Høring

Vurdering av forbud mot lange kniver/machete

Sendt: 27.02.2020

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 15.11.2019 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget består av Halvard Helle (leder), Ann Helen Aarø, Anders Brosveet, Thomas Horn, Rene Ibsen, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Frode Sulland og Inger Marie Sunde

2 KOMMENTARER

Advokatforeningens syn er at forslaget om forbud mot macheter og lange kniver er uheldig og uhensiktsmessig.

Det er i og for seg tilstrekkelig å vise til de innsigelser som Politidirektoratet selv tilkjennegir, se høringsnotatet side 3:

POD viser også til at det må tas hensyn til innsigelser knyttet til et forbud:
- Det foreligger allerede et forbud mot å bære machete og andre lignende redskaper på offentlig sted.
- Det er grunn til å tro at en del av innehavere av macheter er lovlydige borgere som anvender macheten til lovlige formål.
- Et forbud vil ramme hele landets befolkning mens problemet først og fremst er relatert til storbyene, spesielt Oslo.
- Machetens varierte utforming vanskeliggjør en forbudsformulering som kun rammer macheter. Det vil derfor være en risiko for at også andre redskaper med aktverdige formål rammes.

I høringsnotatet side 9 oppsummerer departementet innsigelsene mot forslaget slik:

Uansett hvilken forbudsmodell man velger ser det også ut til at innsigelser som blant annet er nevnt i pkt. 5 gjør seg gjeldende:
- Det foreligger allerede et forbud mot å bære machete og andre lignende redskaper på offentlig sted.
- Det er grunn til å tro at en del av innehavere av macheter og machete ligninene redskaper er lovlydige borgere som anvender macheten til lovlige formål.
- Machetens varierte utforming og likhet med andre redskaper vanskeliggjør en forbudsformulering som kun rammer macheter. Det vil derfor være en risiko for at også andre redskaper med aktverdige formål rammes.

Det kan derfor reises spørsmål om et forbud fremstår som for inngripende sammenlignet med formålet om å begrense machetebruk i enkelte miljø, i hovedsak i Oslo. Det kan også stilles spørsmål om alternative tiltak til et forbud har større effekt. En mulighet er å prioritere en effektiv og konsekvent håndheving av straffelovens forbud mot å bære kniv på offentlig sted, slik politimesteren i Oslo har signalisert i nytt påtaledirektiv fra april 2019 om skjerpet innsats mot bæring av kniv på offentlig sted. Det ligger også et betydelig potensiale i regjeringens øvrige tiltak mot kriminelle gjenger. Det vises til at statsbudsjettet for 2019 ble styrket med 50 millioner kroner til en økt innsats mot ungdoms- og gjengkriminalitet, en bevilgning som foreslås videreført i 2020. Dette gjøres ved å styrke politiet, konfliktrådene og barnevernet. Dette er i tillegg til politiinnsatsen i områdesatsingene i Oslo.

Etter Advokatforeningens syn må det skilles klart mellom gjenstander som er laget for voldsutøvelse, og gjenstander som har et annet formål, men som kan benyttes til voldsutøvelse. Det er et utall bruksgjenstander som kan benyttes ved voldsutøvelse, og det er vanskelig å se at machete her skal være i noen særstilling. Machete er et redskap til bruk for kutting av vegetasjon.

Det kan ikke være tvilsomt at det er andre redskaper som kan ha større skadepotensiale ved voldsutøvelse enn en machete. Vi har allerede robuste lovhjemler som gjør visse typer kniver forbudt etter våpenforskriften §§ 9 og 53, jf. våpenloven § 6 a, som springkniver, batangakniver og stiletter. Det fremstår som lite gjennomtenkt at lovlydige personer skal måtte oppleve å bli straffet for å f.eks. ha en machete liggende i eget hjem. Dersom de skulle finne på å ta med denne på offentlig sted, vil bæringen kunne rammes av den eksisterende straffebestemmelsen i straffeloven § 189 andre ledd dersom dette ikke har et aktverdig formål.

Å innføre et forbud med straffeansvar og med løyve- eller en tillatelsesordning fremstår som en svært lite velegnet bruk av ressurser hos politiet. Det er ikke omtalt i høringsnotatet hvilke ressurser man anser nødvendig avsettes til håndtering av dette.

Det å bygge opp et byråkrati for å håndtere dette, vil uten tvil gå ut over andre og mer presserende politioppgaver.

En overgangsordning, som nødvendigvis må opprettes, fremstår også som en uforholdsmessig bruk av ressurser. Det fremstår ikke som noen treffende sammenligning å sammenligne med innlevering av skytevåpen, som jo har et langt større skadepotensiale.

Advokatforeningen vil klart fraråde den foreslåtte lovendringen.

 

                                                  Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                  Merete Smith
leder                                                                                     generalsekretær