Blogg

Advokaters taushetsplikt fortjener ikke kritikk - men en feiring

Kvinne i drakt taster på mobil i møterom
Den 25. oktober 2023 feirer vi European Lawyers Day. Dette årlige arrangementet har blitt markert over hele Europa siden 2014, og fokuserer i år på "Confidentiality of client-lawyer communications: a must for protecting your rights."

Taushetsplikten handler ikke om taushet, men om åpenhet. Klienten skal kunne være åpen overfor advokaten, og fortelle alt om saken. Innledningen om taushetsplikt i proposisjonen til Advokatloven beskriver taushetspliktens betydning på en veldig god måte.  Der kan vi lese at «Taushetsplikten skal ivareta klientens integritet og sikre tilliten til advokatene. Begrunnelsen for den særlig sterke beskyttelsen av advokatens yrkesmessige taushetsplikt er klientens behov for å kunne søke rettslig bistand i fortrolighet.» Samt at «Overordnet fremmer taushetsplikten en velfungerende rettspleie og etterlevelse av samfunnets vedtatte regler. Advokaters yrkesmessige taushetsplikt er derfor en viktig rettsikkerhetsgaranti. De grunnleggende hensyn bak advokaters taushetsplikt er understreket av Høyesterett i en rekke avgjørelser.»

Mer presist kan dette knapt nok beskrives. Så hvorfor opplever vi at taushetsplikten er under press fra politikere og andre som ønsker å svekke den? Jo, fordi den kan misbrukes. Som alle rettssikkerhetsprinsipper kan også taushetsplikten noen ganger føre til straffbare handlinger ikke blir avdekket og pådømt.

Og slik er det for alle rettssikkerhetsprinsipper. Disse prinsippene handler i stor grad om evnen til å se samfunnsutviklingen i et makroperspektiv. Om å velge noen grunnleggende verdier og kvaliteter vi ønsker oss som samfunn, og håndheve prinsipper som fremmer dette. Og ikke se seg blind på at de samme prinsippene noen ganger kan gi uheldige konsekvenser i enkeltsaker.

Uskyldspresumpsjonen og de andre grunnvilkår for straffansvar kan tjene som gode eksempler på poenget mitt. Noen ganger gjør disse prinsippene at en skyldig går fri. Når vi likevel velger å håndheve dem, er det delvis fordi de gir viktige humanistiske kvaliteter i den enkelte straffesak. Men det viktigste er kanskje de konsekvenser prinsippene gir på samfunnsnivå. Der hindrer de et lands myndigheter fra å tenke tanken på i det hele tatt å forsøke å straffeforfølge noen ut ifra politiske eller andre illegitime motiver.

Uavhengige domstoler et annet eksempel. Noen ganger gjør dette rettssikkerhetsprinsippet at staten, eller «fellesskapet» som staten gjerne kaller seg, taper en rettssak hvor den mener å ha rett. Dens evne til å føre effektiv poltikk og myndighetsutøvelse svekkes dermed, fordi andre hensyn veide tyngre i domstolen. Fosen-dommen er et ferskt eksempel. Hvor lang tid staten trenger for å forstå at selv den må følge en høyesterettsdom, er et annet spørsmål.

Advokaters taushetsplikt skiller seg ikke fra andre rettssikkerhetsprinsipper, der grunnleggende sivile rettigheter står opp mot myndighetenes behov for effektiv myndighetsutøvelse. Økt opplysningstilgang fra klienters samtaler med sin advokat vil gjøre det enklere for staten å håndheve ikke bare skatteloven, men alle lover. Spørsmålet er hvilket samfunn vi da samtidig flytter oss i retning av. Dette er den interessemotsetning taushetsplikten i sin kjerne handler om. Og som jeg tenker at dagens regulering av taushetsplikten balanserer på en god måte.

For advokaters taushetsplikt er på ingen måte absolutt i dag, slik man kan få inntrykk av i samfunnsdebatten. Det finnes allerede begrensninger i taushetsplikten, begrunnet i at visse samfunnsinteresser er funnet å veie tyngre enn klientens behov for fortrolighet. Det fører for langt å gå inn på unntakene her, nå er ambisjonen å peke på de samfunnskvaliteter som svekkes når taushetsplikten gjør det.

De land i verden med de sterkeste rettsstatene, er også de rikeste og på alle måter mest velfungerende. Nesten alle kvaliteter man ønsker seg i et samfunn, styrker seg når rettsstaten er sterk. Noe av årsaken er kanskje at rettsstaten nettopp balanserer statens makt opp mot sivilsamfunnet, der privatlivets fred og andre grunnleggende borgerlige rettigheter respekteres og beskyttes. Retten til å ha fortrolige samtaler med sin advokat er blant disse grunnleggende rettighetene. Det at staten dermed ikke får se alt er kanskje et problem for myndighetene, men det er et poeng i seg selv for rettsstaten.

Vil du vite mer om advokatenes taushetsplikt, og ikke minst hvordan den er vernet i menneskerettighetene og annen internasjonal lovgivning? Da vil jeg anbefale Johannes Lundeby Mellas gode doktorgrad fra august i år: Retten til konfidensiell rettslig bistand.

Ha en fin European Lawyers Day 2023!