Høring

forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift (stønad til beboere i asylmottak)

Sendt: 24.06.2021

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 INNLEDNING

Advokatforeningens tillitsvalgte advokater utfører et omfattende frivillig og ulønnet arbeid for å ivareta rettsstaten, rettssikkerheten og menneskerettighetene. En del av dette arbeidet består i å utarbeide høringsuttalelser.

Advokatforeningens høringsarbeid er organisert i 27 lovutvalg og 13 faste utvalg, oppdelt etter særskilte rettsområder og rettslige interesseområder. Om lag hundre høringsuttalelser utarbeides av foreningens tillitsvalgte advokater hvert år.

Alle våre høringsuttalelser er forfattet av advokater med ekspertise innenfor det rettsområdet som lovforslaget gjelder. En ekspertise som ikke er hentet kun fra juridisk teori, men fra advokatenes praktiske erfaring med å bistå sine klienter – i den norske rettsstatens hverdag. Denne høringsuttalelsen er skrevet ut fra Advokatforeningens ønske om å bidra til gode lovgivningsprosesser, og gode lover.

2 SAKENS BAKGRUNN

Vi viser til høringen til justis- og beredskapsdepartementet publisert den 25.3.2021, med høringsfrist den 25.6.2021.

Høringen gjelder stønad til beboere i asylmottak.

Dette høringssvaret er i hovedsak utarbeidet av Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett og lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget for velferds- og trygderett består av Thorgeir Hole (leder), Siw Bleikvassli, Gorm Are Grammeltvedt, Olav Lærgreit, Anette Wattø Schei. Lovutvalget for asyl- og utledningsrett består av Olga Halvorsen (leder), Halvor Frihagen, Félix Olivier Helle, Maral Housmand, Elisabeth P. Løland, André Møkkelgjerd, Daniel Riibe-Stokland,Kjetil Sørensen. Alle har lang erfaring og god kompetanse innfor det aktuelle rettsområdet.

3 KOMMENTARER

Advokatforeningen har en merknad til punkt 6.5 i høringsnotatet. I dette punktet omtales forslag om opplysningsplikt for en rekke forhold for den som skal motta stønad. Det foreslås også at Utlendingsdirektoratet når som helst kan kontrollere opplysningene om beboerens inntekt og formue og be beboeren legge frem kontoutskrifter, skatteattester eller annen dokumentasjon av betydning for stønadsvedtaket og utbetalingen. Beboeren skal i utgangspunktet selv være ansvarlig for å rapportere om endringer som kan få betydning for retten til stønad. Departementet foreslår videre at en beboer som ikke signerer egenerklæring eller ikke fremlegger etterspurt dokumentasjon, skal nektes stønad etter forskriften. Reglene er inntatt i den foreslåtte forskriften § 5.

Etter Advokatforeningens oppfatning bør departementet når det fastsettes opplysningsplikter som dette for asylsøkere, også sørge for at de har tilgang til nødvendig informasjon og bistand for å kunne gi de korrekte opplysningene. Dette bør inntas som en egen paragraf i den forslåtte forskriften.

For øvrig har ikke Advokatforeningen merknader til denne høringen.

 

                                                      Vennlig hilsen

 

Jon Wessel-Aas                                                                      Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær