Nyhet

«Åpenbar glipp» ga ikke grunnlag for avslag på advokatbevilling

Høyesterett har avsagt dom i en sak som gjaldt Advokatbevillingsnemndens forståelse av prosedyrekravet. Nemnden tapte. Advokatforeningen var partshjelper.

Saken (HR-2023-1148-A) har sitt utspring i at en advokatfullmektig hadde fått avslag på sin søknad om advokatbevilling til tross for at hun hadde vært fullmektig i over to år, og gjennomført fire sivile saker (to av disse var rettsmeklinger). To av sakene var prosedert på vegne av en prosessfullmektig som ikke var registret som vedkommendes prinsipal. Dette skyldtes en forglemmelse fra advokatfirmaet, som ikke oppdaterte listen med prinsipaler da prosessfullmektigen kom inn som partner i firmaet. Begrunnelsen for Advokatbevillingsnemndens avslag var at kravet til dokumentert prosedyreerfaring bare kan oppfylles ved saker der fullmektigen har utført prosessoppdraget i en prinsipals navn.

Spørsmålet i saken var om Advokatbevillingsnemnden hadde lagt til grunn en riktig forståelse av prosedyrekravet i advokatforskriften § 8-1, jf. domstolloven § 220 annet ledd siste punktum. Etter forskriften er kravene til prosedyreerfaring formulert slik: "Søkeren må ha prosedert under minst tre hovedforhandlinger i sivile saker av et visst omfang".

Advokatforeningen, som hadde erklært partshjelp til støtte for advokatfullmektigen, anførte blant annet at et vilkår om at sakene må være prosedert på vegne av en registrert prinsipal, verken følger av lov eller forskrift. Et slikt vilkår er heller ikke i samsvar med formålet bak bestemmelsen, som er at fullmektigen skal få erfaring i praktisk rettergang ved å opptre muntlig for domstolene.

Høyesterett slo fast at formålet med bestemmelsen i advokatforskriften § 8-1 er å stille krav om reell prosedyreerfaring, og at:

«Dei beste grunnane talar difor for å forstå føresegna slik at søkjaren har krav på advokatløyve også der han eller ho godtgjer tilstrekkeleg faktisk prosedyreerfaring i tråd med forskrifta, og prinsipalen fyller alle vilkåra for å ha vedkommande fullmektig autorisert for seg, men den formelle autorisasjonen manglar etter ein openberr glipp.»

Advokat Kaare Andreas Shetelig i Wikborg Rein var Advokatforeningens prosessfullmektig for Høyesterett.

Les mer om saken på Advokatbladets sider her.