Høring

Forslag til endringer i covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden)

Sendt: 11.12.2020

Adressat: Justis - og beredskapsdepartementet

1 Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 9. desember 2020, sendt per e-post klokken 22.51, vedrørende ovennevnte høring med frist 11.desember 2020.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og lovutvalget for forvaltningsrett. Menneskerettighetsutvalget består av Else Leona McClimans (leder), Vidar Strømme, Maria Hessen Jacobsen, Elisabeth Roscher, Nicolai Vogt Skjerdal, Kristian Fredheim, Åge Gustad, Cecilia Dinardi og Elisabeth Sejersted Brodtkorb. Lovutvalget for forvaltningsrett består av Kaare Andreas Shetelig (leder), Steffen Asmundsson, Kristian Brandt, Knut Erik Marthinussen Harjang og Silje Aga Rogan.

2 Merknader

Advokatforeningen har stor forståelse for at regelendringer på smittevernområdet under de rådende forhold må foregå i takt med smittesituasjonen, og at arbeidet med slike endringer således haster. Imidlertid mener Advokatforeningen at det er beklagelig at det gis så korte høringsfrister som her er tilfellet.

Som vi påpekte i vårt høringssvar av 27. november om hjemmelen til forskriften, er pandemien som sådan ikke lenger en ny situasjon. Vi er nå i en slik fase av pandemien at høringsinstansene må kunne forvente å få mer enn noen få timers frist til å kommentere regler som vil gjennomføre strenge restriksjoner på bevegelsesfriheten til innreisende til landet. Slike forslag reiser viktige spørsmål, både av teknisk og prinsipiell art.

Høringsinstituttet har som formål å bidra til en god utredning i forkant av regelendringer, og bidrar samtidig til å gi reglene legitimitet i samfunnet ved at de som berøres av endringene gis anledning til å uttale seg.

Når høringsfristene er så korte som i høringene om karantenehotell, minsker dette høringsinstansenes mulighet til å vurdere spørsmålene som aktualiseres ved forslagene.

Hva gjelder innholdet i forslaget til endringer i forskriften, mener Advokatforeningen at det foreliggende forslaget inneholder betydelige forbedringer på punkter som både Advokatforeningen og andre høringsinstanser var kritiske til i høringen i november, både med hensyn til begrunnelser og til forslagets materielle innhold.

Advokatforeningen opprettholder imidlertid sin kritikk av selve hjemmelssituasjonen, slik vi redegjorde for i vår høringsuttalelse av 27. november. Vi forutsetter at forskriften meddeles Stortinget og må erstattes av eventuelt lovvedtak dersom reglene skal gjelde mer enn 30 dager.

 

                                                   Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                 Merete Smith
leder                                                                                   generalsekretær