Nyhet

Snart opprettes Agder tingrett

Fra 26.04.2021 opprettes Agder tingrett. Samtidig nedlegges Lister tingrett, Aust-Agder tingrett og Kristiansand tingrett, dog slik at rettsstedene skal bestå. Robert Versland er innstilt som domstolleder i Agder tingrett.

Det fremgår av Forskrift om fordeling av sakene i domstolene (FOR-2021-03-19-762) § 2 at alle saker i utgangspunktet skal behandles på rettsstedet hvor de «geografisk hører hjemme». Versland oppfatter det slik at «geografisk hører hjemme» innebærer et valg ut fra de tidligere rettskretsgrensene, etter vernetingsreglene som måtte gjelde for den enkelte saken.

Fra 26.04.2021 skal nye saker i aktørportalen sendes Agder tingrett. Det er ikke mulig å velge rettssted ved innsendelsen, men det anmodes om at prosessfullmektigene i alle nye saker (stevninger og begjæringer) tydelig skriver øverst venstre på forsiden: "Lister rettssted", "Kristiansand rettssted" eller "Arendal rettssted". Dette vil sikre at sakene kommer hurtigst frem til der hvor de skal håndteres, og vil også medføre en betydelig arbeidsbesparelse for domstolen ved den interne saksfordelingen.