Motstrid mellom advokaters og bankers plikter

Advokatforeningen og Finans Norge har laget en veileder til hvordan motstriden mellom advokaters taushetsplikt og bankers plikter etter hvitvaskingsloven kan løses i praksis.

Advokater er som kjent underlagt lovbestemt taushetsplikt for alle oppdrag de påtar seg. I tillegg er advokater underlagt hvitvaskingsloven for noen typer oppdrag. Dette gjelder kun når det er en transaksjon involvert. Oppdrag som ikke omfatter en transaksjon, faller utenfor lovens anvendelsesområde.

Banker på sin side er alltid underlagt hvitvaskingsloven, og har plikt til å gjennomføre kundetiltak ved etablering av kundeforhold og ved løpende oppfølging av kundeforholdet. Disse forpliktelsene gjelder også der advokater har kundeforhold i en bank. Dersom banken ikke kan gjennomføre kundetiltak, er banken i ytterste konsekvens forhindret fra å etablere kundeforhold.

Advokater har som nevnt lovbestemt taushetsplikt i alle typer oppdrag, ikke bare i oppdrag som faller utenfor hvitvaskingslovens anvendelsesområde. Per i dag er det ingen unntak for advokater i loven for å kunne gi banker den informasjonen, som loven forutsetter i konkrete spørsmål om kundeforhold en advokat i kraft av sin virksomhet har i banken eller om reelle rettighetshavere til en klientkonto.

Advokaters taushetsplikt og bankenes plikt til å etterleve hvitvaskingsregelverket, innebærer dermed en motstrid mellom advokatenes taushetsplikt og bankens plikt til å gjennomføre kundetiltak. Dette fører til en rekke utfordringer i praksis.

Advokatforeningen og Finans Norge har derfor samarbeidet om å lage en veiledning til hvordan utfordringene kan løses i praksis. Den rettslige konflikten, som også er mer utførlig beskrevet i veilederen, kan kun løses ved regelendringer.  

Her kan du se veilederen fra Advokatforeningen og Finans Norge (krever innlogging).