Advokatstreiken fortsetter - med noen endringer

Regjeringen må overholde den skriftlige avtalen med Advokatforeningen, og sikre rettshjelpssatsen en bærekraftig utvikling slik salærrådet har anbefalt. Inntil regjeringen viser at en bærekraftig sats er innenfor rekkevidde, vil advokatenes politiske streikeaksjoner fortsette. 

Lite tyder på at regjeringen og justisministeren ønsker å komme Advokatforeningen i møte på advokatenes krav. Dette gjør at også streiken må innrettes på en måte som kan stå seg over tid. Den delen av streiken som rettet seg mot barnehusene var godt egnet til å vise hvilke avgjørende samfunnsinteresser rettshjelpsordningen handler om. Av samme årsak anser advokatene at belastningen for de som rammes, er for stor til å vare lenger enn absolutt nødvendig. Advokater som bistår barn i barnehusene, vil derfor nå gjenoppta sine viktige oppgaver. 

Streiken i KK-saker fortsetter imidlertid som før. Også disse sakene handler om grunnleggende samfunnsinteresser, og aksjonen vanskeliggjør politiets arbeid. Våre dispensasjonsutvalg vil balansere behovet for dispensasjon i særlig viktige enkeltsaker, mot de rettssikkerhetshensyn som krever en bærekraftig utvikling av rettshjelpssatsen. 

Advokatforeningen vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer som har fulgt opp streiken lojalt og samvittighetsfullt. Vi takker også de mange tillitsvalgte som har organisert aksjonen, svart på henvendelser fra medlemmer og gjort et stort arbeid i dispensasjonsutvalgene. 

I revidert nasjonalbudsjett foreslås rettshjelpssatsen justert opp med 50 kroner. Dette er meget positivt. Advokatforeningen ser det som et tegn på at regjeringen forstår at satsen er for lav. Ti år med kraftige svekkelser gjør at hele den offentlige rettshjelpsordningen i dag er utfordret. Dagens regjering skal ha ros for at den ikke har fortsatt denne negative utviklingen. 

Til tross for bevilgningen i revidert statsbudsjett er imidlertid rettshjelpssatsen fremdeles vesentlig lavere enn for ti år siden (4,8 %). Og justeringen bidrar lite til å nå det uavhengige salærrådets anbefalte rettshjelpssats på 1464 kroner. 

Her kan du lese mer om streiken.