Nyhet

Advokatforeningen partshjelper i sak om prosedyrekravet

Advokatbevillingsnemnden fastholdt avslag på søknad om advokatbevilling. Nå skal Høyesterett ta stilling til om nemndens forståelse av prosedyrekravet er riktig.

Advokatforeningen var partshjelper da Høyesterett hadde muntlige forhandlinger i saken 10. og 11. mai.

Saken har sitt utspring i at en advokatfullmektig hadde fått avslag på sin søknad om advokatbevilling til tross for at hun hadde vært fullmektig i over to år, og gjennomført fire sivile saker (to av disse var rettsmeklinger). To av sakene var prosedert på vegne av en prosessfullmektig som ikke var registret som vedkommendes prinsipal. Dette skyldtes en forglemmelse fra advokatfirmaet, som ikke oppdaterte listen med prinsipaler da prosessfullmektigen kom inn som partner i firmaet. Begrunnelsen for Advokatbevillingsnemndens avslag var at kravet til dokumentert prosedyreerfaring bare kan oppfylles ved saker der fullmektigen har utført prosessoppdraget i en prinsipals navn.

Spørsmålet i saken er om Advokatbevillingsnemnden har lagt til grunn en riktig forståelse av prosedyrekravet i advokatforskriften § 8-1, jf. domstolloven § 220 annet ledd siste punktum. Etter forskriften er kravene til prosedyreerfaring formulert slik: "Søkeren må ha prosedert under minst tre hovedforhandlinger i sivile saker av et visst omfang".

Advokatforeningen, som hadde erklært partshjelp til støtte for advokatfullmektigen, anførte blant annet at et vilkår om at sakene må være prosedert på vegne av en registrert prinsipal, verken følger av lov eller forskrift. Et slikt vilkår er heller ikke i samsvar med formålet bak bestemmelsen, som er at fullmektigen skal få erfaring i praktisk rettergang ved å opptre muntlig for domstolene.

Advokatfullmektigen vant frem i både tingrett og lagmannsrett. Høyesteretts avgjørelse ventes i løpet av kort tid.

Advokat Kaare Andreas Shetelig i Wikborg var Advokatforeningens prosessfullmektig for Høyesterett.