Høring

Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

- politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.

Sendt: 10.12.2021

Adressat: Barne- og familiedepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Barne- og familiedepartementet publisert den 12.10 2021, med høringsfrist den 10.12.2021. Høringen gjelder politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for Barnevern. Lovutvalget består av Ingrid Lauvås (leder), Bjarte Aarlie, Geir Kjell Andersland, Morten Engesbak, Elisabeth Finsnes, Marianne Hagen og Tore Roald Riedl som alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER

Advokatforeningen er enig i beskrivelsen av behovet for justeringer av dagens ordning i høringsnotatets kapittel 3. Forslagene vil sementere en allerede igangsatt praksis der BUFETAT har hjemmel til å bekrefte formål for politiattester i noen situasjoner, flytte ansvar for å stille krav om politiattest i noen tilfeller fra kommunene til BUFETAT samt utvide kretsen av personer som må fremlegge politiattest.

Forslaget om å gi BUFETAT hjemmel til å bekrefte formålet med politiattester har allerede vært tatt i bruk gjennom et midlertidig vedtak fra 1. februar 2021 med hjemmel i politiregisterloven § 38 tredje ledd, jf. politiregisterforskriften § 33-1. Formålet var å sikre mulighet for innhenting av politiattest på et tidligere tidspunkt for personer som skulle påta seg oppdrag som fosterhjem, beredskapshjem, besøkshjem og familierådskoordinatorer. Regelen skaper et mer smidig system og mulighet for raskere avklaringer ved engasjement av fosterhjem, beredskapshjem, besøkshjem og familierådskoordinatorer. Advokatforeningen slutter seg til forslaget om å gjøre BUFETATs hjemmel permanent.

Forslaget om å stille krav om politiattest for avlastningstiltak (besøkshjem), er knyttet til spørsmålet om hva som er hensiktsmessig når man tar utgangspunkt i ansvarsfordelingen mellom kommuner og BUFETAT. Besøkshjem som skal være avlastningstiltak for beredskapshjem jf. § 2-3 annet ledd bokstav a og for spesialiserte fosterhjem jf. § 2-3 annet ledd bokstav c rekrutteres og godkjennes av BUFETAT. Forslaget innebærer kun en overføring av ansvaret for å kreve fremlagt politiattest, fra kommunen til BUFETAT. Advokatforeningen er enig i overføringen av ansvar fra kommunene til BUFETAT.

Forslaget om å stille krav om politiattest for andre som utfører oppgaver på vegne av BUFETAT og som av den grunn kommer i direkte kontakt med barn, innebærer en utvidelse av politiattestordningen. Advokatforeningen mener at man gjennom dette forslaget vil bidra til bedre rettssikkerhet for barn og unge som kommer i kontakt med personer som arbeider med spesialiserte hjelpetiltak, samt personer som arbeider med ivaretakelse av barns rett til medvirkning i forbindelse med utøvelsen av bistandsplikten. Advokatforeningen er enig i forslaget, som bidrar til å tette hull i dagens system.

 

                                                      Vennlig hilsen

 


Jon Wessel-Aas                                                                     Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær