatens klienter. Disiplinærnemnden fant at advokaten handlet i strid med punkt 5.3, og meddelte kritikk.  

Saksnummer: 16175. Dato: 1. september 2023

Advokaten bisto i en oppsigelsessak mot klagers arbeidsgiver. For dette arbeidet utførte advokaten 31 timers juridisk bistand. Samlet salær i saken var kroner 77 500 inkludert mva. Etter en konkret vurdering av arbeidet som var utført og hensyntatt blant annet klagers opplysning om en vanskelig økonomisk situasjon, kom Disiplinærnemnden til at salæret ikke skulle nedsettes. Det ble blant annet lagt vekt på at advokaten allerede hadde tilbudt klager reduksjon av salæret.