Høring

Endringer i arbeidsmiljøloven – Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

Sendt: 14.12.2021

Adressat: Arbeids- og sosialdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til arbeids- og sosialdepartementet med forslag om søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie, med høringsfrist 14. desember 2021.

Denne høringen er utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett. Lovutvalget består av Tarjei Thorkildsen (leder), Martin Staxrud Jetlund, Simen Lium, Kristin Fjellby Grung, Oddvar Lindbekk og Sigrun Sagedahl, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet. Advokat Hannah Osberg Andresen bistår utvalget som sekretær.

3 KOMMENTARER

Departementet har foreslått følgende nye bestemmelse som gir fagforeninger kollektiv søksmålsrett i visse saker om anført ulovlig innleie:

"Fagforening som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, jf. § 14-12, kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie. I tilknytning til slik sak vil begge parter ha rett til å kreve forhandlinger i tråd med reglene i § 17-3."

Det er i tilknytning til dette også foreslått en regel som innebærer at mekling i forliksrådet ikke finner sted i slike saker, samt en regel som suspenderer søksmålsfristen for den eller de navngitte person(er) søksmålet gjelder, fra søksmål tas ut og inntil rettskraftig dom foreligger.

Advokatforeningen viser til at vi innga en omfattende høringsuttalelse da kollektiv søksmålsrett for fagforeninger i slike saker ble innført i 2013. Uttalelsen fra den gang vedlegges for enkelthets skyld her. Som også redegjort for i høringsnotatet, var reglene i kraft i om lag to år, frem til 2015.

Advokatforeningen var den gang kritisk til innføring av en slik kollektiv søksmålsrett. Forslaget som nå fremmes, er noe modifisert sammenlignet med det som ble fremmet i 2013. Advokatforeningen opprettholder likevel sine innvendinger mot forslaget, og begrunner dette også nå med følgende hovedinnvendinger:

1. Lovforslaget bryter med grunnleggende sivilprosessuelle og arbeidsrettslige prinsipper. Det opprettholdes at det er betenkelig at en annen enn den saken gjelder, gis anledning til å ta ut søksmål uten at den saken gjelder, ønsker dette. En slik regel bryter potensielt både med EMK artikkel 6 om rettferdig rettergang og EMK artikkel 11 om (negativ) organisasjonsfrihet. Det vises til Advokatforeningens høringsuttalelse fra 2013 for en nærmere utdyping av disse synspunktene. Bemerkningene opprettholdes selv om forslaget om utvidet rettskraft er tatt ut (etter innspill fra blant annet Advokatforeningen) i 2013, og ikke foreslås gjeninnført nå. Advokatforeningens innvendinger gjør seg også gjeldende for den del av forslaget som nå foreslås gjeninnført.

2. Etter Advokatforeningens syn har fagforeningene tilstrekkelige muligheter innenfor dagens regelverk og tariffestede ordninger til å løfte frem og forfølge mulig ulovlig innleie. Det vises til at reglene som ble innført i 2013, kom med bakgrunn i at det var innført en rekke regler som hadde til formål å motvirke misbruk av innleie. Siden den gang har dette blitt ytterligere styrket, slik det også er redegjort for i høringsnotatet. Etter Advokatforeningens syn vil styrkingen av materielle verneregler redusere behovet for ekstraordinære, prosessuelle regler for å ivareta arbeidstakerinteresser i innleiespørsmål. Det vises også til at Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet fra juli 2020 er tillagt tilsyn med om vilkårene for innleie er oppfylt, samt at fagforeninger har mulighet til å varsle direkte til tilsynsmyndigheten dersom man mener reglene brytes. Advokatforeningen viser videre til at fagforeninger for egen del kan fremme søksmål etter de alminnelige reglene i tvisteloven, og er ikke kjent med noen eksempler på at domstolene har nektet fagforeninger å fremme slike søksmål (selv om det ikke er foretatt noen fullstendig gjennomgåelse av dette). Etter Advokatforeningens syn er fagforeningers behov for rettslig prøving tilstrekkelig ivaretatt gjennom tvistelovens alminnelige regler om rettslig interesse. Sett i lys av de betenkeligheter som foreligger ved å innføre en regel som foreslått, kan ikke Advokatforeningen se at det foreligger et behov som forsvarer de foreslåtte inngrep i grunnleggende sivilprosessuelle prinsipper.

 


                                            Vennlig hilsen

 


Jon Wessel-Aas                                                         Merete Smith
leder                                                                           generalsekretær

Her kan du lese Advokatforeningens høringsuttalelse fra 2013.