Høring

Forslag om endring i forskrift 30.07.1992 nr. 593 om registrering av skip i NOR

Forslag om endring i forskrift 30.07.1992 nr. 593 om registrering av skip i NOR og forskrift 30.07.1992 nr. 592 om registrering av skip i NIS – for å tilrettelegge for tilbud om elektronisk tinglysning (registrering) av skipsskjøte

Sendt: 23.03.2020

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

1 INNLEDNING

Vi viser til sjøfartsdirektoratets høringsbrev av 10.2.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Simone Ingeberg, Oddbjørg Slinning og Anders Svinø.

2 KOMMENTARER

Advokatforeningen er positive til forslaget om å legge til rette for tilbud om elektronisk registrering av skipsskjøter og pantedokumenter, og støtter direktoratets forslag til endring i forskriftene. Imidlertid vil Advokatforeningen bemerke at det bør presiseres hvordan kompetanseforhold skal håndteres og sjekkes i de tilfeller hvor et skjøte eller pantedokument skal signeres i henhold til signaturrett eller basert på fullmakt. Det bør også klargjøres hvordan signering rent praktisk er tenkt gjennomført i tilfeller hvor dokumenter skal signeres i henhold til fullmakt.

For øvrig har Advokatforeningen ingen kommentarer til høringen.

 

                                                     Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                Merete Smith
leder                                                                                   generalsekretær