Høring

Forslag til endringer av sjøloven og registreringsforskriftene - elektronisk tinglysing (registrering) av skip

Sendt: 02.06.2021

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til Sjøfartsdirektoratet publisert 1. mars 2021, med høringsfrist 2. juni 2021. Høringen gjelder forslag om endringer i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven), samt forskrift om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister og forskrift om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister. Formålet med endringsforslagene er å legge til rette for elektronisk registrering (tinglysing) av skip, og rettigheter i skip.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Oddbjørn Slinning, Nina M. Hanevold-Sandvik, Anders Svinø og Simone Ingeberg, som alle har lang erfaring og kompetanse innenfor det aktuelle rettsområdet.

3 ADVOKATFORENINGENS KOMMENTARER

Advokatforeningen støtter Sjøfartsdirektoratets forslag om å legge til rette for både elektronisk innsending av dokumenter og for fullelektronisk registrering av rettigheter i skip. Innføringen av elektronisk registrering som et alternativ til papirbasert dokumentinnlevering og manuell saksbehandling vil medføre vesentlige forenklinger for næringen, herunder verft, rederier, finansieringsinstitusjoner, advokatkontor, meglerhus og klassifikasjonsselskap, samt betydelige samfunnsmessige besparelser.
Advokatforeningen slutter seg til Sjøfartsdirektoratets synspunkt om at det som utgangspunkt ikke er noen tungtveiende grunner for at risikoen for falsk eller forhastede disposisjoner skal øke med innføring av elektronisk signatur. Det vises til at bruk av elektronisk signatur ved både eiendomsoverdragelse, kredittopptak og andre rettslige disposisjoner allerede er vel innarbeidede fremgangsmåter i både næringsliv og samfunnet for øvrig.

Et standardvilkår for tilgang til systemet med hensyn til signering av hjemmels- og pantedokumenter, vil være at rekvirenten kan logge seg inn gjennom sikker identifikasjon ved bruk av Bank-ID eller annen elektronisk identifikasjon med sikkerhetsnivå 4 godkjent til bruk i Altinn sine løsninger. Dette er en identifikasjonsmekanisme utenlandske rekvirenter sjelden har tilgang til. Advokatforeningen støtter forslaget om å ikke lovfeste bestemte identifikasjonsmekanismer eller elektroniske sertifikater, slik at loven kan ta høyde for en teknisk utvikling der Bank-ID erstattes av nye mekanisme for identifikasjon, inkludert internasjonale løsninger. Om forholdet til utenlandske rekvirenter er Advokatforeningen enig i kravet om Bank-ID eller lignende gjør at en utenlandsk rekvirent vil stå svakere enn en innenlandsk. Problematikken synes imidlertid delvis avhjulpet ved at det kan innleveres fullmakt slik at for eksempel norsk advokat, megler eller annen fullmektig kan benytte elektronisk dokumentinnsending på vegne av den utenlandske oppdragsgiveren/rekvirenten.

Åpning for elektronisk registrering vil kunne medføre situasjoner med systemvedlikehold, uforutsett driftsavbrudd og nedetid for øvrig. Advokatforeningen er positiv til Sjøfartsdirektoratets forslag om å ta inn en hjemmel i NOR-forskriften § 30 og NIS-forskriften § 27 som tar høyde for slike situasjoner og som avklarer hva som skal anses som mottakstidspunkt i slike tilfeller. Advokatforeningen er enig i at dette vil bidra til større forutsigbarhet ved uforutsette driftsavbrudd.

Om prioritet mellom papirbaserte og elektroniske dokumenter, støtter Advokatforeningen Sjøfartsdirektoratets forslag om å endre prioritetstidspunktet for papirposten. Det foreslås å endre sjøloven § 14 og tilhørende forskrifter, slik at prioritetstidspunktet for papirdokumenter som kommer inn med morgenposten settes til kl. 10.00 i stedet for kl. 09.00, slik dagens ordning er. Kombinert med teknisk sperre for elektronisk innsendte dokumenter som sendes inn for samme fartøy, er Advokatforeningen enig i at en slik løsning vesentlig vil redusere faren for prioritetskonflikt mellom dokumenter som er sendt inn ved henholdsvis papirpost og elektronisk løsning.

4 AVSLUTNING

På denne bakgrunn støtter Advokatforeningen Sjøfartsdirektorarets forslag til endringer av sjøloven og registreringsforskriftene for å legge til rette for elektronisk tinglysing (registrering) av skip.

Avslutningsvis vil Advokatforeningen bemerke at ettersom ikke alle registeringer passer like godt inn i skjemaene vil det være av betydning at det fortsatt er mulig å få avklart spørsmål og utfordringer ved direkte kontakt med Sjøfartsdirektoratet.

 

                                                      Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                         Merete Smith
leder                                                                                           generalsekretær