Høring

Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Sendt: 10. 12.2021

Adressat: Justis- og beredskapsdepartmentet

Vi viser til høringsbrev av 26.10.2021 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Félix Olivier Helle, Maral Houshmand, Elisabeth Poverud Løland, André Møkkelgjerd, Daniel Riibe-Stokland og Kjetil Sørensen.

Advokatforeningen støtter forslaget.

                                                          Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                                   Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær