Høring

Forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse

Sendt: 04.02.2021

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 8.1.2021 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for strafferett og straffeprosess. Lovutvalget består av Halvard Helle (leder); Bernt Heiberg, Christian Hjort, Stian Mæland, Berit Reiss-Andersen, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland

2 FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN KAP. 3A

Endringsforslagene i høringsnotatet fra departementet knytter seg i hovedsak til endringer i straffegjennomføringsloven kap. 3 A. Kapitel 3 A inneholder særskilte regler om tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av COVID-19. Kapittelet oppheves 1. juni 2021 og departementets lovforslag innebærer at kapitel 3 A gjøres permanent.

Etter Advokatforeningens er det ingen holdepunkter for å gjøre bestemmelsene i strgjfl. Kap 3 A permanente. De eksisterende regler i straffegjennomføringsloven inneholder allerede bestemmelser som kan benyttes i krisesituasjoner.

Det er særlig inngripende tiltak som foreslås i kap. 3 A. Fangebefolkningen har gjennom nesten ett år med pandemi fått merket de store påkjenningene som nedstengte fengsler og strengere regelverk i fengslene har medført. Pandemien har ført til at mange innsatte opplever mer isolasjon og hardere soning fordi fysisk besøk både fra familie, venner, men også fra advokat har blitt begrenset til tider.
Advokatforeningen mener de foreslåtte reglene må underlegges kontroll som er egnet til å hindre misbruk eller uproporsjonal bruk av reglene. I det lovforslaget inneholder skjønnsmessige regler, mener Advokatforeningen at reglene i kapittel 3 A ikke bør få anvendelse før uten godkjenning av Kriminalomsorgsdirektoratet.

3 TIL LOVFORSLAGET § 45 C

Advokatforeningen mener det må innarbeides i lovforslaget til § 45 c (utelukkelse fra felleskap med andre innsatte som smitteforebyggende tiltak) som en regel at den tid som den innsatte utelukkes fra felleskap, skal gå til fradrag i straffen som et tilsvarende isolasjonsfradrag etter straffeloven § 83 annet ledd. Et slikt fradrag i straffen må gis både den innsatte som er varetektsfengslet og de som soner dom. Dersom slikt fradrag gis i straffen vil det i en viss grad kunne kompensere for de påkjenningene som utelukkelsen medfører.

4 TIL LOVFORSLAGET § 45 E

Tilsvarende mener Advokatforeningen at det bør innarbeides en generell regel i lovforslagets § 45 e (permisjon og frigang), om at dersom innsatte får inndratt permisjon eller frigang etter nevnte bestemmelse, skal den innsatte få ha permisjonen eller frigangen til gode. Den innsatte skal ikke miste allerede godkjente permisjoner eller friganger, men skal få gjennomføre disse når situasjonen som hjemlet bruk at av kapittel 3 A opphører.

 

                                                       Vennlig hilsen


Jon Wessel-Aas                                                                          Merete Smith
leder                                                                                            generalsekretær