Advokaters etterlevelse av sanksjonsregelverket

Advokater har, på lik linje med andre, plikt til å etterleve sanksjonsregelverket. Dette gjelder uavhengig av om oppdraget er omfattet av hvitvaskingsloven eller ikke.

Sanksjonsregelverket gjelder for advokater

Hva er sanksjoner?

Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina

Sanksjonsregelverket gjelder for advokater

Sanksjonsregelverket gjelder for alle, både selskaper og fysiske personer. Etter regelverket er det blant annet en forpliktelse om ikke å stille penger eller formuesgoder til rådighet for personer, grupper eller land som er sanksjonert. Sanksjonsregelverket inneholder ingen forpliktelse om at f.eks. alle transaksjoner eller klienter skal sjekkes mot lister over sanksjonerte parter. For banker er det likevel en vanlig måte å sikre etterlevelse av sanksjonsregelverk på fordi dette er det eneste som er praktisk gjennomførbart.

Gjennom hvitvaskingsforskriften § 7-3 innføres det en plikt til slik screening for visse rapporteringspliktige, men denne plikten gjelder ikke for advokater. Advokater må likevel etterleve sanksjonsregelverk. Det vil si at dersom en advokat f.eks. skal overføre penger fra klientkonto som ledd i et oppgjør eller på annen måte skal stille midler til rådighet for et selskap eller bidra til det, må advokaten ha et forhold til om selskapet eller noen som står bak selskapet er sanksjonert. Hvem som er sanksjonert av FN og EU er offentlig tilgjengelig informasjon.

Hva er sanksjoner?

Sanksjoner er virkemidler i internasjonal politikk for å få stater, personer og enheter til å endre politikk eller handlemåte. Sanksjoner kan innføres av internasjonale organisasjoner og nasjonale myndigheter som en del av deres utenriks- og sikkerhetspolitikk. FNs sikkerhetsråd kan med folkerettslig bindende virkning vedta sanksjoner mot stater og personer, og alle FNs medlemsland er forpliktet til følge disse. EU kan vedta restriktive tiltak, som også omtales som sanksjoner.

Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre FNs sikkerhetsråds bindende vedtak om sanksjoner. Etter en konkret vurdering kan Norge innføre EUs restriktive tiltak, og i utgangspunktet gjennomfører Norge alle slike EU-tiltak. Norge har ikke tradisjon for å iverksette egne sanksjoner uten bakgrunn i internasjonale vedtak. I Norge i dag gjennomføres sanksjoner gjennom forskrifter til sanksjonsloven som ble vedtatt i 2021.

Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som Norge har sluttet seg til. Sanksjonene innebærer både listeføring av nye sanksjonerte personer og forbud mot f.eks. å ta imot innskudd. Det er også forbudt å yte juridiske rådgivningstjenester til Russlands regjering og til juridiske personer etablert i Russland.

Forbudet mot juridisk rådgivning er innført i sanksjonsforskrift Ukraina § 19 c. Bestemmelsens andre ledd lyder:

«Det er forbudt direkte eller indirekte å yte arkitekt- og ingeniørtjenester, juridiske rådgivningstjenester og IT-konsulenttjenester til

  1. Russlands regjering, eller
  2. juridiske personer etablert i Russland.»

Viktige unntak fra forbudet omfatter bl.a. juridisk rådgivning «som er strengt nødvendig for å utøve retten til forsvar i rettslige prosesser og retten til et effektivt rettsmiddel» og juridisk rådgivning «som er strengt nødvendig for å sikre tilgang til rettslige, administrative eller voldgiftsmessige prosesser i Norge eller EU».

Hele sanksjonsforskriften kan leses på Lovdata. 

CCBE (Conseil des barreaux européens – Foreningen for europeiske advokatforeninger) har reist spørsmål om forbudets rekkevidde, som besvares i en FAQ utarbeidet av EU-Kommisjonen.

EU-kommisjonen har laget en FAQ som gjelder juridisk rådgivning. Her er det blant annet eksplisitt uttrykt at juridisk rådgivning til fysiske personer i Russland ikke er omfattet av forbudet.

Her kan du lese hele sanksjonsforskriften fra Lovdatas nettisder.

Her kan du laste ned FAQ-en.

I 2023 oppdaterte Utenriksdepartementet den såkalte frysveilederen, «Finansielle sanksjoner: Veiledning om frysbestemmelsene». Denne oppdateringen reflekterer sentrale regelverksendringer siden 2018 og gir ytterligere praktisk veiledning om etterlevelsen av frysbestemmelsene. Du kan lese mer om dette på regjeringens nettsider.

Her finner du Frysveilederen.

Ytterligere informasjon om sanksjonene finner du på regjeringen.no.