Nyhet

Partshjelpssaker for Høyesterett

Advokatforeningen er nå partshjelper i to saker for Høyesterett; en om forvaltningsloven § 36, og en om ankesiling i straffesaker.

Etter at den ubetingede ankeretten i saker med mer enn seks års strafferamme falt bort, har mer enn halvparten av ankene i seksårssakene blitt nektet fremmet. Høyesterett skal nå behandle en av ankenektelsene, og Advokatforeningen har erklært partshjelp i saken.

Advokatforeningen har tidligere uttalt seg svært kritisk til å fjerne den ubetingede ankeretten i seksårssakene.

I høringsuttalelsen til lovendringen uttalte foreningen:

«Dette er et forslag som Advokatforeningen ser som svært problematisk, ettersom overprøving er en fundamental rettssikkerhetsgaranti – og å frata denne i de mest alvorlige sakene i vårt rettssystem er noe Advokatforeningen vil advare mot. Ankesiling vil ofte ikke tilfredsstille kravene i SP og EMK til full og reell overprøving, særlig når parts- eller vitneforklaringer er avgjørende for resultatet…»

Av interesse for Advokatforeningen er de føringer Høyesterett vil trekke opp om lagmannsrettens begrunnelsesplikt i de mest alvorlige straffesakene. Rettspraksis etter lovendringen har så langt bare i noen grad avklart lagmannsrettens begrunnelsesplikt for å nekte anke fremmet. Advokatforeningen bistås advokat Halvard Helle i saken.

Tidligere i sommer erklærte Advokatforeningen partshjelp i en sak om dekning av utgifter til advokat etter forvaltningsloven § 36. Når et vedtak blir endret til gunst for en part, har parten etter bestemmelsen krav på dekning av vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. En forutsetning er at endringen ikke skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.

I saken er det klart at et vedtak er endret til gunst for parten. Det som er omstridt, er om denne endringen skyldes et forhold utenfor forvaltningens kontroll. Advokatforeningen mener vi de senere år har sett at praktiseringen av kontrollunntaket i forvaltningsloven § 36 har blitt strengere, og at dette har skjedd uten at lovgiver har gitt uttrykk for at dette skal skje.

Høyesterett har nå tillatt saken fremmet. Advokat Kaare Shetelig bistår foreningen i saken.