Høring

Retningslinje om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger

Sendt: 01.07.2019

Adressat: BUFDIR

1               INNLEDNING

 

Vi viser til høringsbrev av 12.3.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett og lovutvalget for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget for velferdsrett består av Thorgeir Hole (leder), Bjarte Aarlie, Lars Duvaland, Ingrid Lauvås, Olav Lærgreid og Gro Sandvold. Lovutvalget for strafferett og straffeprosess består av Halvard Helle (leder), Ann Helen Aarø, Anders Brosveet, Thomas Horn, René Ibsen, Nicolai V: Skjerdal, Frode Sulland, Inger Marie Sunde og Lars Christian Sunde.

2               KOMMENTARER

 

Ved gjennomgang av nasjonale retningslinjer om barnevernets ansvar for barn som begår straffbare handlinger vil Advokatforeningen påpeke følgende forhold.

  • Det fremgår ikke i retningslinjene hvem som er ansvarlig for at barnet får oppnevnt forsvarer. I straffeprosessloven § 96 – 100 reguleres når forsvarer skal oppnevnes på den offentliges bekostning. Bestemmelsene omhandler personer som er siktet.
  • Advokatforeningen mener barn, uavhengig av status som siktet eller mistenkt, skal ha forsvarer. Dette gjelder også barn under 15 år. Advokatforeningen forslår det må inntas i retningslinjene en generell regel om at barnevernet er ansvarlig for at barn som mistenkes eller siktes for straffbare handlinger skal få tilgang til forsvarer. Om forsvarer ikke oppnevnes av domstolen bør det pålegges barnevernet å dekke utgifter til forsvarer.

 

Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær