Nyhet

Bli medlem av vårt nye lovutvalg for demokrati- og konstitusjonsspørsmål

Bilde av to ansatte som jobber med datamaskinen sin og ser vekk fra kameraet
Advokatforeningen har opprettet et eget lovutvalg for demokrati- og konstitusjonsspørsmål. Opprettelsen skjer som svar på et økende antall lovsaker som berører disse spørsmålene.

Siden pandemiens start og frem til i dag, har vi sett flere lovendringer som gir beredskapsfullmakter til regjeringen. Disse påvirker de demokratiske rettighetene og den parlamentariske og rettslige kontrollen med regjeringen. Da pandemien stod på, var det nærliggende å tenke at innføringen av midlertidige fullmakter til regjeringen var resultater av en unntakstilstand. Nå ser det ut til at pandemien i stedet bare markerte starten på en ny lovgivningstrend, hvor myndighetenes fullmakter og handlefrihet i kriser utvides vesentlig. Midlertidigheten blir erstattet med permanente regler, slik som for eksempel den generelle forskriftshjemmelen vi har fått i smittevernloven § 4-3 a, viser.

De juridiske fagfeltene som kan bli berørt av slike, og lignende, lovendringer er mange. Forvaltningsretten og menneskerettighetene står alltid sentralt. Lovforslagene har gjerne også en side mot det livsområdet de skal regulere, og kan gjelde alt fra fast eiendoms rettsforhold til arbeidsrett. Lovforslagene fordrer imidlertid et overordnet blikk, hvor forholdet til vår rettsstat og konstitusjon, med sin demokratiske modell og maktfordeling, alltid må stå i sentrum ved vurderingen av forslagene.

Hvis du synes slike spørsmål er spennende, og dessuten er en dyktig advokat, vil vi gjerne motta din søknad om å bli med som medlem i vårt nye lovutvalg for demokrati- og konstitusjonsspørsmål.

Frist for å melde interesse eller foreslå(må være spurt) kandidater er 10. juli 2024.

NB! Kortfattet forespørsel med kort CV vedlagt (ikke lenke, men vedlegg i pdf-fil), sendes til 

Har du spørsmål? Ta kontakt via