Nyhet

Advokatforeningen i høring på Stortinget

Bilde er av mennesker som har deltatt på høringen
Tirsdag 30. april holdt justiskomiteen åpen høring på Stortinget om Meld. St. 15 (2023-2024) «Felles verdier - Felles ansvar».

Stortingsmeldingen skal legge grunnlaget for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Les stortingsmeldingen på regjeringen.no.

Administrative sanksjoner og straff er noe av det som skal utredes, der målet er en mer enhetlig tilnærming til hvilke saker som følges opp av kontrolletatene og politi- og påtalemyndigheten.

Stortingsmeldingen omtaler også risikoen for at advokater blir misbrukt under hvitvasking av penger.

I høringen la Advokatforeningen særlig vekt på at:

  • De samme rettssikkerhetsgarantiene som følger av straffeprosessloven, bør gjelde for bruk av administrative sanksjoner.
  • Eksternt eierskap i advokatforetak kan åpne døren for at kriminelle aktører i større grad misbruker advokatvirksomheter som ledd i hvitvasking. Eierskapsbegrensningene i advokatloven bør derfor ikke endres.

Våre dyktige tillitsvalgte Helge Stemshaug og Carine Lindman-Johannesen deltok under høringen. De er henholdsvis leder av Advokatforeningens lovutvalg for konkurranserett, og leder av lovutvalget for bank, finansering og valuta og medlem av ekspertgruppen mot hvitvasking.

Video av høringen finner du på Stortingets Nett-TV.