Høring

Forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Sendt: 22.12.2021

Adressat: Finansdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Finansdepartementet publisert den 22.09.2021, med høringsfrist den 22.12.2021.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for skatterett. Lovutvalget består av Cecilie Amdahl (leder), Andreas Bullen, Daniel M. H. Herde, Runar Nordby Johnsen, Marius Grana Noss og Eyvind Sandvik, som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 MERKNADER TIL FORSLAGET

Advokatforeningen er positiv til forslaget. Advokatforeningen deler departementets erfaring, som tilsier at vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet har vært vanskelig og ressurskrevende å håndtere. Reglene om skattefrie omorganiseringer er viktige redskap for fornuftige tilpasninger, og endringen som åpnet for at reglene får anvendelse også på transaksjoner over landegrensene har vært et positivt bidrag til hensiktsmessige løsninger. Kravet til kontinuitet på norsk side sikrer det norske skattefundamentet, og Advokatforeningen er enig med departementet i at hensynet til en praktikabel ordning veier tyngre enn et mulig prinsipp om kontinuitet for alle involverte.

På denne bakgrunn støtter Advokatforeningen forslag til endring av skatteloven § 11-11 fjerde, femte og sjette ledd.

Det er foreslått ikrafttredelse fra og med 1. januar 2022. Advokatforeningen vil be om at departementet presiserer at for transaksjoner som er besluttet og meldt før 1. januar 2022, men som ikke blir gjennomført før i 2022, så vil manglende dokumentasjon for skattemessige kontinuitet i utlandet ikke medføre at transaksjonen blir skattepliktig.

 

 

                                                  Vennlig hilsen

 


Jon Wessel-Aas                                                                             Merete Smith
leder                                                                                               generalsekretær