Blogg

Når er et advokatoppdrag inngått?

To kvinner forhandler om kontrakt
Manglende oppdragsbekreftelse er ikke brudd på Regler for god advokatskikk, men visste du at det er advokaten som må bære risikoen for uklarhet hvis bekreftelsen mangler?

Medlemmer av Advokatforeningen er pålagt å gi oppdragsbekreftelse ved inngåelsen av nye oppdrag. Manglende oppdragsbekreftelse utgjør ikke i seg selv et brudd på Regler for god advokatskikk. Det er likevel advokaten som må bære risikoen for uklarhet som oppstår som følge av manglende oppdragsbekreftelse. En problemstilling som kan oppstå er om det er inngått et advokatoppdrag, som gir advokaten et berettiget krav på salær. Med eksempel fra en fersk disiplinæravgjørelse vil dette spørsmålet belyses i det videre.

I Regler for god advokatskikk 3.1.1 første punktum heter det:

«En advokat må ikke påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten, fra en annen advokat på en klients vegne eller fra et kompetent organ.»

Bestemmelsen skal sørge for at advokaten utfører advokatoppdraget i tråd med klientens ønsker og instrukser, samt holde klare linjer med hensyn til hvem som er advokatens klient.

Fast disiplinærpraksis fastslår at dersom det ikke kan sannsynliggjøres at advokaten har hatt et oppdrag for klager, har advokaten ikke anledning til å kreve salærdekning, se eksempelvis ADA-2015-11A, ADA-2016-D136 og ADA-2017-25.

Er det gitt oppdragsbekreftelse, vil man som regel unngå denne problemstillingen. Spørsmålet om et advokatoppdrag er inngått kan komme på spissen i tilfeller der advokaten og klienten kjenner hverandre, og advokaten yter bistand uten at oppdragsbekreftelse er gitt.  

For det tilfellet at det oppstår tvist mellom klient og advokat om oppdragets eksistens på bakgrunn av manglende oppdragsbekreftelse, blir spørsmålet om det det kan sannsynliggjøres at det har vært inngått et advokatoppdrag «etter anmodning direkte fra klienten». Vurderingen beror på alminnelige avtalerettslige prinsipper. I en fersk beslutning (sak 15461) fra Disiplinærnemnden var nettopp dette det sentrale spørsmålet.  Advokaten var nær venn av klagers avdøde ektemann, som advokaten tidvis hadde gitt gratis advokatbistand til. Advokaten var oppnevnt som testamentsfullbyrder i ektemannens testament. Kort tid etter ektemannens død ble det avklart at livsarvingene ikke ønsket advokaten i rollen som testamentsfullbyrder. Advokaten fortsatte å gi omfattende bistand til klager i forbindelse med arveoppgjøret. Klager trodde at dette var bistand til boet og at bistanden var gitt i forlengelsen av advokatens nære vennskap til hennes avdøde ektemann.

Disiplinærnemnden fant at klagers og advokatens opptreden og handlemåte tilsa at advokaten hadde opptrådt som klagers advokat etter klagers ønske om bistand. Det ble vist til e-poster med klager i kopi, der advokaten opptrådte og betegnet seg selv som klagers advokat. Det ble også vist til den omfattende e-postkorrespondansen mellom klager og advokaten, som blant annet ga uttrykk for at det hadde vært flere møter mellom dem. Det ble med dette ansett sannsynliggjort at det var etablert et oppdrag i tråd med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1. Etter nemndens syn hadde heller ikke klager hatt en berettiget forventing om at advokaten gjorde arbeidet gratis. Advokaten ble følgelig frifunnet, og advokaten var berettiget salær.

Nemndens beslutning illustrerer at et visst ansvar påhviler klienten. Likevel var advokaten prisgitt at det forelå mye skriftlig korrespondanse i saken. I ovennevnte disiplinærbeslutning fra 2015 var det ingen skriftlig dokumentasjon – kun en klar muntlig avtale, etter advokatens syn. Tvilen kom dermed klager til gode og advokaten var ikke berettiget til å fakturere for arbeidet han påstod å ha utført. Det samme ble resultatet i ADA-2017-25. Her hadde advokaten påtatt seg et oppdrag for klager etter anmodning fra klagers venn uten å ha gjort nødvendige tiltak for å få bekreftet oppdraget direkte fra klager, jf. Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1.  Det er ikke uvanlig at advokaten får henvendelser fra noen som opptrer på vegne av andre, typisk nære slektninger. Dette er heller ikke problematisk så lenge advokaten raskt sørger for å få oppdraget bekreftet av den egentlige oppdragsgiver på en tydelig måte.

Med dette oppfordres alle advokater til å skrive oppdragsbekreftelse, uavhengig av hvem klienten er og oppdragets størrelse.