Høring

Forskrift om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

Dato: 4. mars 2019

1 Innledning

Vi viser til Sjøfartsdirektoratets høringsbrev av 3. desember 2018 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Oddbjørn Slinning, Anders Svinø og Mats Erik Sæther.

2 Kommentarer

Advokatforeningen støtter forslaget til ny forskrift. For øvrig har foreningen ingen merknader til utkastet.

 

                                                Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær