Nyhet

Advokatforeningen erklærer partshjelp i sak om forvaltningsloven § 36

Etter at begge underinstansene har forkastet kravet om dekning av utgifter til advokat etter forvaltningsloven § 36, er saken nå anket inn til Høyesterett. Advokatforeningen har erklært partshjelp.

Når et vedtak blir endret til gunst for en part, har parten etter forvaltningsloven (fvl.) § 36 krav på dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. En forutsetning er at endringen ikke skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.

Saken som nå er anket til Høyesterett har sitt utspring i en sak om uføretrygd. Sakskostnadskravet etter fvl. § 36 har sin bakgrunn i at et avslag på uføretrygd fattet av NAV Arbeid og ytelser og senere i klageomgangen av NAV Klageinstans, senere ble omgjort av NAV Klageinstans. I saken er det klart at et vedtak er endret til gunst for parten. Det som er omstridt, er om denne endringen skyldes et forhold utenfor forvaltningens kontroll.

Advokatforeningen mener at i de tilfellene forvaltningen har trådt feil og det har påført den private part kostnader å få rettet feilen, er det rimelig at fellesskapet dekker regningen. Advokatforeningen mener vi de senere år har sett at praktiseringen av kontrollunntaket i fvl. § 36 har blitt strengere, og at dette har skjedd uten at lovgiver har gitt uttrykk for at dette skal skje.

Det er ikke avklart om anken vil bli tillatt fremmet.