Nyhet

Feil i tvangsmiddelbruken i mindre narkotikasaker

Advokatforeningen har laget en mal for å kreve erstatning for uberettiget tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.

I brev av 9. april 2021 presiserte riksadvokaten rammene for politiets tvangsmiddelbruk. En påfølgende undersøkelse har avdekket at politiet har gjort systematiske feil i bruken av tvangsmidler i mindre narkotikasaker før føringene av 9. april 2021. Det dreier seg i hovedsak om gjennomføring av ransakelse eller kroppslig undersøkelse når det bare foreligger mistanke om ruspåvirkning.

Både riksadvokaten og Norges institusjon for menneskerettigheter har pekt på oppreisning for uberettiget forfølgning som en aktuell reparasjonsmekanisme, jf. strpl. § 447 annet ledd.

Advokatforeningen oppfordrer medlemmene til å fremme oppreisningskrav overfor Statens sivilrettsforvaltning på vegne av klienter som har blitt utsatt for urettmessig tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.

I den anledning er det utarbeidet en mal for hvordan et slikt oppreisningskrav kan se ut. 

Les riksadvokatens brev av 9. april 2021.

Les rapport om politiets tvangsmiddelbruk.

Se mal for oppreisningskrav.