Nyhet

Seier i sak om salærberegning

Borgarting lagmannsrett har slått fast at advokater har rett til å få dekket differansen mellom satsen som gjelder på tidspunktet et forskudd blir utbetalt og satsen som gjelder når saken er avsluttet og endelig avregning foretas. Advokatforeningen var partshjelper i saken.

Etter salærforskriften § 3 annet ledd skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da arbeidet ble avsluttet. Når det etter forskriften § 6 utbetales forskudd i en sak, skjer det etter den sats som gjelder på utbetalingstidspunktet, jf. Justisdepartementets veileder av 1. januar 2020 til salærforskriften.

I tingrettens beslutning ble det lagt til grunn at advokatene i saken ikke hadde krav på å få dekket differansen mellom de to satsene for den del av arbeidet som det tidligere var utbetalt forskudd for.

I sin kjennelse i sak 23-137501ASK-BORG/04, kom lagmannsretten til at tingrettens lovforståelse var feil. Ordlyden i salærforskriften «trekker [klart] i retning av at den lovforståelse tingretten har gitt uttrykk for, er uriktig». Andre rettskildefaktorer kunne heller ikke føre til et annet resultat, ei heller betraktninger om at advokatene skulle ha fått noen særlig fordel av å få forskudd utbetalt.

Advokat Bendik Falch-Koslung var prosessfullmektig for Advokatforeningen.

Du kan lese mer om saken på advokatbladet.no