Høring

Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

Sendt 16. august 2021

Adressat: Helse- og omsorgsdepartementet

1            innledning

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2            SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Helse- og omsorgsdepartementet publisert den 15.6.2021, med høringsfrist den 18.8.2021.

Høringen gjelder utkast til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Lovutvalget består av Jarle Roar Sæbøe (leder), Christopher Sparre-Enger Clausen, Kari Gimmingsrud, Eirin Helen Hauvik, Øyvind Molven, Cecilie Wille Søvik og Malin Tønseth, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3            Kommentarer

Advokatforeningen ser det som positivt at departementet jobber med forskriftsendringer som skal bidra til digitalisering i helsesektoren og sikre økt samhandling.

Advokatforeningen er også positiv til forslaget om at bestemte virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, apotekloven og tannhelsetjenesteloven, skal ta i bruk og gjøre tilgjengelig nærmere bestemte nasjonale e-helseløsninger i virksomheten.

Advokatforeningen har heller ingen merknader til den del av forslaget som gjelder at Norsk helsenett SF skal kunne innhente personopplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt, men vi ønsker å komme med en uttalelse knyttet til forslaget om at det skal etableres en egen kopi av Folkeregisteret, som også kan sammenstilles med andre nødvendige opplysninger.

Advokatforeningen vil i den forbindelse understreke at personvernforordningen stiller strenge krav til minimering og begrensning av behandlingen av personopplysninger som blant annet innebærer at man i størst mulig grad skal unngå å bevare flere kopier av samme sett med personopplysninger.

Advokatforeningen mener at dette er et viktig prinsipp som er særlig relevant i forbindelse med Folkeregisteret, som inneholder mye sensitiv informasjon om hele Norges befolkning, blant annet fødselsnummer, informasjon om etnisk opprinnelse (samer) og graderte opplysninger. Vi kan ikke se at dette forholdet er blitt vurdert i forbindelse med høringsforslaget, og herunder kan vi ikke se at man har vurdert nødvendigheten av etablering av en slik egen kopi av Folkeregisteret opp mot andre alternativer. Det fremgår heller ingen vurdering av hvordan graderte opplysninger vil bli håndtert i en kopi av registeret.

Videre mener Advokatforeningen at man bør se nærmere på eventuelle sikkerhetsmessige utfordringer forbundet med etablering av en egen kopi av Folkeregisteret og muligheten for økt tilgang på mer informasjon om pasienten for helsepersonell innen ulike helsetjenester. Særlig i lys av den økte risikoen forbundet med dataangrep og i lys av sensitiviteten rundt Folkeregisteret, bør dette forholdet utredes nærmere før man eventuelt går videre med forslaget.

Vennlig hilsen

Jon Wessel-Aas                                                                                  Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær

Saksbehandler: Trude K: Molvik

tm@advokatforeningen.no