Høring

Forslag om endring i flere forskrifter til skipssikkerhetsloven som følge av endringer i direktiv 2009/45 om innenriks passasjerskip og behov for endring av reglene om bunntilsyn for lasteskip

Sendt: 24. august 2021


Adressat: Sjøfartsdirektoratet

 

1            innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2            sakens bakgrunn

Vi viser til høringsnotat fra Sjøfartsdirektoratet datert 15. juni 2021 med høringsfrist 24. august 2021. Høringen gjelder forslag til endring av flere forskrifter til skipssikkerhetsloven som følge av endringer i direktiv 2009/45/EF av 6. mai 2009 om sikkerhetsregler og standarder for passasjerskip, samt behov for endring av reglene om bunntilsyn for lasteskip i sertifikatforskriften. Bakgrunnen for forslagene er en rekke endringer i EUs regelverk knyttet til passasjersikkerhet.

Denne høringen er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Oddbjørn Slinning, Nina M. Hanevold-Sandvik, Anders Svinø og Simone Ingeberg, som alle har lang erfaring og kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3            advokatforeningens kommentarer

Advokatforeningen deler Sjøfartsdirektoratets syn om at det er fordelaktig å ha like tekniske krav i Norge som i EU og er positiv til Sjøfartsdirektoratets forslag til endringer i regelverket som innholdsmessig tilsvarer endringene i EU-regelverket, samt virkningstidspunkt fra samme dato som i EU; 19. september 2021. Advokatforeningen slutter seg til Sjøfartsdirektoratets synspunkt om at like regler i Norge og EU vil både sikre tilsvarende sikkerhetsnivå i EU og Norge, sikre like konkurransevilkår mellom norske og EU-flaggede skip, og være en fordel ved eventuell omflagging av berørte skip innenfor EU/EØS-området.

Videre støtter Advokatforeningen Sjøfartsdirektoratets forslag om å gjeninnføre adgangen til at annenhver inspeksjon av utsiden av fartøyets bunn kan gjennomføres mens fartøyet er flytende. Dette for å harmonisere norsk regelverk med International Convention for the Safety of Life at Sea ("SOLAS"). SOLAS Reg. I/10 (a) fastsetter at fartøy skal gjennomgå minst to bunntilsyn i løpet av en sertifikatperiode, men presiserer ikke hvorvidt slike tilsyn skal utføres flytende eller i dokk. HSSC anbefaler at bunntilsyn skal skje i tørrdokk, men åpner for at annethvert bunntilsyn kan utføres flytende, med forbehold om at det er god sikt i vannet, tilfredsstillende strømforhold, at inspeksjonen foretas med kvalifisert personell og utstyr mv.. Advokatforeningen er enig med Sjøfartsdirektoratet i at under disse forutsetningene vil et flytende bunntilsyn være å anse som likeverdig med et bunntilsyn utført i tørrdokk.

På denne bakgrunn støtter Advokatforeningen Sjøfartsdirektorarets forslag.

For øvrig har Advokatforeningen ingen ytterligere kommentarer til høringen.

Vennlig hilsen

Jon Wessel-Aas                                                                                  Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær