Høring

Utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

Sendt: 12.04.2021

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høring vedrørende utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltingen, datert den 15. februar 2021, med høringsfrist den 12. april 2021.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Lovutvalget består av Jarle Roar Sæbø, Christopher Sparre-Enger Clausen, Eirin Helen Hauvik, Øyvind Molven, Cecilie Wille Søvik, Malin Tønseth og Kari Gimmingsrud som alle har lang erfaring og tung kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER

Advokatforeningen ser det som positivt at det er utarbeidet en veileder. Samtidig vil vi understreke at enkelte av temaene er rettslig uavklarte og vil kunne være gjenstand for diskusjon.

Departementet ber blant annet om innspill på temaer som bør berøres i en slik veileder. Advokatforeningen ser at det er noen forhold som ikke er berørt, men som er praktiske for forvaltningen. Vi vil derfor anbefale at følgende temaer inntas i veiledningen:

• En nærmere veiledning for taushetspliktens omfang i varslingssaker etter arbeidsmiljøloven. Dette er delvis berørt i punkt 7, men omfatter ikke praktiske problemstillinger som for eksempel hvilke opplysninger i en varslingssak som vil være underlagt taushetsplikt. Dette kommer typisk på spissen ved krav om innsyn etter offentleglova. Det er ikke kun varslerens identitet som er relevant, men også spørsmål om navn på vitner, opplysninger gitt av vitner, identiteten til den/de omvarslede osv. er underlagt taushetsplikt. Dette er praktiske spørsmål som burde vært vurdert nærmere.

• I hvilken grad vil informasjon om sikkerhet og informasjonssikkerhet i forvaltningen være underlagt taushetsplikt. Sikkerhetsloven er omhandlet i punkt 8.13, men de fleste offentlige virksomheter faller utenfor denne.

Det er også enkelte områder som ikke er inkludert, for eksempel konkurranse- og forbrukermyndighetene. Det kan vurderes å utvide veiledningen senere.

 

                                                     Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                              Merete Smith
leder                                                                                                generalsekretær