Høring

Forslag til endring i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

Sendt: 01.04.2019

Adressat: Barne- og likestillingsdepartementet

1.      Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 18.2.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for familierett, arv og skifte. Lovutvalget består av Hanna Skråm Espeland (leder), Roar Bårdlund, Brede Gundersen, Ingeling Morken Gundersen, Anders Lorvik Navjord og Andreas Poulsson.

2.      Sakens bakgrunn

Forslaget går ut på at man slipper lovpålagt mekling ved samlivsbrudd og foreldretvister der det foreligger dom for de opplistede straffebud.

Advokatforeningen har i utgangspunktet ingen innvendinger mot at man skal slippe mekling i gitte situasjoner, men mener bestemmelsen som foreslås er lite hensiktsmessig.

3.      Kommentarer

  • 7 annet ledd

Advokatforeningen har noen generelle bemerkninger til bestemmelsen. Advokatforeningen mener generelt at kravet om mekling er uproblematisk og at det ikke er et stort hinder ved foreldretvistsaker og ved samlivsbrudd.

Etter forslaget må man vente på en dom for brudd på straffebudene dersom man skal slippe lovpålagt mekling. I mange tilfeller kan det imidlertid være aktuelt å reise foreldretvist/bryte samlivet før det foreligger dom for eventuell straffbar handling som gir fritak for mekling. Det er stort sett liten ventetid hos familievernkontorene og man får ofte meklingstid før det foreligger dom. Ved behov for snarlig saksbehandling bør man i slike tilfeller velge mekling.

dvokatforeningen finner også grunn til å presisere at lovpålagt mekling kan gjennomføres ved separat mekling og man behøver ikke sitte sammen i samme meklingsrom. Det kan også være slik at mekling, i de tilfeller hvor det foreligger brudd på opplistede straffebud, kan ha noe for seg. Mekling kan bidra til at partene, for eksempel ved foreldretvistsaker, skjønner hva som er det beste for barnet og at man således kan en hindre unødvendig prosess. Å hindre unødvendige prosesser er nettopp et av formålene bak mekling.

  • 8a

Advokatforeningen er også kritisk til at forslaget presiserer at fritaket gjelder uavhengig av hvor lang tid det er gått siden dom på nevnte straffebud. I praksis så vil da en 20 år gammel dom på de opplistede straffebud medføre unntak for mekling.

På denne bakgrunn går Advokatforeningen mot forslaget om å endre forskriftsbestemmelsen

Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær