Nyhet

Unngå denne feilen – manglende autorisasjon under prinsipal

Ved den minste tvil om advokatfullmektigen er autorisert under advokaten hun eller han skal utføre prosessoppdrag for i det kommende året, vil Advokatforeningen anbefale at dette undersøkes nærmere, samt at prinsipalen eventuelt gjør de nødvendige endringene. Dette kan nemlig få stor betydning ved vurderingen av om advokatfullmektigen har oppfylt prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling.

En dom som fikk mye oppmerksomhet i det foregående året var HR-2023-1148-A, hvor Advokatforeningen var partshjelp. Saken gjaldt en advokatfullmektig som fikk avslag på søknad om advokatbevilling. Begrunnelsen for avslaget var at hun ikke var autorisert som fullmektig for advokaten hun utførte to av prosessoppdragene for, og Advokatbevillingsnemnden mente derfor at hun ikke oppfylte prosedyrekravet etter advokatforskriften § 8-1. Den manglende autorisasjonen skyldtes en feil fra advokatfirmaets side, da advokaten var uteglemt fra listen over advokater som fullmektigen ved ansettelsen ble begjært autorisert for.

I dommen slår Høyesterett fast at det etter advokatforskriften § 8-1 første ledd i utgangspunktet er et vilkår at advokatfullmektigen har vært autorisert som fullmektig for den advokaten som fullmektigen har utført det aktuelle prosessoppdraget for. I likhet med tingretten og lagmannsretten, konkluderte imidlertid Høyesterett med at avslaget var ugyldig. Dette ble begrunnet med at formålet med vilkåret i advokatforskriften § 8-1 er å sikre at advokatfullmektigen har fått reell prosedyreerfaring. De beste grunner talte derfor for å forstå bestemmelsen slik at søkeren har krav på advokatbevilling, også i de tilfeller hvor han eller hun godtgjør tilstrekkelig faktisk prosedyreerfaring i tråd med forskriften, og prinsipalen oppfyller vilkårene for å ha vedkommende fullmektig autorisert for seg, men den formelle autorisasjonen for prinsipalen mangler grunnet en åpenbar glipp.

Selv om Høyesterett åpner for at en søknad kan godkjennes til tross for en slik formell feil, vil det alltids være bedre, og mer tidsbesparende for både prinsipal og advokatfullmektig, at autorisasjonen er i orden før prosessoppdraget utføres. Advokatforeningen vil derfor anbefale å ha gode rutiner for dette, og at det tas en ekstra sjekk dersom en er i tvil i forkant av utførelsen av prosessoppdraget.

Du kan lese mer om vilkår for, og søknad om, advokatbevilling.

På lovdata.no kan du lese om HR-2023-1148-A i sin helhet.