Høring

Videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

Sendt: 12.08.2021

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLENDING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til justis- og beredskapsdepartementet publisert den 18.6.2021, med høringsfrist den 12.8.2021.

Høringen gjelder midlertidig forlengelse av rekonstruksjonslovens virketid.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Lovutvalget består av Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, Odd Bovim, Jorunn Kristin Moltu Jacobsen, reidar Myhre og John Stav, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER

Advokatforeningen støtter departementets forslag om å forlenge den midlertidige rekonstruksjonslovens virketid til 1. januar 2023. Det ville etter Advokatforeningens oppfatning være svært uheldig om loven skulle oppheves uten av denne erstattes av permanente regler som avviker fra konkurslovens gjeldsforhandlingskapittel. Det er derfor etter Advokatforeningens syn avgjørende at den midlertidige loven gjelder til ny permanent rekonstruksjonslov trer i kraft.

Advokatforeningen mener det likevel er viktig at arbeidet med ny permanent rekonstruksjonslov og vedtakelsen av denne ikke utsettes lenger enn høyst nødvendig. Usikkerheten som følger av midlertidige regler er uheldig, samtidig som også rekonstruksjonsloven har elementer som bør revideres og endres. Det vises i denne sammenheng til Advokatforeningens høringsuttalelse fra desember 2020.

Advokatforeningen mener likevel at den midlertidige rekonstruksjonsloven har hatt en positiv effekt, og har bidratt til å sikre levedyktige bedrifter fortsatt eksistens.

En god permanent lov vil bidra til å redusere unødige konkurser i levedyktige virksomheter. Det er viktig at en slik lov kan gi et foretrukket alternativ til konkursbehandling, med tilhørende tap for kreditorer, ansatte og lokalsamfunn.

Advokatforeningen støtter videre forslaget om å forlenge at skatte- og merverdiavgiftskrav er uprioriterte krav og at de er en del av akkorden. Disse endringene har i mange tilfeller vært helt avgjørende for vellykkede rekonstruksjoner. Det ville etter Advokatforeningens oppfatning være et beklagelig tilbakeskritt å ikke videreføre disse reglene.

 

                                                         Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær