Blogg

Trenger du inspirasjon til tema for din masteroppgave?

Faksimile av forsiden av rettsstatemeldingen
Advokatforeningen har ved flere anledninger tatt til orde for at regjeringen bør fremme en rettsstatsmelding der man tar temperaturen på den norske rettsstaten. I dag presenteres Stortinget fragmentert og oppstykket informasjon, blant annet ved enkelte organers årsmeldinger, som gjør det vanskelig å få et fullstendig og helhetlig bilde av de utfordringene den norske rettsstaten står overfor.

Denne teksten ble først publisert i Injuria september 2023

I samarbeid med en rekke samfunnsaktører har Advokatforeningen lansert en egen rettsstatsmelding, som ble presentert for første gang i 2022. I påvente av at regjeringen følger opp med rettsstatsmelding til Stortinget, ble en oppdatert rettsstatsmelding lansert i oktober i år.

Så- hvilken betydning har dette for deg som jusstudent?

Først og fremst gir rettsstatsmeldingen et viktig innblikk i ulike utfordringer ved den norske rettsstaten, og trekker frem mange problemstillinger vårt samfunn står overfor. Noen av utfordringene retter seg direkte mot studenter og unge, blant annet rettsstatsmeldingens delkapittel om rettssikkerheten til studenter som er mistenkt for fusk. Andre utfordringer kan påvirke deg, direkte eller indirekte, eller andre grupper i samfunnet. I årets rettsstatsmelding er det også lagt inn forslag til løsning på de ulike problemstillingene.

Så over til overskriften- hvordan kan dette hjelpe deg ved valg av tema for masteroppgaven?

Rettsstatsmeldingen tar opp en rekke problemstillinger på forskjellige rettsområder, og jeg tror jeg kan strekke meg så langt som å si (eller skrive) at de aller fleste vil finne et tema som engasjerer. Flere av utfordringene som trekkes frem har også behov for nærmere utredning, både rettsdogmatisk og rettspolitisk.

Om du er interessert i internasjonal eller komparativ rett, kan det for eksempel være interessant å se nærmere på hvordan rettssystemet i andre land regulerer de problemstillingene som trekkes frem i kapittel 6 om menneskerettigheter, sammenlignet med Norge. Dersom du synes det er mer spennende med de (veldig) dagsaktuelle problemstillingene knyttet til kunstig intelligens og digitalisering, kunne det vært interessant å se hvordan dagens lovgivning, både nasjonalt og internasjonalt, regulerer de problemstillingene som løftes frem i rettsstatsmeldingens kapittel 3.1 eller 5.

Kapittel 3 om begrensninger i myndighetenes maktutøvelse og kapittel 10 om behandlingen av strafferettslige konflikter, vil nok også vekke interesse hos mange. Her fremheves blant annet problemstillinger knyttet til domstolenes uavhengighet, tvang mot barn og eldre, rettssikkerheten til mistenkte barn og fangers rettssikkerhet.

Rettsstatsmeldingen må ikke nødvendigvis leses fra perm til perm. Jeg vil anbefale å starte med å ta en titt på innholdsfortegnelsen, og se nærmere på de temaene som vekker mest interesse hos deg.

Og hvor finner man rettsstatsmeldingen?

Rettsstatsmeldingen finner du her! (pdf)