Nyhet

Krav til ny rettshjelpslov

I budsjettforliket for 2022 ble det lagt penger på bordet for en reell økning av inntektsgrensene for fri rettshjelp, og regjeringen forpliktet seg til å legge fram et forslag til ny rettshjelpslov for Stortinget i løpet av våren 2023.

Økningen i inntektsgrensene for budsjettåret 2022 var sårt tiltrengt, og et viktig grep, men en større og helhetlig reform er helt klart nødvendig. Rettshjelpsalliansen ser derfor fram til at en ny lov kommer på plass. Rettshjelpsalliansen har i den forbindelse noen krav som vi forventer blir hensyntatt i regjeringens arbeid med ny rettshjelpslov.

 • En ny lov må bygge på NOU 2020: 5. Det holder ikke å flikke på gjeldende regelverk, en fullstendig reform må til.
 • En gradert egenandelsordning er fornuftig. Egenandeler burde imidlertid ikke ilegges personer med en årsinntekt som er lavere enn to ganger folketrygdens grunnbeløp (G).
 • Nye penger må legges på bordet, utvalgets såkalte «null-alternativ» vil hverken gi forsvarlig eller tilstrekkelig rettshjelp til mange nok.
 • Rettshjelp må gis av uavhengige advokater, og som en rettighet. Frivillige eller offentlig ansatte kan kun være et tillegg til ordningen.
 • Rettshjelptiltakene spiller en helt nødvendig rolle som korreks og supplement til den offentlige ordningen. Forutsigbare og romslige støtteordninger er avgjørende for tiltakenes fortsatte gode arbeid.
 • Behovsprøvingen må knyttes opp til folketrygdens grunnbeløp (G).
 • Ordningens prioriterte saksområder må utvides i tråd med tidligere opprop fra rettshjelpsallianse
  Les oppropet her (.pdf)
 • Skjønnsbestemmelsen må innebære en realitet, og være uavhengig av de innvilgede rammene
 • Stykkpriser på rettsrådsstadiet må oppheves, i tråd med forslaget i NOU 2020: 5.
 • En førstelinjetjeneste må fases inn, gjerne etter modell fra forsøksordningen fra 2011-2012.
  Se rapport fra forsøksordningen på regjeringens nettsider.
 • Utgifter knyttet til tolk, herunder økt tidsbruk i klientmøter o.l. må være fritatt egenandel og stykkprisbegrensninger.
 • Rettshjelpssatsen og stykkprisene må styrkes betraktelig.

Rettshjelpsalliansen består av:
Advokatforeningen, FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon), Gatejuristen, NOAS (Norsk organisasjon for
asylsøkere), Jussbuss, Jussformidlingen, Jusshjelpa i Nord-Norge, JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), Kontoret for fri
rettshjelp, Norske kvinners sanitetsforening, Personskadeforbundet LTN, Rettshjelpsentralen, Rettspolitisk forening, Stiftelsen
Rettferd og Wayback