Nyhet

Innspill til Tilsynsrådets nye egenerklæringsskjema

Advokatforeningen har bedt Tilsynsrådet om å ta hensyn til at det nye skjemaet kan være vanskelig å svare på. Foreningen ønsker også at spørsmålene om eiendomsmegling samordnes med Finanstilsynet.

Økokrim har nylig vurdert risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i advokatbransjen til å være «betydelig». Med dette ble risikoen oppjustert fra tidligere vurderinger, hvor risikoen ble ansett som «moderat». Dette gjør at Tilsynsrådet har behov for en bedre oversikt over risikobildet i bransjen.

Det nye egenerklæringsskjemaet for regnskaps- og rapporteringspliktige advokater inneholder mange nye spørsmål knyttet til antihvitvasking, eiendomsmegling og klientmiddelbehandling.

Blant annet ble advokatene bedt om å oppgi antall transaksjoner via klientkonto og antall oppdrag tilknyttet spesifikke bransjer. I et brev til Tilsynsrådet påpeker Advokatforeningen at siden advokater i utgangspunktet ikke har noen plikt til å føre statistikk over denne typen informasjon, er spørsmålene både vanskelige og tidkrevende å svare på.

I brevet bes Tilsynsrådet om å ta hensyn til at de nye spørsmålene er vanskelige å besvare, når Tilsynsrådet skal gjennomgå svarene. Avvik i forbindelse med rapporteringen bør sees i lys av at det har vært begrenset kommunikasjon mellom Tilsynsrådet og advokatbransjen om de nye spørsmålene i forkant av implementeringen. Advokatforeningen ønsker å bli involvert dersom skjemaet endres i fremtiden.

Advokatforeningen har også bemerkninger til spørsmålene som gjelder eiendomsmegling, siden advokater som driver eiendomsmegling også rapporterer til Finanstilsynet. En slik dobbeltrapportering til to ulike tilsynsmyndigheter er ikke en effektiv løsning for advokatene. Spørsmålene om eiendomsmegling bør derfor harmoniseres med Finanstilsynets egenerklæringsskjema, slik at man ikke behøver å besvare samme spørsmål eller variasjoner av samme spørsmål flere ganger, mener Advokatforeningen.