Nyhet

Oppdaterte retningslinjer for store straffesaker

I 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle foreta se på felles retningslinjer for behandlingen av store straffesaker i domstolene Arbeidsgruppens rapport er nå ferdigstilt.

Arbeidsgruppen ble nedsatt av Dommerforeningen, Domstoladministrasjonen, Politidirektoratet, Advokatforeningen og riksadvokaten for å foreta en ajourføring og supplering av felles retningslinjer for behandlingen av store straffesaker i domstolene (av 13. januar 2020).

Arbeidsgruppens rapport er nå ferdigstilt. Rapporten og oppdaterte retningslinjer og maler er samlet i ett dokument som kan lastes ned nedenfor.

Retningslinjene gjelder som utgangspunkt for saker der hovedforhandling i tingrett eller ankeforhandling i lagmannsrett varer mer enn 10 rettsdager, men det må vurderes konkret om retningslinjene bør benyttes også i saker med kortere varighet der sakens art eller kompleksitet tilsier det.

Advokatforeningen har i arbeidsgruppen vært representert ved advokat Marius O. Dietrichson (leder av Advokatforeningens forsvarergruppe) og advokat Berit Reiss-Andersen (leder av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess).

Last ned rapporten og retningslinjene her