Blogg

Jeg liker dagens ubevæpnede politi

Nærbilde av blålys på politibil
Justis- og beredskapsdepartmentet har sendt ut Maktmiddelutvalgets rapport «Politiets bruk av maktmidler» på høring. Maktmiddelutvalgets flertall går inn for å innføre generell bevæpning av norsk politi, men har det egentlig vært en endring av kriminalitetsbildet som tilsier at det er noen grunn til å endre dagens ordning?

Nei, mener jeg.

Spørsmålet om generell bevæpning ble grundig utredet i 2017, og den gangen så ikke bevæpningsutvalget noen grunn til å innføre generell bevæpning. Derfor ble det heller innført en ordning med fremskutt lagring – en ordning vi har hatt helt til i dag. I Advokatforeningens høringssvar om saken står det:

Det norske politiet har tradisjonelt hatt et sivilt preg, der fokuset har vært å beskytte befolkningens rettigheter og bygge tillit ved tilstedeværelse. Advokatforeningen mener at slik tillit enklest bygges dersom politiet i det daglige fremstår ubevæpnet samtidig som de raskt kan bevæpne seg ved å ha våpen lett tilgjengelig i bilen. At politiet skal ha et sivilt preg har vært et av de sentrale grunnprinsippene ved reguleringen av politiets virksomhet.

Akkurat denne tilliten mellom politi og befolkningen mener jeg er nokså unik i Norge, og en verdi vi skal ta vare på. Det finnes åpenbart tilfeller der våpen er et nødvendig middel i politiets arbeid, men det bør være som siste utvei. Utvalget viser selv i sin rapport at personer som er skutt og drept av politiet er psykisk syke personer. Møtet med sårbare, desperate, psykisk syke eller andre mennesker i vanskelige omstendigheter kan være ekstremt utfordrende. Det vet vi som jobber som advokater også. Jeg mener at det er en plikt å møte disse situasjonene med kunnskap og tålmodighet, og gjøre et forsøk på å dempe konfliktfylte situasjoner. Vil dette skje med raskere tilgang på våpen?

Kriminalitetstatistikken viser heller ikke noe som skulle tilsi at det har blitt et økt behov for bevæpnet politi. Det er ingen økning i alvorlig kriminalitet siden sist gang man utredet behovet for bevæpning, og trusselbildet mot Norge har heller ikke endret seg nevneverdig. I dag har vi også en ordning for midlertidig bevæpning når situasjonen tilsier det, som etter terrorangrepet mot Pride i Oslo i 2022.

Bevæpningsutvalget selv plasserer norsk politi i den tilbakeholdende tradisjonen, i motsetning til den militære tradisjonen som finnes i andre land. En generell bevæpning av politiet vil flytte oss bort fra den tilbakeholdende tradisjonen, noe jeg ikke ser noen grunn til å gjøre så lenger vi lever med det trusselbildet vi har hatt de siste årene.

Les Advokatforeningens høringssvar her

Les Maktmiddelutvalgets rapport på regjeringen.no